سریال گودال قسمت ۶۰


سریال گودال قسمت ۶۰

لایک کامنت فالو یادتون نره دوستون دارم


پخش آنلاین ویدئو
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
دانلود قسمت 1
دانلود قسمت 2
دانلود قسمت 3
دانلود قسمت 4
دانلود قسمت 5
دانلود قسمت 6
دانلود قسمت 7
دانلود قسمت 8
دانلود قسمت 9
دانلود قسمت 10
دانلود قسمت 11
دانلود قسمت 12
دانلود قسمت 13
دانلود قسمت 14
دانلود قسمت 15
دانلود قسمت 16
دانلود قسمت 17
دانلود قسمت 18
دانلود قسمت 19
دانلود قسمت 20
دانلود قسمت 21
دانلود قسمت 22
دانلود قسمت 23
دانلود قسمت 24
دانلود قسمت 25
دانلود قسمت 26
دانلود قسمت 27
دانلود قسمت 28
دانلود قسمت 29
دانلود قسمت 30
دانلود قسمت 31
دانلود قسمت 32
دانلود قسمت 33
دانلود قسمت 34
دانلود قسمت 35
دانلود قسمت 36
دانلود قسمت 37
دانلود قسمت 38
دانلود قسمت 39
دانلود قسمت 40
دانلود قسمت 41
دانلود قسمت 42
دانلود قسمت 43
دانلود قسمت 44
دانلود قسمت 45
دانلود قسمت 46
دانلود قسمت 47
دانلود قسمت 48
دانلود قسمت 49
دانلود قسمت 50
دانلود قسمت 51
دانلود قسمت 52
دانلود قسمت 53
دانلود قسمت 54
دانلود قسمت 55
دانلود قسمت 56
دانلود قسمت 57
دانلود قسمت 58
دانلود قسمت 59
دانلود قسمت 60
دانلود قسمت 61
دانلود قسمت 62
دانلود قسمت 63
دانلود قسمت 64
دانلود قسمت 65
دانلود قسمت 66
دانلود قسمت 1
دانلود قسمت 2
دانلود قسمت 3
دانلود قسمت 4
دانلود قسمت 5
دانلود قسمت 6
دانلود قسمت 7
دانلود قسمت 8
دانلود قسمت 9
دانلود قسمت 10
دانلود قسمت 11
دانلود قسمت 12
دانلود قسمت 13
دانلود قسمت 14
دانلود قسمت 15
دانلود قسمت 16
دانلود قسمت 17
دانلود قسمت 18
دانلود قسمت 19
دانلود قسمت 20
دانلود قسمت 21
دانلود قسمت 22
دانلود قسمت 23
دانلود قسمت 24
دانلود قسمت 25
دانلود قسمت 26
دانلود قسمت 27
دانلود قسمت 28
دانلود قسمت 29
دانلود قسمت 30
دانلود قسمت 31
دانلود قسمت 32
دانلود قسمت 33
دانلود قسمت 34
دانلود قسمت 35
دانلود قسمت 36
دانلود قسمت 37
دانلود قسمت 38
دانلود قسمت 39
دانلود قسمت 40
دانلود قسمت 41
دانلود قسمت 42
دانلود قسمت 43
دانلود قسمت 44
دانلود قسمت 45
دانلود قسمت 46
دانلود قسمت 47
دانلود قسمت 48
دانلود قسمت 49
دانلود قسمت 50
دانلود قسمت 51
دانلود قسمت 52
دانلود قسمت 53
دانلود قسمت 54
دانلود قسمت 55
دانلود قسمت 56
دانلود قسمت 57
دانلود قسمت 58
دانلود قسمت 59
دانلود قسمت 60
دانلود قسمت 61
دانلود قسمت 62
دانلود قسمت 63
دانلود قسمت 64
دانلود قسمت 65
دانلود قسمت 66
دانلود قسمت 1
دانلود قسمت 2
دانلود قسمت 3
دانلود قسمت 4
دانلود قسمت 5
دانلود قسمت 6
دانلود قسمت 7
دانلود قسمت 8
دانلود قسمت 9
دانلود قسمت 10
دانلود قسمت 11
دانلود قسمت 12
دانلود قسمت 13
دانلود قسمت 14
دانلود قسمت 15
دانلود قسمت 16
دانلود قسمت 17
دانلود قسمت 18
دانلود قسمت 19
دانلود قسمت 20
دانلود قسمت 21
دانلود قسمت 22
دانلود قسمت 23
دانلود قسمت 24
دانلود قسمت 25
دانلود قسمت 26
دانلود قسمت 27
دانلود قسمت 28
دانلود قسمت 29
دانلود قسمت 30
دانلود قسمت 31
دانلود قسمت 32
دانلود قسمت 33
دانلود قسمت 34
دانلود قسمت 35
دانلود قسمت 36
دانلود قسمت 37
دانلود قسمت 38
دانلود قسمت 39
دانلود قسمت 40
دانلود قسمت 41
دانلود قسمت 42
دانلود قسمت 43
دانلود قسمت 44
دانلود قسمت 45
دانلود قسمت 46
دانلود قسمت 47
دانلود قسمت 48
دانلود قسمت 49
دانلود قسمت 50
دانلود قسمت 51
دانلود قسمت 52
دانلود قسمت 53
دانلود قسمت 54
دانلود قسمت 55
دانلود قسمت 56
دانلود قسمت 57
دانلود قسمت 58
دانلود قسمت 59
دانلود قسمت 60
دانلود قسمت 61
دانلود قسمت 62
دانلود قسمت 63
دانلود قسمت 64
دانلود قسمت 65
دانلود قسمت 66
دانلود قسمت 67
دانلود قسمت 68
دانلود قسمت 1
دانلود قسمت 2
دانلود قسمت 3
دانلود قسمت 4
دانلود قسمت 5
دانلود قسمت 6
دانلود قسمت 7
دانلود قسمت 8
دانلود قسمت 9
دانلود قسمت 10
دانلود قسمت 11
دانلود قسمت 12
دانلود قسمت 13
دانلود قسمت 14
دانلود قسمت 15
دانلود قسمت 16
دانلود قسمت 17
دانلود قسمت 18
دانلود قسمت 19
دانلود قسمت 20
دانلود قسمت 21
دانلود قسمت 22
دانلود قسمت 23
دانلود قسمت 24
دانلود قسمت 25
دانلود قسمت 26
دانلود قسمت 27
دانلود قسمت 28
دانلود قسمت 29
دانلود قسمت 30
دانلود قسمت 31
دانلود قسمت 32
دانلود قسمت 33
دانلود قسمت 34
دانلود قسمت 35
دانلود قسمت 36
دانلود قسمت 37
دانلود قسمت 38
دانلود قسمت 39
دانلود قسمت 40
دانلود قسمت 41
دانلود قسمت 42
دانلود قسمت 43
دانلود قسمت 44
دانلود قسمت 45
دانلود قسمت 46
دانلود قسمت 47
دانلود قسمت 48
دانلود قسمت 49
دانلود قسمت 50
دانلود قسمت 51
دانلود قسمت 52
دانلود قسمت 53
دانلود قسمت 54
دانلود قسمت 55
دانلود قسمت 56
دانلود قسمت 57
دانلود قسمت 58
دانلود قسمت 59
دانلود قسمت 60
دانلود قسمت 61
دانلود قسمت 62
دانلود قسمت 63
دانلود قسمت 64
دانلود قسمت 65
دانلود قسمت 66
دانلود قسمت 67
دانلود قسمت 68
دانلود قسمت 1
دانلود قسمت 2
دانلود قسمت 3
دانلود قسمت 4
دانلود قسمت 5
دانلود قسمت 6
دانلود قسمت 7
دانلود قسمت 8
دانلود قسمت 9
دانلود قسمت 10
دانلود قسمت 11
دانلود قسمت 12
دانلود قسمت 13
دانلود قسمت 14
دانلود قسمت 15
دانلود قسمت 16
دانلود قسمت 17
دانلود قسمت 18
دانلود قسمت 19
دانلود قسمت 20
دانلود قسمت 21
دانلود قسمت 22
دانلود قسمت 23
دانلود قسمت 24
دانلود قسمت 25
دانلود قسمت 26
دانلود قسمت 27
دانلود قسمت 28
دانلود قسمت 29
دانلود قسمت 30
دانلود قسمت 31
دانلود قسمت 32
دانلود قسمت 33
دانلود قسمت 34
دانلود قسمت 35
دانلود قسمت 36
دانلود قسمت 37
دانلود قسمت 38
دانلود قسمت 39
دانلود قسمت 40
دانلود قسمت 41
دانلود قسمت 42
دانلود قسمت 43
دانلود قسمت 44
دانلود قسمت 45
دانلود قسمت 46
دانلود قسمت 47
دانلود قسمت 48
دانلود قسمت 49
دانلود قسمت 50
دانلود قسمت 1
دانلود قسمت 2
دانلود قسمت 3
دانلود قسمت 4
دانلود قسمت 5
دانلود قسمت 6
دانلود قسمت 7
دانلود قسمت 8
دانلود قسمت 9
دانلود قسمت 10
دانلود قسمت 11
دانلود قسمت 12
دانلود قسمت 13
دانلود قسمت 14
دانلود قسمت 15
دانلود قسمت 16
دانلود قسمت 17
دانلود قسمت 18
دانلود قسمت 19
دانلود قسمت 20
دانلود قسمت 21
دانلود قسمت 22
دانلود قسمت 23
دانلود قسمت 24
دانلود قسمت 25
دانلود قسمت 26
دانلود قسمت 27
دانلود قسمت 28
دانلود قسمت 29
دانلود قسمت 30
دانلود قسمت 31
دانلود قسمت 32
دانلود قسمت 33
دانلود قسمت 34
دانلود قسمت 35
دانلود قسمت 36
دانلود قسمت 37
دانلود قسمت 38
دانلود قسمت 39
دانلود قسمت 40
دانلود قسمت 41
دانلود قسمت 42
دانلود قسمت 43
دانلود قسمت 44
دانلود قسمت 45
دانلود قسمت 46
دانلود قسمت 47
دانلود قسمت 48
دانلود قسمت 49
دانلود قسمت 50
دانلود قسمت 1
دانلود قسمت 2
دانلود قسمت 3
دانلود قسمت 4
دانلود قسمت 5
دانلود قسمت 6
دانلود قسمت 7
دانلود قسمت 8
دانلود قسمت 9
دانلود قسمت 10
دانلود قسمت 11
دانلود قسمت 12
دانلود قسمت 13
دانلود قسمت 14
دانلود قسمت 15
دانلود قسمت 16
دانلود قسمت 17
دانلود قسمت 18
دانلود قسمت 19
دانلود قسمت 20
دانلود قسمت 21
دانلود قسمت 22
دانلود قسمت 23
دانلود قسمت 24
دانلود قسمت 25
دانلود قسمت 26
دانلود قسمت 27
دانلود قسمت 28
دانلود قسمت 29
دانلود قسمت 30
دانلود قسمت 31
دانلود قسمت 32
دانلود قسمت 33
دانلود قسمت 34
دانلود قسمت 35
دانلود قسمت 36
دانلود قسمت 37
دانلود قسمت 38
دانلود قسمت 39
دانلود قسمت 40
دانلود قسمت 41
دانلود قسمت 42
دانلود قسمت 1
دانلود قسمت 2
دانلود قسمت 3
دانلود قسمت 4
دانلود قسمت 5
دانلود قسمت 6
دانلود قسمت 7
دانلود قسمت 8
دانلود قسمت 9
دانلود قسمت 10
دانلود قسمت 11
دانلود قسمت 12
دانلود قسمت 13
دانلود قسمت 14
دانلود قسمت 15
دانلود قسمت 16
دانلود قسمت 17
دانلود قسمت 18
دانلود قسمت 19
دانلود قسمت 20
دانلود قسمت 21
دانلود قسمت 22
دانلود قسمت 23
دانلود قسمت 24
دانلود قسمت 25
دانلود قسمت 26
دانلود قسمت 27
دانلود قسمت 28
دانلود قسمت 29
دانلود قسمت 30
دانلود قسمت 31
دانلود قسمت 32
دانلود قسمت 33
دانلود قسمت 34
دانلود قسمت 35
دانلود قسمت 36
دانلود قسمت 37
دانلود قسمت 38
دانلود قسمت 39
دانلود قسمت 40
دانلود قسمت 41
دانلود قسمت 42
دانلود تریلر سریال | حجم: 12 مگابایت

دانلود رایگان سریال Cuku

فهرست

دانلود سریال گودال با دوبله فارسی Cuku

»» کیفیت ۱۰۸۰p – ۷۲۰p – تریلر رسمی سریال – دوبله فارسی ««

« دوبله فارسی سانسور شده – قسمت ۴۲ از فصل چهارم اضافه شد »

دانلود سریال گودال با دوبله فارسی Cuku

ژانر سریال : اکشن، جنایی، هیجان انگیز

امتیاز سریال : ۷٫۳۱۰ – ۷۴۶۸ رای

رده سنی : مناسب برای بالای ۱۸ سال

کارگردان : اوزگور سویملی و سینان اوزترک

نویسنده : گوکان هرزوم، اوزان اکسونگور، داملا سریم

ستارگان : آراس بولوت اینملی، ارکان کولچاک کوستندیل، اونر ارکان، رضا کوجااوغلو

محصول کشور : ترکیه

سال انتشار : ۲۰۱۷ – ۲۰۲۱

زمان هر قسمت : ۶۰ دقیقه

زبان سریال : دوبله فارسی

IMDB, Wiki

خلاصه داستان: کنترل یکی از پردردسرترین محله‌های استانبول یعنی چوکور (گودال) در دست خانواده کوچاوالی هاست. این خانواده قانون مهمی دارد، عدم اجازه به پخش و مصرف مواد مخدر. ولی گروهی دیگر که به تصاحب این محله چشم دارد و می‌خواهند این قانون (منع مخدر) را بشکنند و…

سربال گودال (Çuku ) سریالی در ژانر اکشن، جنایی و هیجان انگیز محصول سال ۲۰۱۷ است. سریال چوکور برنده ۱۳ جایزه از جشنواره های مختلف شد. هم اکنون می‌توانید دوبله فارسی سانسور شده سریال گودال را با لینک مستقیم رایگان از وبسایت همتامووی با ترافیک نیم بها دانلود نمایید.

بازیگران: آراس بولوت اینملی، ارکان کولچاک کوستندیل، اونر ارکان، رضا کوجااوغلو، کوبیلا آکا، مصطفی کیرانتپه و…

قسمت جدید: دوشنبه‌ها

سوالات متداول

این سریال در حال دوبله شدن هست و هر هفته دوشنبه‌ها وبسایت همتا مووی ۲ قسمت از آن را برای دانلود قرار می‌دهید.

فصل اول سریال گودال ۶۶ قسمت است و فصل دوم ۶۸ قسمت و فصل سوم ۵۰ قسمت و فصل چهارم ۷۸ است.

بله، ترافیک دانلود از وبسایت همتا مووی برای شما، به صورت نیم بها محاسبه می‌شود.

آراس بولوت اینملی نقش اول این سریال را ایفا می‌کند.

دانلود سریال گودال با دوبله فارسی Cuku

لینک های دانلود رایگان

فصل :۱کیفیت:۱۰۸۰pحجم:۱ گیگابایت

فصل :۱کیفیت:۷۲۰pحجم:۵۳۳ مگابایت

فصل :۲کیفیت:۱۰۸۰pحجم:۱ گیگابایت

فصل :۲کیفیت:۷۲۰pحجم:۵۸۲ مگابایت

فصل :۳کیفیت:۱۰۸۰pحجم:۱ گیگابایت

فصل :۳کیفیت:۷۲۰pحجم:۶۲۶ مگابایت

فصل :۴کیفیت:۱۰۸۰pحجم:۱ گیگابایت

فصل :۴کیفیت:۷۲۰pحجم:۶۵۲ مگابایت

سریال گودال قسمت ۶۰