کتاب های سال دهم


کتاب های سال دهم

پایه دهم صفحات جستجو پایگاه کتابهای درسی کتاب های درسی ۱۴۰۱ کتاب درسی استثنایی ۱۴۰۱ راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه برای دریافت فایل راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه کلیک کنید استاندارد بسته های تربیت و یادگیری برای دریافت فایل استاندارد بسته های تربیت و یادگیری کلیک کنید تازه ها سامانه فروش و توزیع مواد برای […]


کتاب های سال دهم

پایه دهم

صفحات

جستجو

پایگاه کتابهای درسی

کتاب های درسی ۱۴۰۱

کتاب درسی استثنایی ۱۴۰۱

راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه

برای دریافت فایل راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه کلیک کنید

استاندارد بسته های تربیت و یادگیری

برای دریافت فایل استاندارد بسته های تربیت و یادگیری کلیک کنید

تازه ها

سامانه فروش و توزیع مواد

برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی زیر مراجعه نمایید.

انتشار فایل الکترونیکی کتاب

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.i می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت o li e یا offli e نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

کتاب های سال دهم