آب دریا به نجس نمی شود


آب دریا به نجس نمی شود

آب دریا به دهن سگ نجس نمی شود در حل جدول: پشت دیگران از ی بدگویی کردن


آب دریا به دهن سگ نجس نمی شود در حل جدول

آب دریا به دهن سگ نجس نمی شود

پشت دیگران از کسی بدگویی کردن

ریشه و داستان ضرب المثل «آب دریا از دهان سگ نجس نمی شود»

سایت بدون – در شرع اسلام ، آب دهان سگ نجس کننده است ، یعنی به هر چیزی که می خورد ، حکم شی نجس را پیدا می کند و باید آن را پاک کرد. این مساله زمانی مطرح شد که ار آب دریا وقتی سگی آب می خورد ، آیا باز هم حکم نجاست برقرار است یا خیر؟ جواب منفی است ، چون دریا آن قدر بزرگ و وسیع است که حجم آب دهان سگ به هیچ کجای آن نمی رسد.این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کسی یا فرد محترم یا خوش نامی مورد هجوم تهمت قرار بگیرد

این بیت هم در ادبیات فارسی وجود دارد

ملک او از طعنه دشمن کجا یابد خلل آب دریا از دهان سگ کجا گردد پلید

امیر معزی

آب دریا به نجس نمی شود