نگارش دوم دبستان صفحه ۷۴ سوال ۴


نگارش دوم دبستان صفحه ۷۴ سوال ۴

صفحه ۷۴ کتاب نگارش دوم ادبستان


پخش آنلاین ویدئو

جواب تمامی سوالات صفحه ۷۴ نگارش دوم دبستان

 فردوسی این داستان ها را جمع کرد و اثری بسیار عظیم به شعر پدید آورد تا زبان فارسی را که ما امروز با آن حرف می زنیم. زنده نگه دارد .فردوسی این داستان ها را جمع کرد و اثری بسیار عظیم به شعر پدید آورد تا زبان فارسی را که ما امروز با آن حرف میزنیم زنده نگه دارد

نگارش دوم دبستان صفحه ۷۴ سوال ۴