معنی کلمه ولنتاین


معنی کلمه ولنتاین

معنی روز ولنتاین – معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و … در فرهنگ لغت آبادیس – برای مشاهده کلیک کنید


معنی کلمه ولنتاین

vale i e

Defi i io of vale i e

Examples of vale i e i a Se e ce

These example se e ces a e selec ed au oma ically f om va ious o li e ews sou ces o eflec cu e usage of he wo d ‘vale i e.’ Views exp essed i he examples do o ep ese he opi io of Me iam-Webs e o i s edi o s. Se d us feedback.

Fi s K ow Use of vale i e

۱۵ h ce u y, i he mea i g defi ed a se se 1

His o y a d E ymology fo vale i e

Middle E glish vale y , af e Sei Vale y es day

Ou eam a The Usage selec ed 28 gif ideas fo you loved o es.

Lea Mo e Abou vale i e

Sha e vale i e

Time T avele fo vale i e

The fi s k ow use of vale i e was i he 15 h ce u y

See mo e wo ds f om he same ce u y

F om he Edi o s a Me iam-Webs e

La guage of Love: Wo ds fo Vale i e’s…

La guage of Love: Wo ds fo Vale i e’s Day

Ado is is olde ha he looks, you k ow

The Wo ds of he Week – 21420

The Wo ds of he Week – 21420

Some of he wo ds ha defi ed he week of Feb ua y 14, 2020

Dic io a y E ies Nea vale i e

Vale i ‘s k ife

vale i e

Vale i e’s Day

S a is ics fo vale i e

Las Upda ed

۸ Feb 2022

Ci e his E y

“Vale i e.” Me iam-Webs e .com Dic io a y, Me iam-Webs e , h ps:www.me iam-webs e .comdic io a yvale i e. Accessed 13 Feb. 2022.

معنی کلمه ولنتاین