ویرا


ویرا

ویرا Co e s Pe sia edi Al e a ive fo msedi E ymologyedi F om Middle I a ia *wē āg. Cog a e wi h P o o-Ge ma ic *wa az. Adjec iveedi ویرا • (vi â) Ve bedi ویرا • (vi â) این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.


ویرا

ویرا

Co e s

Pe sia edi

Al e a ive fo msedi

E ymologyedi

F om Middle I a ia *wē āg. Cog a e wi h P o o-Ge ma ic *wa az.

Adjec iveedi

ویرا • (vi â)

Ve bedi

ویرا • (vi â)

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

ویرا