متن درباره تولد امام علی


متن درباره تولد امام علی

متن تبریک ولادت حضرت علی پیامک سیزده رجب اس ام اس روز مرد , پیام تبریک ولادت امام علی , اس ام اس ولادت امام علی و روز مرد , پیامک تبریک ولادت حضرت علی , ولادت حضرت علی , اس ام اس تولد حضرت علی , اس ام اس میلاد حضرت علی , تبریک ولادت امام علی(ع) , اس ام اس روز پدر ,


متن درباره تولد امام علی

پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع)-۴

از قــــــدرت لایـــزالـــــی یــــــزدانــــــیگـردیــده قــلــوب شـیــعــیـان نورانیاز فــاطــمــه بـنــت اســـد شـــد ظــاهــردر کـعــبــه وجـــود عـــلـی عـمرانی . . .

********* اس ام اس ولادت امام علی *********

سرچشمه ی عشق با علی آمده استگل کرده بهشت تا علی آمده استشد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)کز کعبه صدای یا علی آمده است

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

میلاد امام علی(ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرفوالاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد . . .

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعتاسد الله الغالب، علی بن ابیطالب(ع)، مبارک باد . . .

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

از دین نبی شکفته جان و دل من  با مهر علی سرشته آب و گل منگر مهر علی به جان نمی ورزیدم  در دست چه بود از جهان حاصل من  . . .

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

تا حبّ علی و آل او یافته ایمکام دل خویش مو به مو یافته ایموز دوستی علی و اولاد علی استدر هر دو جهان گر آبرو یافته ایم

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

تا که بر لب نامت ای زیباترین، می آورمآسمان ها را تو گویی بر زمین می آورمتو طلوع آفتابی، من اذان مغربمزیر لب نام امیرالمؤمنین می آورم

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

آن شیر دلاور که زبهر طمع نفسدر خوان جهان پنجه نیالود، علی بودشاهی که وصی بود و ولی بود، علی بودسلطان سخا و کرم و جود، علی بود

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

میلاد مرتضی اسدالله حیدر استجشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر استزوجی برای فاطمه حق آفریده استاین زادروز همسر زهرای اطهر است

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی استجان من، جانان من، روح و روان من علی لستتا علی (ع) دارم ندارم کار با غیر علیشکر لله حاصل عمر گران من علی استمیلاد امام علی(ع) مبارک باد

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

حجت حق، از حریم حق، به امر حق عیان شدروشن از نور رخش، ارض و سما،و مکان شدخانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه ی حقحق به مرکز جا گرفت، باطل گریزان از میان شدمیلاد امام علی(ع) مبارک باد

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

زان سبب ماه رجب ماه خداستکه اندر آن میلاد شاه لافتی ستشد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت:چون که صد آمد نود هم پیش ماستمیلاد امام علی(ع) مبارک باد

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

دل هر چه نظر به وسعت عالم تافتجز نور تو در عرصه ی آفاق نیافتهنگام نهادن قدم بر سر خاکدیوار حرم به احترام تو شکافتمیلاد امام علی(ع) مبارک باد

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

مکه پر شور و شعفکعبه می گیرد شرفقبله را قبله نماآمده میر نجفمیلاد امام علی(ع) مبارک باد

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

 نیستم بیگانه، هستم آشنایت یا علیاز ازل دل داده بر مهر و ولایت یا علیتا جمال خویش را در کعبه حق ظاهر کندپرده گیرد از جمال دلربایت یا علی

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

زد عشق تو خیمه در دل ماحل شد زتو جمله مشکل مابا مهر علی و آل بسرشتاز روز ازل خدا دل ما

 ********* اس ام اس ولادت امام علی *********

تا که بر لب نامت ای زیباترین، می آورمآسمان ها را تو گویی بر زمین می آورمتو طلوع آفتابی، من اذان مغربمزیر لب نام امیرالمؤمنین می آورم  . . .

منبع: adsms.com

گلچین متن تبریک تولد حضرت علی (ع)

گلچین متن کوتاه مخصوص تبریک ولادت حضرت علی (ع)

امشب حـــرم خــــدا حــــرم شد از مقـــــدم یار محتــــــرم شـــــد

كعبه شده است محو و مدهـوش دیوار ز هـــــم گشـــــــوده آغوش

در زمزمــــــه‌های آب زمـــــــــزم آوای علی علیست هــــــــــر دم

دل را ز علی اگر بگیرم چه کنم

بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم

فردا که کسی را به کسی کاری نیست

دامان علی اگر نگیرم چه کنم

سرچشمه ی عشق با علی آمده است

گل کرده بهشت تا علی آمده است

شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)

کز کعبه صدای یا علی آمده است

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ متن ولادت حضرت علی (ع) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت

و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت

بر عاشقانش مبارک باد . . .

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت

اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب(ع)، مبارک باد.

همچنین بخوانید: سخنان امام علی علیه السلام

متن جدید ولادت حضرت علی (ع)

از دین نبی شکفته جان و دل من

با مهر علی سرشته آب و گل من

گر مهر علی به جان نمی ورزیدم

در دست چه بود از جهان حاصل من . . .

تا حبّ علی و آل او یافته ایم

کام دل خویش مو به مو یافته ایم

وز دوستی علی و اولاد علی است

در هر دو جهان گر آبرو یافته ایم . . .

تا که بر لب نامت ای زیباترین، می آورم

آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم

تو طلوع آفتابی، من اذان مغربم

زیر لب نام امیرالمؤمنین می آورم . . .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ولادت حضرت علی (ع) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

میلاد مرتضی اسدالله حیدر است

جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است

زوجی برای فاطمه حق آفریده است

این زادروز همسر زهرای اطهر است . . .

هرکه شود داخل حصن حیدر

ایمن بود از عذاب روز محشر

جز مهر علی و آل چیزی نبود

سرمایه ی طوبا و بهشت و کوثر

میلاد امام علی(ع) مبارک باد . . .

همچنین بخوانید: دعای سریع الاجابه از امام علی (ع)

متن قشنگ مخصوص ولادت حضرت علی (ع)

ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی است

جان من، جانان من، روح و روان من علی لست

تا علی (ع) دارم ندارم کار با غیر علی

شکر لله حاصل عمر گران من علی است . . .

زد عشق تو خیمه در دل ما

حل شد زتو جمله مشکل ما

با مهر علی و آل بسرشت

از روز ازل خدا دل ما

میلاد امام علی(ع) مبارک باد . . .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ متن زیبا ویژه ولادت امام علی (ع) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

زان سبب ماه رجب ماه خداست

که اندر آن میلاد شاه لافتی ست

شد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت:

چون که صد آمد نود هم پیش ماست . . .

دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت

جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت

هنگام نهادن قدم بر سر خاک

دیوار حرم به احترام تو شکافت

میلاد امام علی(ع) مبارک باد . . .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ گلچین متن تبریک ولادت حضرت علی (ع) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

مکه پر شور و شعف

کعبه می گیرد شرف

قبله را قبله نما

آمده میر نجف

میلاد امام علی(ع) مبارک باد

هر دل که شکست ره به جایی دارد

هر اهل دلی قبله نمایی دارد

با آنکه بود قبله ما کعبه ولی

ایوان نجف عجب صفایی دارد

متن کوتاه تبریک ولادت امام علی (ع)

نیستم بیگانه، هستم آشنایت یا علی

از ازل دل داده بر مهر و ولایت یا علی

تا جمال خویش را در کعبه حق ظاهر کند

پرده گیرد از جمال دلربایت یا علی . . .

علی نجوای عرش کبریایی

علی مولود بیت ا…اعلی

علی آیینه ای از حق زمعنی

علی قربانی محراب خونین . . .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ شعر تبریک ولادت حضرت علی (ع) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

.شاهنشهی و شد نجفَت مرکز شاهی

ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی

گر پای کسی در حرمت جای بگیرد

از لطف خریدارشوی تو به نگاهی . . .

سکان زمین و آسمان است علی

سلطان همه جهانیان است علی

گلواژه ی منشق از علی اعلاست

سر چشمه ی فیض بی کران است علی . . .

متن تبریک ولادت حضرت علی (ع)

زپشت پرده تا بى پرده یار من نمایان شد

ز شرم روى او خورشید اندر پرده پنهان شد

ولادت یافت اندر کعبه آن مولود مسعودى

که ذات پاک او مرآت ذات پاک یزدان شد . . .

جملات و کلمات یارای سخن گفتن در برابر جایگاهت را ندارد. پدرمهربانم! روزت مبارک.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ متون زیبا مخصوص تبریک ولادت حضرت علی (ع) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

در پس پیشانی چین خورده و نگاه پر عمقت، دنیایی از ایثار و گذشت نهفته است. ای بهترین معنای محبت و ایستادگی. پدر عزیزم روزت مبارک!

از کودکی ام وقتی دست در دستان تو نهادم دنیا را در دستانم حس کردم. پدر مهربانم! در روز پدر به دستان پر مهرت بوسه می زنم. روزت مبارک

ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد . . .

متن پیام تبریک تولد حضرت علی (ع)

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب،

مبارک باد . . .

شعر کوتاه تبریک ولادت امام علی (ع)

ميلاد مرتضي اسدالله حيدر است جشن ولادت علي(ع) آن مير صفدر است زوجي براي فاطمه حق آفريده است اين زادروز همسر زهراي اطهر است

ولادت حضرت علی(ع) مبارک

اس ام اس ولادت حضرت علی (ع)

ولادت مولی الموحدین امیرالمومنین حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه و فرا رسیدن روز پدر را

خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم . . .

پیامک تبریک ولادت حضرت علی (ع)

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد

که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر مبارک . . .

اس ام اس جدید ولادت حضرت علی (ع)

امام علی (عليه‌ السلام): سعادت هرگز با سستی و تنبلی به دست نمی‌آید. غررالحکم و دررالکلم، ص۱۹

سخنان امام علی (ع)

امام علی (ع) : هرطمع در درون داشته باشد خود را حقیر کرده . و کسیکه ناراحتیهایش را فاش کند به ذلت خویش راضی شده . و کسیکه زبانش را بر خود امیر کند شخصیت خود را پایمال کرده است . نهج البلاغه

جملات امام علی (ع)

امام علی (ع) : با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند نهج البلاغه

اس ام اس ولادت حضرت علی (ع)

میلاد امام علی(ع)آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد!

متن درباره تولد امام علی