سامانه قاصدک علوم پزشکی


سامانه قاصدک علوم پزشکی

سیستم مدیریت پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان دانشگاه performance-based payment


سامانه قاصدک علوم پزشکی

اطلاعیه برای تمامی بیمارستان‌های تحت پوشش به‌آفرین

اطلاعیه برای تمامی بیمارستان‌های تحت پوشش به‌آفرین ..

خوش آمدید

متاسفانه صفحه مورد نظر شما درحال حاضر در دسترس نیست. جهت دسترسی شما به سامانه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی زاهدان لینکهای زیر قابل استفاده است

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

سامانه قاصدک علوم پزشکی