از قضا روزی اگر حاکم این شهر شدم


از قضا روزی اگر حاکم این شهر شدم

Aptimus


از قضا روزی اگر حاکم این شهر شدم

از قضا روزی اگر حاکم این شهر شدم