در جواب ولنتاین مبارک چی بگیم


در جواب ولنتاین مبارک چی بگیم

توی پیام..مثلا بگم چی!!!?ولنتاین مبارک؟ولنتاین تون قشنگ؟ولنتاین ! کی!ولنتاین ! کجا!


ولنتاین چطو تبریک بگم؟؟؟?

توی پیام..مثلا بگم چی!!!?

ولنتاین مبارک؟

ولنتاین تون قشنگ؟

ولنتاین ! کی!

ولنتاین ! کجا!

در جواب ولنتاین مبارک چی بگیم