معنی ballad


معنی ballad

معنی ballad – معانی، کاربردها، تحلیل، بررسی تخصصی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و … در دیکشنری آبادیس – برای مشاهده کلیک کنید


معنی ballad

ballad

Defi i io of ballad

O he Wo ds f om ballad

Sy o yms fo ballad

Sy o yms

Examples of ballad i a Se e ce

These example se e ces a e selec ed au oma ically f om va ious o li e ews sou ces o eflec cu e usage of he wo d ‘ballad.’ Views exp essed i he examples do o ep ese he opi io of Me iam-Webs e o i s edi o s. Se d us feedback.

Fi s K ow Use of ballad

۱۵ h ce u y, i he mea i g defi ed a se se 2

His o y a d E ymology fo ballad

Middle E glish balade ballade, so g, f om Middle F e ch, f om Old Occi a balada da ce, so g su g while da ci g, f om bala o da ce, f om La e La i balla e

Ou eam a The Usage has selec ed he bes headpho es.

Lea Mo e Abou ballad

Sha e ballad

Time T avele fo ballad

The fi s k ow use of ballad was i he 15 h ce u y

See mo e wo ds f om he same ce u y

F om he Edi o s a Me iam-Webs e

The His o y of ‘Epic Fail’

The His o y of ‘Epic Fail’

People have used ‘fail’ o mea ‘failu e’ si ce he 1600s

Dic io a y E ies Nea ballad

ballabile

ballad

ballade

S a is ics fo ballad

Las Upda ed

۱۲ Feb 2022

Ci e his E y

“Ballad.” Me iam-Webs e .com Dic io a y, Me iam-Webs e , h ps:www.me iam-webs e .comdic io a yballad. Accessed 13 Feb. 2022.

معنی ballad