مرد یعنی کوه درد


مرد یعنی کوه درد

هیبت دلش پر است. ولی چون شنیده مرد نه گریه می‌کند، نه درد دل، هر ی که جلوی چشمش ظاهر می‌شود را تار و مار می‌کند. تا این‌که …


پخش آنلاین ویدئو

مرد یعنی کوه درد

هیبت دلش پر است. ولی چون شنیده مرد نه گریه می‌کند، نه درد دل، هر کسی که جلوی چشمش ظاهر می‌شود را تار و مار می‌کند. تا این‌که …

مرد یعنی کوه درد