گر نباشد حیا و درک شعور


گر نباشد حیا و درک شعور

گر نباشد حیا و درک و شعور 
آدمی طعنه می‌زند به ستور
جانِ انسان که تربیت نشود 
آدمی گاو می شود به مرور
حَیَوانی پلشت و نکبت بار 
که فقط می توان از او شد دور 
می چرد هرچه را که می بیند 
وانگهی گند می زند در سور 
تن، تنومند و طبع ایشان پست 
چشم بینا و ذوق ایشان کور 
گر که خدمت کند به قصد ریاست 
ور عبادت کند ، به نیّتِ حور


پخش آنلاین ویدئو
۲ سال پیش

گر نباشد حیا درک شعور آدمی طعنه می زند به ستور جانِ انسان که تربیت نشود آدمی گاو می شود به مرو

بیشتر…

گر نباشد حیا و درک شعور