معنی happy valentines day


معنی happy valentines day

معنی valentine’s day – معانی، کاربردها، تحلیل، بررسی تخصصی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و … در دیکشنری آبادیس – برای مشاهده کلیک کنید


معنی happy valentines day

Sla g dic io a y

Gale i e’s Day

 gal-uh – ahy s dey

Wha is Gale i e’s Day?

Obse ved o Feb ua y 13, he day befo e Vale i e’s Day, Gale i e’s Day celeb a es pla o ic f ie dships, usually amo g wome . I o igi a ed o he show Pa ks a d Rec ea io .

Wha ‘s ho

Rela ed wo ds

Whe e does Gale i e’s Day come f om?

O Feb ua y 11, 2010, he TV si com Pa ks a d Rec ea io eleased a episode called “Gale i e’s Day” (Seaso 2, Episode 16). I his episode, he effe vesce a d ea es lead cha ac e Leslie K ope explai ed he made-up holiday Gale i e’s Day: “Eve y Feb ua y 13 h, my lady f ie ds a d I leave ou husba ds a d ou boyf ie ds a home, a d we jus come a d kick i , b eakfas -s yle. Ladies celeb a i g ladies. I ’s like Lili h Fai , mi us he a gs . Plus f i a as.” The wo d gale i e i self ble ds gal a d vale i e.

Si ce he episode, Gale i e’s Day has expa ded i o he b oade popula cul u e. Some ac ual Gale i e’s Day celeb a io s i volve ge i g oge he wi h f ie ds o excha ge small gif s a d ea b u ch, especially waffles, a favo i e of K ope’s cha ac e o Pa ks a d Rec ea io .

Happy bela ed Gale i e’s Day o all my lady f ie ds, celeb a i g w a Leslie K ope s yle waffle b u ch @sm g ls ?? pic. wi e .comcABevc1TG4

— kels ?✨ (@kelseyyy_w) Feb ua y 15, 2015

O e 2017 New Yo k Pos op-ed called ou he “ eb a di g” a d comme cializi g of Gale i e’s Day. Acco di g o w i e Hailey Ebe , maki g Gale i e’s Day mai s eam akes he fu a d si ce i y of “eschewi g Vale i e’s Day” ou of i . Bu as Mega Ga be w o e fo The A la ic, he “ o malizi g” of Gale i e’s Day is a “subve sive” ac io ha should be celeb a ed.

Taki g a cue f om Leslie K ope, Dia e K uge is ki d of celeb a i g Gale i e’s Day his yea . h ps: .coYokI sMBu2 pic. wi e .comZUmcK8s 6F

— E! News (@e ews) Feb ua y 13, 2017

Examples of Gale i e’s Day

Popula ow

Who uses Gale i e’s Day?

While Gale i e’s Day is mo e popula amo g wome , he holiday i self ca also i clude, as lo g as he ela io ship is o – oma ic, male a d o he o bi a y f ie ds.

Gale i e’s Day quo es

Jus as o e ca be someo e’s vale i e o Vale i e’s Day, so o e ca be a gale i e o Gale i e’s Day, e.g., “Will you be my gale i e?” As such, a gale i e is a playful, affec io a e e m fo a close f ie d. Gale i e is also some imes used as a ble d of gay a d vale i e a d is o o be co fused wi h gala i e, a fish dish.

He e a e some mo e fu ph ases f om he Gale i e’s Day quee he self, Leslie K ope, fo celeb a i g he holiday a d humo ously complime i g you f ie ds:

Gale i e’s Day b a di g

Gale i e’s Day has become widely used by b a ds o sell p oduc s ma ke ed fo wome , pa icula ly self-ca e p oduc s o gif s. I Ja ua y 2017, Ta ge cu a ed i ems u de a special Gale i e’s Day sec io o i s websi e. The i ems we e mos ly cooki g applia ces o food, DVDs of oma ic comedies, a d c af i g ac ivi ies. O he b a ds like Sha i’s Be ies a d Pe gui Books also jumped o boa d i 2017, usi g he hash ag #Gale i esDay o ma ke p oduc s o Feb ua y 13. Lifes yle blogs also publish a icles explai i g how o h ow Gale i e’s Day pa ies.

Celeb i ies have also joi ed i he fes ivi ies. I 2017, Blake Lively eamed up wi h cosme ics b a d L’O eal o h ow a I s ag am- eady Gale i e’s Day pa y, a d Hamil o c ea o Li -Ma uel Mi a da c ea ed a Gale i e’s Day playlis fo his followe s o Spo ify.

Blake Lively looks lovely as eve i hea -p i d ess a L’O éal Gale i e’s Day soi ée h ps: .coQejbNZjMHX via @peoples yle pic. wi e .comoOQhxjxcF4

— People (@people) Feb ua y 14, 2017

Jus Added

No e

This is o mea o be a fo mal defi i io of Gale i e’s Day like mos e ms we defi e o Dic io a y.com, bu is a he a i fo mal wo d summa y ha hopefully ouches upo he key aspec s of he mea i g a d usage of Gale i e’s Day ha will help ou use s expa d hei wo d mas e y.

معنی happy valentines day