حمله ملخ ها به ایران سال ۴۲


حمله ملخ ها به ایران سال ۴۲

حتی بعضی ها قدیمی‌های بهبهانی گفتند: بعضی از ملخ ها بسیار بزرگ بوده که حتی ما جرات نمیکردیم بهشون دست بزنیم یا نزدیک شویم! در سر راهشون همه چیز را میخوردن و نابود می‌کردند.


شکار بزرگترین ملخ جهان در سال ۱۳۴۲ در بهبهان ( عکس)

در سال ۱۳۴۲ ملخ‌ها از سمت اهواز و مسجد سلیمان و دزفول به بهبهان حمله ور شدند و به زمین های کشاورزی هجوم آوردند. کشاورزان تلاش کردند این ملخ‌ها را از بین ببرند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از فارس، در حمله ملخ ها به شهر بهبهان در سال ۱۳۴۲ بزرگترین ملخ توسط شکارچی شکار شد.

این ملخ‌ها  از سمت اهواز و مسجد سلیمان و دزفول به بهبهان حمله ور شدند و به زمینهای کشاورزی هجوم آوردند. کشاورزان تلاش کردند این ملخ‌ها را از بین ببرند اما نتوانستند این ملخ ها را از بین ببرند و به تدریج ملخ‌ها از مزارع بهبهان رفتند.

حتی بعضی ها قدیمی‌های بهبهانی گفتند: بعضی از ملخ ها بسیار بزرگ بوده که حتی ما جرات نمیکردیم بهشون دست بزنیم یا نزدیک شویم! در سر راهشون همه چیز را میخوردن و نابود می‌کردند.

حمله ملخ ها به ایران سال ۴۲