نوحه مخصوص اربعین


نوحه مخصوص اربعین

دانلود مداحی جدید محرم نوحه اربعین حسینی بیس دار جدیدترین و بهترین مداحی شور و واحد امام حسین بهترین مداحی محرم صفر اربعین عربی همه نوحه و مداحی های اربعین


پخش آنلاین آهنگ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود با لینک مستقیم
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mahmood%20Karimi%20-%20Arbaein%20No1%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mahmood%20Karimi%20-%20Arbaein%20No2%20(128).mp3
DOWNLAOD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mahmood%20Karimi%20-%20Arbaein%20No3%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mahmood%20Karimi%20-%20Arbaein%20No4%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mahmood%20Karimi%20-%20Arbaein%20No5%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mahmood%20Karimi%20-%20Arbaein%20No6%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mahmood%20Karimi%20-%20Arbaein%20No7%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mahmood%20Karimi%20-%20Arbaein%20No8%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mahmood%20Karimi%20-%20Arbaein%20No9%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mahmood%20Karimi%20-%20Arbaein%20No10%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Majid%20Banifateme%20-%20Arbaein%20No1%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Majid%20Banifateme%20-%20Arbaein%20No2%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Majid%20Banifateme%20-%20Arbaein%20No3(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Majid%20Banifateme%20-%20Arbaein%20No4%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Majid%20Banifateme%20-%20Arbaein%20No5%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Majid%20Banifateme%20-%20Arbaein%20No6%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Majid%20Banifateme%20-%20Arbaein%20No7%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Majid%20Banifateme%20-%20Arbaein%20No8%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Majid%20Banifateme%20-%20Arbaein%20No9%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Majid%20Banifateme%20-%20Arbaein%20No10%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Meysam%20Motiee%20-%20Arbaein%20No1%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Meysam%20Motiee%20-%20Arbaein%20No2%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Meysam%20Motiei%20-%20Kenare%20Ghadamhaye%20Jaber%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Meysam%20Motiee%20-%20Arbaein%20No4%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Meysam%20Motiee%20-%20Arbaein%20No5%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Meysam%20Motiee%20-%20Arbaein%20No6%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Meysam%20Motiee%20-%20Arbaein%20No7%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Meysam%20Motiee%20-%20Arbaein%20No8%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Meysam%20Motiee%20-%20Arbaein%20No9%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Meysam%20Motiee%20-%20Arbaein%20No10%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Hamdi%20Alimi%20-%20Ghadam%20Ghadam%20Ba%20Ye%20Alam%20(320).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Hamid%20Alimi%20-%20Arbaein%20No1%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Hamid%20Alimi%20-%20Arbaein%20No3%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Hamid%20Alimi%20-%20Arbaein%20No4%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Hamid%20Alimi%20-%20Arbaein%20No5%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Javad%20Moghadam%20-%20Arbaein%20No1%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Javad%20Moghadam%20-%20Arbaein%20No2%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Javad%20Moghadam%20-%20Arbaein%20No3%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Javad%20Moghadam%20-%20Arbaein%20No4%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Javad%20Moghadam%20-%20Arbaein%20No5%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Javad%20Moghadam%20-%20Arbaein%20No6%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Javad%20Moghadam%20-%20Arbaein%20No7%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Javad%20Moghadam%20-%20Arbaein%20No8%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Javad%20Moghadam%20-%20Arbaein%20No9%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Javad%20Moghadam%20-%20Arbaein%20No10%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mehdi%20Mirdamad%20-%20Arbaein%20No1%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mehdi%20Mirdamad%20-%20Arbaein%20No2%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mehdi%20Mirdamad%20-%20Arbaein%20No3%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mehdi%20Mirdamad%20-%20Arbaein%20No4%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mehdi%20Mirdamad%20-%20Arbaein%20No5%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Abdolreza%20Helali%20-%20Arbaein%20No1%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Abdolreza%20Helali%20-%20Arbaein%20No2%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mehdi%20Rasooli%20-%20Arbaein%20No1%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mehdi%20Rasooli%20-%20Arbaein%20No2%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mehdi%20Rasooli%20-%20Arbaein%20No3%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mehdi%20Rasooli%20-%20Arbaein%20No4%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mehdi%20Rasooli%20-%20Arbaein%20No5%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Reza%20Narimani%20-%20Arbaein%20No1%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Reza%20Narimani%20-%20Arbaein%20No2%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Reza%20Narimani%20-%20Arbaein%20No3%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Reza%20Narimani%20-%20Arbaein%20No4%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Amir%20Abbasi%20-%20Arbaein%20No1%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Amir%20Abbasi%20-%20Arbaein%20No2%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Amir%20Abbasi%20-%20Arbaein%20No3%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Amir%20Abbasi%20-%20Arbaein%20No4%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Amir%20Abbasi%20-%20Arbaein%20No5%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Amir%20Abbasi%20-%20Daram%20Miam%20Samte%20Karbalaye%20To%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Hossein%20Sibsorkhi-%20Arbaein%20No1%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Hossein%20Sibsorkhi-%20Arbaein%20No2%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Hossein%20Sibsorkhi%20-%20Arbaein%20No3%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Hossein%20Sibsorkhi%20-%20Arbaein%20No4%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Hossein%20Sibsorkhi%20-%20Arbaein%20No5%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Hossein%20Khalaji%20-%20Manam%20Bayad%20Beram%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mojtaba%20Ramezani%20-%20Arbaein%20Ghesmate%20Khooban%20Shod%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mohamadhosein%20Hadadian%20-%20Arbaei%20No1%20(128).mp3
DOWNLOAD
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Mohammadreza%20Bazri%20-%20Arbaei%20No1%20(128).mp3
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود

دانلود گلچین مداحی مخصوص اربعین ۱۴۰۰

دانلود مداحی جدید محرم و اربعین با لینک مستقیم

درود ، در این پست تعدادی از بهترین مداحی های جدید شور و واحد اربعین حسینی از بهترین مداحان کشور آماده کرده ایم. امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیرد. مداحان عبارتند از: حاج میثم مطیعی ، حاج محمود کریمی ، حاج مهدی رسولی ، حاج حسین سیب سرخی ، حاج عبدالرضا هلالی ، کربلایی جواد مقدم  و سید مهدی میرداماد

بروزرسانی شد – تاریخ آپدیت  ۳ مهر ۱۴۰۰

دانلود مداحی اربعین بیس دار

برای دانلود هر کدام از مداحی ها روی دانلود با لینک مستقیم کلیک نمایید.

دانلود مداحی اربعین

دانلود نوحه به خونه برگردیم خونه آغوش حسینه مگه نه استودیویی

دانلود آهنگ

مداحی ترکی سید طالع باکویی برای اربعین ای حجت خدا

دانلود آهنگ

نوحه سید طالع برادیگاهی روضه اربعین غمگین گریه دار سوزناک

دانلود آهنگ

دانلود مداحی محمدحسین پویانفر عشق یعنی به تورسیدن استودیویی

دانلود آهنگ

نوحه محمود کریمی چهل روزه که دارم میمیرم برات مخصوص اربعین

دانلود آهنگ

دانلود نوحه مثلا تو قبول کردی

دانلود آهنگ

مداحی برای اربعین محمد حسین پویانفر من ایرانم 

دانلود با لینک مستقیم

مداحی برای اربعین از حاج محمود کریمی

ای همسفر ای هم نفس ای روح امیدم

بردار سر از خاک من از شام رسیدم

دانلود با لینک مستقیم

دانلود نوحه معروف اربعین

مداحی میثم مطیعی کنار قدم های جابر

کنار قدم های جابر سوی نینوا رهسپاریم

ستون های این جاده را ما به شوق حرم میشماریم

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مداحی جدید میثم مطیعی

لبیک یا حسین یعنی در معرکه تا پای جان بمان

بگذر از سر

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مداحی جدید حسین سیب سرخی

قدم قدم با یه علم

ایشالله اربعین میریم سمت حرم

دانلود با لینک مستقیم

مداحی اربعین از کربلایی مجتبی رمضانی

هر قدمی تا کربلا بردارم

روی لبم همین دعا رو دارم

اللهم ارنی الطلعه الرشیده

غره الحمیده غره الحمیده

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مداحی اربعین عربی

مداحی نزار قطری به نام یوم الزیاره

دانلود با لینک مستقیم

مداحی عربی ویژه اربعین باسم کربلایی تزورونی 

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مداحی میثم مطیعی به زبان عربی

دانلود با لینک مستقیم

نوحه سنگین اربعین

مداحی جدید حاج عبدالرضا هلالی

اربعین سر خاکت روضه خونه خواهرت کاش نگیری تو سراغی از سه ساله دخترت ای وای سلام غریب کربلا یادم نمیره قتلگاه

دانلود با لینک مستقیم

دانلود نوحه میثم مطیعی

با اشک و غم همرازم و

میسوزم و میسازم و

میخوانمت شب تا سحر

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مداحی مخصوص چهلم امام حسین

مداحی جدید حاج حسین سیب سرخی

چهل روزه حسین که در به درم رفت از سر من سایه سرم چه خبره تو این عالم که هر دلی غمی داره از آسمون چشمامون بارون غصه میباره چه خبره که حال دل گرفته و پریشونه شب تا سحر برا زینب با گریه روضه میخونه

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مداحی جدید اربعین واحد

مداحی جدید حاج حسین سیب سرخی

سلام برادر عزیز خواهر پاشو ببین که زینب اومد زیارت با چشم پر اشک با دل پر خون میگم برات هزارتا قصه و حکایت تموم هستم ببین شکستم شکسته تر ز خواهرت کسی ندیده

دانلود با لینک مستقیم

مداحی شور امام حسین

مداحی جدید کربلایی جواد مقدم

برادرم برادرم ای عزیز دل زینب یه اربعین ندیدنت نمیشه باور زینب بعد تو هیچکسی نبود که بشه یاور زینب پاشو ببین که دلخوشیم شده پیراهن پاره دلم جدایی تو رو دیگه طاقت نمیاره جوونی رفته به پیری پیر شدم تو این اسیری

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مداحی ایرانی با لینک مستقیم

مداحی جدید حاج محمود کریمی

یا حسین چهل روزه که دارم میمیرم برات چهل روزه که هنوز تو گوشمه صدات چهل روزه که به من نیافتاده نگات دارم میمیرم برات

دانلود با لینک مستقیم

نوحه جدید مهدی رسولی

مداحی جدید حاج مهدی رسولی

تا بساط عزاداری برپا میشه تو دل عاشقا شور و غوغا میشه هر کسی نوکرت باشه تو این دنیا آقا میشه ای همیشه بهترین روزی سینه زنا یه زیارت اربعین

دانلود با لینک مستقیم

مداحی سنگین میثم مطیعی

مداحی جدید حاج میثم مطیعی

دلم رو بردی به دیدارت شرمنده ام حسین جان منم خاک پای زوارت تا زنده ام حسین جان زمین حیرون آسمون گریون سراغ تو میگیرن ملائک جز مجلس ذکرت جای دیگه نمیرن خدا میدونه همه عالم برای تو میمیرن بازم اربعین کربلایی ها پیاده میان از دل صحرا به دلداری مادر زهرا

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مداحی جدید محرم و صفر

مداحی جدید سید مهدی میرداماد

خدا قسمت کن بتونم باشم اربعین امسال حرم ارباب به هوای حرم با زائرای حرم اربعین و جاده های با صفای حرم اذن اگه داد خود اگه طلب کرد آقا وعده گاه همه بین الحرمین کربلا

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مداحی جدید حمید علیمی

داره اربعین میاد دل من حرم میخواد نکنه جا بمونم

داره اربعین میاد دل من حرم میخواد نکنه جا بمونم

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مداحی جدید با لینک مستقیم

نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.

دانلود گلچین نوحه های اربعین حسینی

دانلود گلچین نوحه های اربعین حسینی

هم اکنون به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی ♫ دانلود مجموعه مداحی عربی و فارسی اربعین برای پیاده روی و هیئت با نوای مداحان اهل بیت به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

Dow load Old New Nohe BY : Diff e Si ge | A baei Hosei i Wi h Tex A d 2 Quali y 320 A d 128 O Music-fa

دانلود نوحه اربعین

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود مداحی اربعین محمود کریمی:

دانلود نوحه شماره ۱ :

تو رفتی و دنیا رو سرِ من؛ خراب شد ●♪♫این پیراهن؛ چقدر می ارزه؟ بیاد گودال، تنم میلرزه ●♪♫دیدم که پیراهنت رو دریدن… ●♪♫من زنده بودم؛ سرت رو بریدن ●♪♫آتیش به چادر نمازم، کشیدن ●♪♫تو رفتی و نیزه ات قاتل من و رباب شد.. ●♪♫تو رفتی و گردنبندِ خواهرت؛ طناب شد! ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۲ :

انقده بی تو گریه کردم؛ آی داداش… آی حسین… ●♪♫کاشکی مدینه برنگردم؛ آی داداش… آی حسین… ●♪♫انقده بی تو گریه کردم؛ پاشو ببین چهره ی زردم ●♪♫آی داداش… آی حسین… ●♪♫من دوباره به تو رسیدم؛ کاشکی مدینه برنگردم ●♪♫آی داداش… آی حسین… ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۳ :

گمان مدار که رفتم؛ تو را رها کردم… ●♪♫چهل شب است، که هر شب تو را دعا کردم ●♪♫چهل شب است؛ که دورِ سر تو گردیدن ●♪♫چهل شب است؛ که دائم تو را صدا کردن ●♪♫جد و مادر پهلو شکسته ام سوگند؛ که شام را به عزای تو کربلا کردند ●♪♫

DOWNLAOD

دانلود نوحه شماره ۴ :

چهل روزه، که دارم میمیرم برات ●♪♫چهل روزه که هنوز تو گوشمه، صدات ●♪♫چهل روزه؛ که به من نیفتاده نگات… ●♪♫دارم میمیرم برات! ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۵ :

برادر جان یتیماتو آوردم من؛ سر خاکت ●♪♫چهل روزه که ماهارو نیاوردن؛ سر خاکت ●♪♫خودم رفتم… دلم جا موند، دمِ رفتن سر نعشت ●♪♫رسیدم با سرِ زانو؛ با جون کندن سر خاکت ●♪♫بیقرارم… سر خاکت، شکوه دارم ●♪♫سر خاکت جای شونت، برا گریه سر میزارم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۶ :

چه ها کشیدی؟ بگو… ●♪♫هر آنچه دیدی؛ بگو ●♪♫سرو قدِ فاطمه؛ چرا خمیدی؟ بگو… ●♪♫تویی که خونِ مرا؛ پیام آور شدی ●♪♫تویی که بعد از حسین؛ حسینِ دیگر شدی! ●♪♫چرا کبودی چنین، ز پای تا سر شدی؟ ●♪♫چقدر ای خواهرم؛ شبیه مادر شدی ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۷ :

من از اربعین جا موندم؛ با جا مونده ها وا موندم ●♪♫مثِ ماهی لب تشنه؛ دور از دریا موندم ●♪♫وای خوش به حال اون که پاهاش، تاولِ محبت داره! ●♪♫از علی و زهرا امشب؛ نامه ی دعوت داره ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۸ :

من دوباره کوله بارم؛ رو زمین موند دمِ رفتن ●♪♫منم و احساسِ غربت؛ تک و تنهام همه رفتن ●♪♫همه رو بدرقه کردم؛ خودمم فقط میسوزم! ●♪♫حرف بی لیاقتی نیست؛ دارم از حسرت میسوزم ●♪♫تو دلم پر از بهونه اس؛ هی میگم ای داد بیداد ●♪♫مثِ بچه ها شدم من؛ دلِ من آقاشو میخواد ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۹ :

هنوزم روی نیزه هایی؛ حسین ●♪♫یا رو خاکِ این کربلایی، حسین؟ ●♪♫رسیدم برادر! کجایی حسین؟ ●♪♫کجایی حسینم؟ کجایی حسین؟ ●♪♫چهل روز حالت؛ منه بی حسین ●♪♫عزا و غمت؛ بودنِ بی حسین ●♪♫چهل مرتبه؛ مردن بی حسین ●♪♫کجایی حسین؟ کجایی حسین؟ ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۱۰ :

ای پسرِ فاطمه، من زائرم ●♪♫با دل خود؛ در حرمت حاضرم ●♪♫خونِ دل و زمزم آورده ام ●♪♫نوحه ای از فاطمه آورده ام ●♪♫نظاره کن؛ قلبِ کباب مرا ●♪♫چرا نمیدهی جوابِ مرا؟ ●♪♫پیکرِ صد چاک تو، در کربلا ●♪♫سر بریده ات؛ به شامِ بلا ●♪♫ای به فدای بدنِ بی سرت ●♪♫کجاست عباس و علی اکبرت؟ ●♪♫آمده ام؛ ناله به کویت زنم ●♪♫بوسه به رگ های گلویت زنم! ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین مجید بنی فاطمه:

دانلود نوحه شماره ۱ :

ستون به ستون میروم؛ دلم غرقِ خون میروم ●♪♫به جوش و خروشم، علم روی دوشم ●♪♫من افتاده بودم؛ بی تو زار و حیران ●♪♫دستم را گرفتی؛ تا گفتم حسین جان ●♪♫تربت هو شفا حسین؛ ساکنِ کربلا حسین ●♪♫قدم به قدم اشک و آه؛ به هر موکبی ذکر شاه ●♪♫پریشان و گریان به یادِ اسیران ●♪♫با یادِ تنت، ای در صحرا فتاده ●♪♫می آیم به سویت، با پای پیاده ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۲ :

سلام آقا سلام! تو راهِ کربلام ●♪♫به امیدِ خدا؛ منم دارم میام ●♪♫با کوله بار اشکم؛ با کوله بار آهم ●♪♫یه اربعین دیگه، ایشاله توی راهم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۳ :

بالِ فرشته؛ که خاکِ پای حسین است ●♪♫فرشِ حسینیه ی عزای حسین است ●♪♫فاطمه دنبالش است، صبحِ قیامت ●♪♫هر که به دنبالِ دسته های حسین است! ●♪♫شعرِ من و تو؛ که افتخار ندارد ●♪♫تا که خدا، مرثیه سرای حسین است ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۴ :

خودم رو با سینه زدن؛ به قتله گاه میکشم ●♪♫سفارش امام رضاست؛ برا تو آه میکشم ●♪♫آه حسین… آه حسین… ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۵ :

اولین بار مگه یادم میره؟ ●♪♫که نگام، به پرچمِ تو افتاد ●♪♫مادرم، اسمتو خوند تو گوشم ●♪♫پدرم، سینه زدن یادم داد ●♪♫عمریه فکرت روز و شبِ من شده، تو ●♪♫چیزی نمیخوام از تو؛ به غیر از خود تو ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۶ :

دارن میان، دونه دونه عاشقا ●♪♫دارم میان، همه پا برهنه ها ●♪♫دارن میان، با رفیق و آشنا ●♪♫دارن میان کربلا ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۷ :

وقتی دلتنگم؛ نمیشه برم ●♪♫فقط آروم میشم، با عکسِ حرم ●♪♫دلتنگی؛ یعنی حالِ من ●♪♫دلتنگی، شد وبالِ من ●♪♫دلتنگی سخته، واسه اون که هوایی میشه ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۸ :

همش دلم میگیره، برا حرم ●♪♫شبِ جمعه بیشتر ●♪♫دلم میخواد؛ یه بار به کربلا برم ●♪♫شبِ جمعه بیشتر ●♪♫میگن که زائرا میان، به کربلا ●♪♫شبِ جمعه بیشتر ●♪♫میگن که مادرت، میریزه اشک برات ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۹ :

خیلی دلتنگ میشی؛ از سفر جا بمونی ●♪♫رفیقات راهی بشن، باز تو تنها بمونی ●♪♫اونقد آشوبم که، دلم آروم نمیشه ●♪♫پرسیدن تو کی میری؟ چی بگم… روم نمیشه! ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۱۰ :

شکرِ خدا دوباره رسیدم؛ کنارِ تو ●♪♫حتی شبی بدونِ تو، خوابم نبرده است ●♪♫باور نمیکنم، که تو رفتی و بعد تو ●♪♫یک اربعین گذشته و زینب نمرده است! ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین میثم مطیعی:

دانلود نوحه شماره ۱ :

من و اربعین؛ کربلایت؟ مگر میشود باورِ من؟ ●♪♫مگر میشناسم سر از پا؟ به راهِ تو، ای سرور من… ●♪♫سلام ای شکوهِ شگفتی ها؛ با تو ●♪♫سلام ای قرارِ دلِ زهرا، با تو ●♪♫رسید اربعین و قرارِ ما؛ با تو ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۲ :

پرچم روی دوشم، توی گوشم نوای آه حسینه ●♪♫المنت لله؛ که دلم عمریه تو راهِ حسینه ●♪♫شد باز دوباره؛ سجاده ی جاده ها ●♪♫ممنونِ توییم؛ ما خیلِ پیاده ها ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۳ :

کنار قدم های جابر ●♪♫سوی نینوا؛ رهسپـاریم ●♪♫ستون های این جاده را ما ●♪♫به شوق حرم؛ میشمـاریم ●♪♫شبیه رباب و سکینه ●♪♫برای شما؛ بیقراریم… ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۴ :

قدم قدم با فرشته ها، با پیمبرا، تا حسین ●♪♫ما تنها نیستیم که تو مسیرن؛ همه ی دنیا! حسین… ●♪♫تو حسینی؛ جهان جز تو ابر قدرت نداره ●♪♫هرجا از عشقِ تو خالی شه؛ امنیت نداره ●♪♫کسی که دل به غیر از تو بده، عزت نداره ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۵ :

این بادیه را، از شوقِ شما دویده ●♪♫بیش از خودِ من؛ قلبم به حرم رسیده ●♪♫با اذنِ امام هشتم؛ با لطف کریمه ی قم ●♪♫راهی شده اند، این مردم ●♪♫اگر چه عازمِ قبرِ شهید کربلا هستیم ●♪♫به هر موکب؛ نمک گیرِ امام مجتبی هستیم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۶ : مداحی عربی – فارسی

شوقِ دیدار؛ میجوشه در دل دوباره ●♪♫چه حالی دارم… ●♪♫چشمام ابری ●♪♫یکی نگام کرده؛ بازم باید ببارم! ●♪♫باز اربعین شد و دلم پر میزنه، بیام زیارت ●♪♫خورشیدِ من! ممنون از اینکه راه دادی، به زیر سایه ات ●♪♫میام پیاده سوی تو؛ یه قطره از دریا میشم ●♪♫گم میکنم خودموُ؛ باز تو حرمت پیدا میشم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۷ :

گناهامو ندید گرفتی؛ انگار ازم بدی ندیدی ●♪♫تا که دیدی دلم شکسته؛ بازم به دادِ من رسیدی ●♪♫گرچه برا تو کم گذاشتم از خوبا راهِ من جدا بود ●♪♫روضه ولی همیشه واسم، راهِ رسیدن به خدا بود ●♪♫حاجتِ هر شبم؛ اربعین کربلا بودنه ●♪♫دعوتم میکنی، من هنوزم دلم روشنه ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۸ : مداحی عربی – فارسی

اومدیم پای پیاده آقا؛ از همون لحظه که خوندی ما رو ●♪♫تا با گریه آب و جارو کنیم؛ جاده ی نجف به کربلا رو ●♪♫زنده مونده هنوز، شورِ هل من معین ●♪♫وعده ی عاشقاست… کربلا، اربعین ●♪♫کربلا کربلا! ما داریم میاییم… ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۹ :

چه رازی، در این گوشه ی بیقرارِ صحراست؟! ●♪♫که هر سال زمانِ اربعین؛ قیامت اینجاست! ●♪♫از این خاک؛ خدا چه میخواست؟ ●♪♫هنوز آید؛ صدای گریه ی کودکان از اینجا ●♪♫هنوز آید؛ صدای ناله ی کشتگان صحرا! ●♪♫پیامی دارد این خاک، به کلِ دنیا! ●♪♫آبروی افلاک؛ شد کشته در این خاک ●♪♫حسین ثارالله… حسین ثارالله… ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۱۰ :

اسم تو دلم رو برده؛ هرکی باخته دل اون برده ●♪♫مُهر مِهر تو آقا جون؛ از ازل رو قلبم خورده ●♪♫عینِ من امیرم؛ از تو اذن میگیرم ●♪♫میپوشم مشکیموُ؛ کاشکی باش بمیرم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین حمید علیمی:

دانلود نوحه شماره ۱ :

قدم قدم با یه علم ●♪♫ایشاالله اربعین؛ میام سمت حرم ●♪♫با مدد شاه کرم ●♪♫ایشالله اربعین؛ میام سمت حرم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۲ :

داره اربعین میاد ●♪♫دلِ من؛ حرم میخواد ●♪♫نکنه جا بمونم! ●♪♫منی که یه نوکرم… ●♪♫میبری منو، حرم ●♪♫نزار اینجا بمونم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۳ :

امیرِ کرم ●♪♫دل و دلبرم ●♪♫من نیام حرم؛ میمیرم! ●♪♫برات زیارتتو آقا؛ از دختر تو میگیرم ●♪♫تو هیئتا، سینه میزنم ●♪♫تا که بمیرم، دلدارم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۴ :

من همینم؛ ساده ی ساده ●♪♫بی مرامم! اما دلداده… ●♪♫با تموم روسیاهی هام؛ بازم آقا منو راه داده ●♪♫من اگرچه که به زنجیرم؛ تو میدونی بی تو میمیرم… ●♪♫بی تو و کرب و بلای تو؛ از تمومِ زندگی سیرم ●♪♫من کجا؛ حرمِ حسین؟ من کجا؛ کرمِ حسین؟ ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۵ :

کربلا پای پیاده، چقدر می چسبد! ●♪♫من که امسال هم، از کرب و بلا جا ماندم… ●♪♫آه… زده به سرم؛ هوای حرم! ●♪♫به عشقِ ضریح تو، در به درم! ●♪♫خدای کرم؛ شکسته پرم ●♪♫پرم بده، تا کربلا بپرم! ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین جواد مقدم:

دانلود نوحه شماره ۱ :

یه آرزو دارم آقا، اونم فقط کربلاته ●♪♫دیدنِ صحن و سراته… ●♪♫ببین که پشتِ در تو؛ گدا دوباره نشسته با پاهای خسته… ●♪♫عشقت؛ سامونم… بی تو، دلخونم… ●♪♫پیرهن سیاهِ غمِ تو؛ بسته به جونم ●♪♫بی تو بیتابم؛ هستی اربابم ●♪♫به عشق دیدار صحنت، هرشب بی خوابم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۲ :

یه اربعینه؛ که از تو دورم ●♪♫پاشو داداش؛ که اومدم پیشت بمونم ●♪♫یه اربعینه؛ دلم گرفته ●♪♫حدیثِ غربتت رو من، دارم میخونم ●♪♫خواهرت اومده… پاشو، عزیز برادر ●♪♫اومده خسته از سفر؛ چه زار و مضطر ●♪♫چهل روزه ندیدمت؛ سخته به ولله ●♪♫خودت پاشو؛ دستی بکش رو قلبِ خواهر ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۳ :

گذشته به من این چهل روزِ غم؛ همچو چهل سال ●♪♫کنارِ مزارت، ببین خواهر تو رفته از حال ●♪♫ندیدم در این سرزمین، غیر از زیبایی عشق! ●♪♫نشان داده؛ یکه تازی و آقایی عشق… ●♪♫تو در این وادی؛ سر به نی دادی…. ●♪♫مرا بیچاره کردی ●♪♫با نگاهی مرا آخرِ ماجرا؛ بدان آواره کردی ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۴ :

باز حلقه زده اشکِ شوق؛ امشب تو چشمِ زائرا ●♪♫حتی خدای کعبه هم؛ شده حاجیِ کربلا! ●♪♫هوای جنون؛ شده صافِ صاف امشب! ●♪♫سفر میکنم، به قله ی قاف امشب! ●♪♫به دورِ ضریح؛ همه در طوافِ امشب… ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۵ :

مونده عقده تو دلم؛ این بارم نشد برم ●♪♫هرکیو دیدم میگفت، اربعین مسافرم ●♪♫عشقه؛ باز منو جا گذاشتی ●♪♫عشقه؛ با ما نکردی آشتی! ●♪♫عشقه؛ لابد دوسم نداشتی… ثارالله… ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۶ :

ببین تو، تاب و تبِ ما ●♪♫رسیده جون؛ به لبِ ما! ●♪♫بدهکاریم به تو… ●♪♫ولی یه کربلا؛ طلبِ ما! ●♪♫با رو سیاهیم ●♪♫بازم ممنون که در شعاعِ نورتون هستم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۷ :

تا حالا شده دلت بخواد؛ تا عرشِ اعلی بری؟ ●♪♫تا حالا شده؛ پیاده تا کرب و بلا راه بری؟ ●♪♫به روی زمین یه جایی هست، که قبله ی عالمه ●♪♫تا حالا شده با رفیقات؛ اربعین اونجا بری؟ ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۸ :

ما قدرتِ پرواز هم داریم! ●♪♫هرچند پابندِ زمین هستیم ●♪♫پای پیاده؛ عشق می چسبد ●♪♫چشم انتظارِ اربعین هستیم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۹ :

درسته که اسمِ ماها؛ میونِ زائرا نبود ●♪♫درسته که رفتن همه؛ ولی برا ما جا نبود ●♪♫درسنه که قدِ ماها، هیچکی بی دست و پا نبود! ●♪♫مردیم و چاره ای به جز؛ گریه برا ما نبود ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۱۰ :

آه از جدایی؛ دل شد هوایی…! ●♪♫اسمِ حرم اومد؛ دلم شد کربلایی ●♪♫تنهای تنها؛ افتادم از پا ●♪♫از کاروانِ کربلا، جا موندم آقا ●♪♫یه دلِ پر ز غم دارم… ●♪♫تو رو دارم؛ چی کم دارم؟ ●♪♫داره باز اربعین میاد؛ آرزوی حرم دارم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین مهدی میرداماد:

دانلود نوحه شماره ۱ :

سلام آقا؛ سلام ●♪♫تو راهِ کربلام ●♪♫تو خواب دیشب دیدم؛ منم دارم میام… ●♪♫با کوله بارِ اشکم ●♪♫با کوله بارِ آهم ●♪♫اربعین سالِ بعد؛ ایشالله توی راهم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۲ :

اخترِ من؛ هلالِ من، ماه من ●♪♫همسفر و همدم و همراهِ من ●♪♫بی تو دلم؛ طایرِ بی بال بود ●♪♫داغِ چهل روزه؛ چهل سال بود ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۳ :

کعبه ی اهل ولایی؛ خوش به حالت کربلا ●♪♫محفلِ آل کسایی، خوش به حالت کربلا ●♪♫خاکِ تو آغشته گردیده ست؛ با خونِ حسین ●♪♫همدم خونِ خدایی؛ خوش به حالت کربلا ●♪♫هر رسولی بر روی خاکِ تو، آورده نماز ●♪♫جا نماز انبیایی؛ خوش به حالت کربلا ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۴ :

ای حریمت؛ رشکِ رضوان ●♪♫یا حبیبی، یا حسین… ●♪♫ای سرت؛ بر نیزه غایی ●♪♫ای رخت؛ آیاتِ نور ●♪♫ای تنت، اوراق قرآن ●♪♫یا حبیبی؛ یا حسین… ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۵ :

زندگی بعد تو عذابه؛ رو دستِ من جای طنابه ●♪♫تموم گل هاتو آوردم؛ اما یکی موند تو خرابه ●♪♫این نشونی که رو چشامه؛ سوغاتی کوفه و شامه ●♪♫چادر خاکیِ رقیه؛ ببین داداش شالِ عزامه ●♪♫هر کاری کردم که بمونه؛ اما نشد… اما نشد… ●♪♫نمیره زیر تازیونه، اما نشد… اما نشد… ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین عبدالرضا هلالی:

دانلود نوحه شماره ۱ :

چهل روزه که درمون نمیشه، دردم ●♪♫چهل روزه باهات؛ دردِ دل نکردم ●♪♫پاشو بگم؛ اهل بیتوُ از اینجا تا کجا بردن ●♪♫پاشو ببین؛ که رقیه تو با خودم نیاوردم ●♪♫پاشو بپرس از من؛ چقد زمین خوردم ●♪♫خودت باید ببینی؛ چه کرد با من جدایی ●♪♫چهل روزه میخونم؛ حسین من کجایی؟ ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۲ :

بال و پرم؛ تاجِ سرم ●♪♫منو به روضه هات آورده، پدرم ●♪♫برای تو میپزه نذری، مادرم ●♪♫زد به سرم!! باز بپرم! ●♪♫عمریه پای روضه هات، در به درم ●♪♫منو با دستای خودت؛ ببر حرم ●♪♫نورم… نورم… سرِ مستورم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین مهدی رسولی:

دانلود نوحه شماره ۱ :

حسین جان شکرِ خدا؛ قبولم کردی آقا… ●♪♫بیام امسال اربعین؛ پیاده تا کربلا ●♪♫شبیه کبوتر به لطف یه مادر، شدم زائر شاهِ بی سر ●♪♫به روی دوشِ من؛ باز یه پرچمه ●♪♫دل شکسته ام؛ غرقِ ماتمه ●♪♫دوباره این چشام، نهر علقمه ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۲ :

از صحرای مناست؛ یا از غارِ حرا ●♪♫میپیچد همه در این فریادِ رسا ●♪♫هر آزاده؛ اگر دارد عزمِ سفر ●♪♫سوی عرشِ خدا، هل یرحل معها؟ ●♪♫رسیده وقتِ دل بریدن ●♪♫سوی رهایی، پر کشیدن ●♪♫بیا مهاجرت؛ الی الله ●♪♫رسیده موسم رسیدن… ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۳ :

قطره قطره، رودیم و بیقراریم ●♪♫دریا دریا؛ تا حرم رهسپاریم ●♪♫جز رسیدن به تو؛ شوقی نداریم ●♪♫با عشق تو؛ جان بر کف… ●♪♫از کربلا تا نجف ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۴ : مداحی عربی – فارسی

قافله قافله؛ ما عازمِ نینواییم ●♪♫رهروانِ دیارِ کربلاییم ●♪♫ما به سوی حرم؛ رهسپاریم ●♪♫برای رفتن؛ بیقراریم ●♪♫قدم ها را بهرِ رسیدن، میشماریم ●♪♫لبیک گویِ نغمه ی هل من معینیم ●♪♫شکراً لله زائرانِ اربعینیم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۵ :

بارون بارون… ●♪♫دوباره بارون میباره ●♪♫چشمام گریون… ●♪♫از عمقِ جون؛ میاد صدایی دوباره! ●♪♫این صدا از کجاست؛ که برام آشناست؟ ●♪♫این صدا؛ صدای چاوش کرب و بلاست ●♪♫قدم پشتِ قدم؛ بارمو بستم که برم ●♪♫قدم پشتِ قدم؛ برمیدارم سمت حرم ●♪♫قدم پشتِ قدم؛ خدارو شکر که زائرم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین رضا نریمانی:

دانلود نوحه شماره ۱ :

یا حسین… ●♪♫دوباره نوکرا؛ جمع میشیم ●♪♫سایه نشینِ حرم میشیم ●♪♫پای پیاده به شهرِ تو ●♪♫کبوترای حرم میشیم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۲ :

با مدد شاهِ کرم ●♪♫ایشالله اربعین میام؛ سمت حرم ●♪♫قدم قدم، با یه علم ●♪♫ایشالله اربعین میام؛ سمت حرم ●♪♫میباره اشک چشمام، نم نم ●♪♫رو گونه ام؛ کوله باری از غم ●♪♫میبینم هرکیو این روزا؛ داره آماده میشه کم کم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۳ :

یه ماهه سینه میزنم؛ به عشقِ اربعین آقا ●♪♫یه کربلا بهم بده؛ برام بسه همین آقا ●♪♫این التماس و خواهشوُ تو چشمِ من؛ ببین آقا ●♪♫درسته رو سیام؛ ولی رومو زمین نزن آقا ●♪♫میان خداحافظی؛ دل منو میسوزونن ●♪♫نزذاری تنها شم؛ آخه همه دارن میرن ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۴ :

تو رویا دیدم خیلی ساده؛ یه روز میزنم من به جاده ●♪♫مسیر نجف کربلا رو؛ میرم من با پای پیاده ●♪♫از این موکب؛ به اون موکب ●♪♫فقط ذکرِ لب هام، حسینه ●♪♫می خونم تا همه دنیا بدونن؛ که آقام حسینه ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین امیر عباسی:

دانلود نوحه شماره ۱ :

به جانِ ما؛ شرار عشقه ●♪♫یار مه جبین، به جانِ ما شرار عشقه ●♪♫حسین حسین؛ روی لبِ زوارِ اربعین ●♪♫حسین… یا حسین… ذکرِ اهل ولا ●♪♫به جان میخریم در رهش؛ هر بلا ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۲ :

شاه؛ سلام علیک ●♪♫آقا؛ سلام علیک ●♪♫گفت ای گروه؛ هر که ندارد هوای ما ●♪♫سر گیرد و برون رود؛ از کربلای ما ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۳ :

مُهر من؛ تربت تو ●♪♫مِهر تو، در دل من ●♪♫سوزد از غربتِ تو ●♪♫روضه روضه؛ دلِ من ●♪♫شعلخ شعله، نفسم ●♪♫بی تابِ کرب و بلاست… ●♪♫بینِ یارانِ حسین ●♪♫ای دل؛ جای تو کجاست؟ ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۴ :

ثارالله… ثارالله… ●♪♫هوای این روزای من؛ هوای سنگره ●♪♫یه حسی روحموُ؛ تا زینبیه میبره ●♪♫تا کی باید بشینم و خدا خدا کنم؟ ●♪♫به عکسِ صورتِ شهیدامون نگاه کنم؟ ●♪♫حالا که من نبودم؛ اون روزا تو کربلا ●♪♫بی بی بزار بیام بشم، برای تو فدا ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۵ :

بهونه میگیره دل؛ به یادِ حرم تو ●♪♫کرب و بلا نبری آقا ●♪♫حاشا به کرمِ تو! ●♪♫رفیقِ روزای بی کسی ●♪♫همیشه به دادم میرسی ●♪♫واسه نوکرات؛ دلواپسی ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۶ :

دارم میام به سمت کربلای تو ●♪♫دارم میام بمیرم از غمای تو  ●♪♫دارم میام شبیه بچه های تو ●♪♫فصل پرکشیدنه ●♪♫فصل کوچ عاشقا  ●♪♫از سراسر زمین سمت شهر کربلا ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین حسین سیب سرخی:

دانلود نوحه شماره ۱ : مداحی عربی – فارسی

احب الله من، احب الحسینا ●♪♫یا سیدنا الغریب؛ حسین ●♪♫داری روی سرم، سایه ●♪♫میخونم باز تو مشایه ●♪♫احب الله؛ من احب الحسینا ●♪♫عجب شوری؛ تو موکب هاست! ●♪♫هلا بیکم؛ روی لب هاست ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۲ :

یک اربعین؛ برای تو حیران شدم… حسین… ●♪♫مانند گیسوی؛ تو پریشان شدم! حسین… ●♪♫با چند قطره اشک؛ دلِ من سبک نشد ●♪♫ابری شد و به پای تو باران شدم؛ حسین ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۳ :

میان آن همه نیزه ●♪♫که رو به پایین است ●♪♫صدای زینب کبری؛ میرود بالا ●♪♫حسین وای!با قلبی مضطر؛ مثِ گل پرپر ●♪♫کنار قبرت، رسیده خواهر ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۴ :

برا عشقِ تو؛ هلاکم ●♪♫شده عشق تو، ملاکم ●♪♫امیری؛ یعنی که شاهی ●♪♫غلامم؛ یعنی که خاکم ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود نوحه شماره ۵ :

جامانده های قافله ی اربعین تو ●♪♫آقا دوای درد دل خود کجا کنم ●♪♫جا تنگ بوده است؛ یا ما اضافه ایم؟ ●♪♫مردم به چشم طعنه نگاهی به ما کنند ●♪♫باشد حسین… کرب و بلا مال خوبها ●♪♫تنها بگو عقده ی دل با چه وا کنم؟ ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین حسین خلجی:

دانلود نوحه شماره ۱ :

منم باید برم؛ به مددِ امام رضا ●♪♫پیاده از نجف تا به دیار عاشقا ●♪♫به وعده گاه عشق ●♪♫تا برسم به کربلا ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین مجتبی رمضانی:

دانلود نوحه شماره ۱ :

اربعین قسمت خوبان شد و من جا موندم ●♪♫رفیقام یکی یکی رفتن و من تنها موندم ●♪♫من که کم نذاشتم این محرمی برا غمت ●♪♫یه ماهه آواره ام تو ماتم محرمت ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین محمد حسین حدادیان:

دانلود نوحه شماره ۱ :

تا میبینم یك زائری راهی كربلا میشه ●♪♫با زیارت نرفته ها؛ دلِ من هم نوا میشه ●♪♫اگه رفتی زیر قبه حسین، یادم كن ●♪♫اگه رفتی تو بین الحرمین، یادم كن ●♪♫

DOWNLOAD

دانلود مداحی اربعین محمدرضا بذری:

دانلود نوحه شماره ۱ :

رفیقامو بردی کربلا ●♪♫پس من چی؟ ●♪♫قاطی زائرا پا برهنه ها؛ پس من چی؟! ●♪♫تو دلیلشو بگو امام رضا؛ پس من چی؟ ●♪♫

DOWNLOAD

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

گلچین نوحه اربعین حسینی

موزیکفا  •  دانلود گلچین نوحه های اربعین حسینی

نوحه مخصوص اربعین