پابرهنه در حل جدول


پابرهنه در حل جدول

معنی پابرهنه – معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و … در فرهنگ لغت آبادیس – برای مشاهده کلیک کنید


پابرهنه در حل جدول

معنی پابرهنه در فرهنگ معین

پابرهنه

بی کفش، تهیدست، بی چیز. خوانش: (بِ رِ نِ) (ص مر.)

پابرهنه در حل جدول