کشور شوروی


کشور شوروی

شوروی سابق: کشورها – بازی‌های آزمون نقشه Would you like you sco es o be saved so ha you ca ack you p og ess? Ge a Se e a membe ship o Pa eo .com! I ‘s jus 1 USD pe mo h. This game i Pe sia (فارسی) was played 0 imes yes e […]


شوروی سابق: کشورها – بازی‌های آزمون نقشه

Would you like you sco es o be saved so ha you ca ack you p og ess? Ge a Se e a membe ship o Pa eo .com! I ‘s jus 1 USD pe mo h.

This game i Pe sia (فارسی) was played 0 imes yes e day.

شوروی

calli g_code

شورویِ سوسیالیستی جماهیر ِاتحاد یا خلاصتاً شوروی اتا سوسیالیستی و کمونیستی کشور بی‌یه که روسیه و چنتا متحد ِجمهوری جه تشکیل بی‌یه که تأسیس بیّن جه (۱۹۲۲) تا رِقِدبوردِن گادِر (۱۹۹۱) گتِ قسمتونی از اروپا و آسیا ره شه سامون دله داشته و دِنیایِ گترین کشور بی‌یه.

شوروی روسیه‌یِ انقلاب ۱۹۱۷ ِنتیجه بی‌یه و روسیه ونه گتترین جمهوری بی‌یه. شوروی اتی ایدئولوژی داشته که سوسیالیسم ره خاسته واقعیت دله آزمایش هاکنه. وشون خاستنه نتیجتاً مردم ِپول و دارایی ره جمع هاکِنِن و مساوی همه میون تقسیم هاکِنِن.

نومدچی‌ین

این کشور نوم روسی دله Союз Советских Социалистических Республик (تلفظ وانه: سویوز سُوتسکیح سوسیالیستی چـِسکیح رسپوبلیک) هسه که ونه مخفف CCCP (تلفظ: اس‌اس‌اس‌اِر) بی‌یه. ونه انگلیسی و بین‌المللی نوم U io of Sovie Socialis Republics یا خلاصتاً Sovie U io هسه که با مخففاً USSR بنومسته وانه.

تقسیماتدچی‌ین

شوروی پونزه‌تا جمهوری جه تشکیل بی‌یه که بعد ونه رقد بوردن، هر کامین شه وسّه اتا سیوا کشور بَینه.

کشور شوروی