سوالات تستی درس ۱۶ مطالعات هشتم


سوالات تستی درس ۱۶ مطالعات هشتم

نمونه سوال درس ۱۶ اجتماعی هشتم نمونه سوال مورد نظر خود را انتخاب کنید دفترچه ی سوالات مطالعات اجتماعی پایه هشتم ۹۶ درس به درس تهران دفترچه ی سوالات مطالعات اجتماعی  پایه هشتم فصل اول ( درس اول ) سوالات تشریحی  درس یک تعاون : ۱)    شهروند مطلوب چه کسی است ؟ ۲)    اشکال مختلف […]


سوالات تستی درس ۱۶ مطالعات هشتم

نمونه سوال درس ۱۶ اجتماعی هشتم

نمونه سوال مورد نظر خود را انتخاب کنید

دفترچه ی سوالات مطالعات اجتماعی پایه هشتم ۹۶ درس به درس تهران

دفترچه ی سوالات مطالعات

اجتماعی

 پایه هشتم

فصل اول ( درس اول )

سوالات تشریحی  درس یک تعاون :

۱)    شهروند مطلوب چه کسی است ؟

۲)    اشکال مختلف تعاون را نام ببرید :

۳)    اگر در خانواده و فامیل برای کسی اتفاق ناخوشایندی پیش بیاید، آیا صحیح است ما بی تفاوت بمانیم؟ چرا؟

۴)    در سوره مائده خداوند در مورد تعاون چه فرموده است ؟

۵)    امام علی)ع ( در مورد همدلی با مومنان چه فرموده است ؟

۶)    ما چطور می توانیم در گناه دیگران با او همکاری ننمائیم ؟

۷)    جلوه های مختلف تعاون را بنویسید:( چهارمورد (

۸)    همکاری و همدلی با افراد خانواده چه آثاری دارد ؟

۹)    جلوه های همکاری در مدرسه را بنویسید :۳ نمونه

۱۰)           شا یسته است در خانواده و اقوام نسبت به گرفتاری های آنها چطور عمل کنیم ؟

۱۱)           تعاون در محله چه تاثیری در روابط افراد محله دارد ؟

۱۲)           جلوه های همدلی و تعاون در محله را بنویسید: ( چهار مورد (

۱۳)           امام صادق ) ع ( در مورد رفتار با همسایگان چگونه سفارش نموده است ؟

نکات مهم درس اول:

سوالات چهارجوابی درس اول   :

الف ( همدردی               ب ( تعاون *                 ج ( همیاری                   د ( از خود گذشتگی

الف ( دوستی و تعاون *                                      ب ( عدم احساس مسئولیت و تکبر

ج (عدم از خود گذشتکی و حسادت                      د ( تکبر و حسادت

الف ( تعاون در خانواده                           ب ( تعاون در مدرسه

ج ( تعاون در محله *                              د ( تعاون در خویشاوندان

الف ( پاکدامنی               ب ( جهاد در راه خدا          ج (  عبادت *           د ( انفاق

سوالات تشریحی درس دوم تعاون :

۱)    مثالی در زمینه ی یاری و انفاق افراد نیکوکار در سطح جامعه بیان کنید :

۲)    انفاق چیست ؟ توضیح دهید

۳)    خداوند در سوره آل عمران در مورد توصیه به انفاق چه فرموده است ؟

۴)    انواع موسسات خیریه را نام ببرید 🙁 چهار مورد (

۵)    خیرین مدرسه ساز چه کارهای خیری انجام می دهند ؟

۶)    وقف چیست ؟ توضیح دهید شامل چه مواردی است :

۷)    شرکت های تعاونی چگونه تشکیل می شوند ؟

۸)    قوانین تعاونی ها را توضیح دهید: ( دوقانون (

۹)    اهداف تعاونی ها را بنویسید:

۱۰)           در مورد آرم زیر توضیح کوتاهی بدهید  ؟

نکته ی مهم درس دوم:

سوالات جای خالی درس  دوم :

سوالات چهارجوابی درس دوم :

الف ) مرد م نهاد٭ و مؤسسات  دول                 ب ) خیریه  و  شرکت های تعاونی

ج ) مرد م نهاد٭ و مؤسسات خیریه                 ج ) خیریه و مؤسسات  دولتی

الف ( وزارت کشور *                             ب ( وزارت تعاون

ج ( وزارت آموزش و پرورش                  د ( وزارت جهاد کشاورزی

الف ( اجباری                ب (داوطلبانه *              ج ( آگاهانه                   د ( ناآگاهانه

فصل دوم ( درس سوم )

سوالات تشریحی  درس سوم :

۱)    کشور ما چگونه اداره می شود ؟

۲)    قوه ی مجریه چیست ؟

۳)    پس از مقام رهبری عالی ترین مقام کشور چیست ؟

۴)    مسئولیت رئیس جمهور چیست ؟

۵)    رئیس جمهور چگونه انتخاب می شود ؟

۶)    رئیس جمهور برای چند دوره مجدداً انتخاب می گردد ؟

۷)    چه کسانی می توانند درانتخابات ریاست جمهوری رأی بدهند ؟

۸)    تنفیذ حکم ریاست جمهوری یعنی چه ؟

۹)    مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری چگونه انجام می شود ؟

۱۰)           تشکیل کابینه ریاست جمهوری را شرح دهید :

۱۱)           هیئت دولت در چه مواردی جلسه تشکیل می دهد ؟

۱۲)           مقر هیئت دولت کجاست ؟

نکات مهم درس سوم :

سوالات پاسخ کوتاه درس سوم  :

سوال چهار جوابی درس سوم :

الف ( رئیس جمهور           ب ( وزیران   ج ( معاونان رئیس جمهور       د ( اعضای شورای نگهبان *

الف ) دو سال               ب ) سه سال                ج ) چهار سال *                       د ) شش سال

الف ( رئیس جمهور قبلی                                 ب (  رهبر *               

ج ( رئیس مجلس شورای اسلامی                     د ( شورای نگهبان

حد اقل سن برای رای دادن چند سال تعیین شده است ؟

الف ) پانزده سال                      ب ) شانزده سال           ج ) هفده سال              د ) هجده سال *

سوالات تشریحی درس چهارم :

۱)    حقوق شهروندان در رابطه با دولت چیست ؟

۲)    وظایف شهروندان در رابطه با دولت چیست ؟

۳)    وظایف دولت را نام ببرید: ۴ مورد

۴)    وظایف رئیس جمهور را بنویسید :۴ نمونه

۵)    روابط بین دولت و مجلس را شرح دهید :

۶)    هزینه های دولت صرف چه مسائلی در کشور می شود ؟ شرح دهید

۷)    درآمدهای دولت را به چند دسته می توان تقسیم نمود ؟شرح دهید

۸)    بودجه به زبان ساده چیست ؟

بودجه یعنی

۹- شکل  روبرو را کامل کنید :

پیش بینی درآمدها

پیش بینی …….

سوالات جای خالی درس  چهارم :

۱)    لوایح برای تصویب و قانونی شدن به …………….. فرستاده می شوند. ( مجلس شورای اسلامی )

۲)    بودجه به زبان ساده پیش بینی ……………. دولت یا همان در آمدها و هزینه هاست .( دخل و خرج )

۳)    یکی از وظایف مهم دولت ها، تنظیم لایحه ی ……………. است .( بودجه )

۴)    رئیس قوه ی مجریه ………… نام دارد .( رئیس جمهور)

۵)    منظوراز شهروندان ……….. یک کشورند . ( اتباع )

۶)    یکی از مهم ترین وظایف قوه ی قضائیه …………….. مردم است .( حل اختلافات )

سوالات چهارجوابی درس  چهارم :

الف ) همکاری با دولت                         ب ) پرداخت مالیات    

ج ) ایجاد شرایط سواد و آموزش *      د ) دفاع از کشور و آزادی بیان

دولت برای اداره ی امور کشور باید …………. داشته باشد تا بتواند …………… کند .

الف ) بودجه – هزینه       ب ) هزینه – سرمایه گذاری        ج ) مالیات – هزینه       د ) درآمد – هزینه *

الف )رهبر            ب ) قوه قضائیه            ج ) نمایندگان مجلس *                    د ) وزیران

الف ( سایر درآمدها          ب ( درآمد مالیاتی       ج ( صادرات نفت *    د ( صادرات محصولات کشاورزی

       الف ( رهبر*                    ب ( رئیس مجلس       ج ( وزیر دادگستری               د (رئیس جمهور

الف ) رئیس قوه ی قضائیه        ب ) مجلس خبرگان     ج ) رهبر و رئیس جمهور         د ) رئیس جمهور و وزرا*

فصل سوم

سوالات تشریحی درس پنجم :

۱)    دوره ی نوجوانی چگونه دوره ای است ؟

۲)    حقوق  نوجوانان را بنویسید :۴ نمونه

۳)    چرا آسیب های اجتماعی در دوره ی نوجوانی شکل می گیرد ؟

۴)    سه نمونه آسیب اجتماعی نام ببرید :

۵)    چگونه مانع از دعوا یا نزاع شویم ؟

۶)    کدام افراد در بزرگسالی به انسانهای پرخاشگر تبدیل می شوند ؟

۷)    درجات رفتارهای پرخاشگرانه را نام ببرید : ۴ نمونه

۸)    رفتار نوجوان پرخاشگر چگونه است ؟

۹)    سه قاعده ای که در مورد خشم باید به خاطر بسپاریم چیست ؟

۱۰)           وقتی ما از دست کسی عصبانی هستیم چه کارهایی برای کنترل خشممان انجام دهیم ؟

۱۱)           وقتی دیگری از دست ما ناراحت است چه کارهایی را بهتر است به خاطر بسپریم که انجام دهیم ؟

۱۲)           چرا ، استفاده از مواد مخدر تجربه ای خطرناک است ؟

۱۳)           با تمام آگاهی و اطلاعی که رسانه ها به ما می دهند چرا برخی از گول می خورند و به سممت چنین موادی گرایش پیدا می کنند ؟

۱۴)           توصیه پلیس مواد مخدر به نوجوانان چیست ؟ شرح دهید:

نکات مهم درس پنجم :

سوالات چهارجوابی درس پنجم   :

الف)۱۲ تا ۱۸ سال *                  ب )۲۱ تا ۲۸ سال

ج) ۲۱ تا ۳ سال                             د) ۲۱ تا ۱۲ سال

الف ( هیجان                        ب ( خشم *                  ج ( حسد                     د ( تحقیر

الف ( فورا صحنه را ترک کنیم                                         ب ( بخاطر اشتباهی که انجام داده ایم از او عذرخواهی کنیم

ج ( سعی کنیم علت عصبانیت را جویا شویم                       د ( فورا صحنه را ترک و از بزرگتر ها کمک بگیریم*

سوالات تشریحی درس ششم :

۱)    خود مراقبتی چیست ؟

۲)    مسئولیت خانواده در برابر فرزندان چیست ؟

۳)    مسئولیت مسئولان و معلمان مدرسه در برابر نوجوانان چیست ؟

۴)    مسئولیت قانون در برابر اعضای جامعه چیست ؟

۵)    قوه ی قضائیه ،چگونه نهادی است ؟

۶)    وظایف کلی قوه ی قضائیه چیست ؟

۷)    اختلافات مردمی از چه راه هایی حل می گردد ؟

۸)    انواع دعاوی را نام ببرید :

۹)    دعاوی کیفری را با مثالی توضیح دهید :

۱۰)           دعاوی حقوقی را با مثالی توضیح دهید :

۱۱)           وظایف قاضی چیست ؟

۱۲)           وکیل کیست ؟

۱۳)           اگر کسی توانایی مالی جهت گرفتن وکیل نداشته باشد چه کار باید بکند ؟

نکات مهم درس ششم :

سوالات چهارجوابی درس ششم :

الف ) دادگاه حقوقی                 ب ) دادگاه گیفری*                 ج ) دادگاه مدنی          د ) الف و ب

فصل چهارم  

سوالات تشریحی درس هفتم :

۱)    نیاز به ارتباط بشر چگونه است ؟

۲)    شبکه ی ارتباط بشری را نام ببرید :

۳)    عناصر ارتباط را نام ببرید و با مثالی روشن کنید :

۴)    بازخورد پیام چیست ؟

۵)    انواع پیام ها و ارتباطات را نام ببرید :

۶)    رسانه چیست توضیح دهید :

۷)    وظایف وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات چیست ؟

۸)    شرکت های تابعه ی وزارت ارتباطات و فناوزی اطلاعات را نام ببرید :

سوالات جای خالی درس هفتم  :

 (وسایل ارتباط جمعی )

سوالات چهارجوابی درس هفتم  :

۱)     کدامیک از شرکت ها و سازمان های زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی باشد ؟

الف ( شرکت مخابرات ایران                          ب ( شرکت پست بانک ایران

       ج ( سازمان فناوری اطلاعات ایران                             د ( بانک اقتصاد نوین *

۲)     کدامیک از وزارتخانه های زیر خدمات پستی و رادیویی به مردم ارائه می دهند ؟

الف ( وزارت علوم و تحقیقات و فناوری                      ب ( وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات *

       د ( وزارت تعاون و رفاه اجتماعی                               ج ( وزارت امور اقتصادی و دارائی)

۳)     در یک ارتباط کلامی کدام مورد رسانه است ؟

        الف ) زبان *          ب ) ابزار های الکترونیکی           ج ) رفتارهای متقابل       د ) وسایل ارتباط جمعی

۴)     مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عبارت است از توسعه ی ……………..

الف ) وسایل ارتباطی *               ب ) رسانه ی جمعی                    ج ) ارتباط اجتماعی                     د ) وسایل فناوری

سوالات تشریحی درس هشتم :

۱)     به نمونه هایی از کاربردهای فناوری اطلاعات در زندگی امروزه اشاره کنید : ( چهارمورد(

۲)     وسایل ارتباط جمعی و اینترنت چه تاثیری بر فرهنگ افراد جامعه می گذارند ؟

۳)     آثار منفی وسایل ارتباط جمعی را بنویسید: (چهار مورد)

۴)     تبلیغات غیر واقعی چه تاثیری بر افکار مشتریان می گذارد ؟

۵)     وسایل ارتباط جمعی چه تاثیری بر نوع ارتباط افراد گذاشته است ؟

۶)     آگهی های بازرگانی چه تاثیری بر نوع زندگی افراد گذاشته است ؟

۷)     رسانه های چه تاثیری بر روابط اعضای خانواده ها گذاشته اند ؟

سوالات جای خالی درس هشتم :

۱)      امروزه با………………… می توان به راحتی و سرعت بیشتر با دیگران مکالمه کرد یا برای آنها پیامک فرستاد . (تلفن همراه)

۲)     امروزه از طریق پایانه های فروش و با ………………. بدون همراه داشتن پول، می توانیم به آسانی خرید کنیم. (کارت خرید )

۳)    استفاده از دانشنامه ها و کتابخانه های الکترونیک در کارهای تحقیقی از مزایای …………….. است. (اینترنت )

سوالات چهارجوابی درس هشتم  :

۱)    با کدامیک از موارد زیر می توان فایل متنی یا صوتی و تصویری را به همراه نامه ارسال نمود ؟

الف ( تلفن همراه                                      ب ( پست الکترونیک *

       ج ( تلویزیون های مدار بسته                   د ( دستگاه خودپرداز

۲)    کنترل ترافیک و تخلفات رانندگی از چه طریقی ثبت می شوند ؟

الف ( دوربین ها ، رایانه ها *                                ب ( پست الکترونیک

      ج ( رایانه ها دستگاه های خود پرداز                    د ( دوربین ها ، تلفن همراه

۳)     کدامیک از خدمات دولت الکترونیک نیست ؟

الف ) صدور گواهینامه    ب ) ثبت نام حج و زیارت            ج ) پست سفارشی نامه ها *        د ) پرداخت قبض آب و برق

۴)    آگهی بازرگانی کدام مورد را در جامعه تشویق می کند ؟

الف ) مصرف گرایی *                         ب ) صرفه جویی                      ج ) پس انداز               د ) خشونت

۵)     کدام مورد از آثار منفی بازی های رایانه ای است ؟

الف ) مصرف گرایی                 ب ) انزوا طلبی                        ج ) خشونت گرایی  *              د ) بی بند و باری

۶)     در دولت الکترونیک عملیات بانکی از چه طریقی انجام می پذیرد ؟

الف ) افراد از طریق همراه بانک ، دستگاه خودپرداز و اینترنت بانک *         ج ) از طریق پست بانک

ب ) از طریق مراجعه به کارمندان بانک ها                                                       د ) گزینه ی الف و ب

فصل پنجم

سوالات تشریحی درس نهم :

۱)     آخرین پیامبر الهی محمد ( ص ) مردم را به چه چیزهایی دعوت می کرد ؟

۲)     محیط پیدایش اسلام کجا بود و شامل چه مناطقی می شد ؟

۳)     معیشت مردم در شبه جزیره عربستان از چه راهی تامین می شد ؟

۴)     آیا در زمان ظهور اسلام قبایل عرب حکومت واحدی داشتند ؟

۵)     خصوصیات عصر جاهلیت در عربستان  را بنویسید  : ( ۵ نمونه )

۶)     مردم در زمان بدو اسلام چه دین هایی داشتند ؟ ( ۵ نمونه )

۷)     چطور حضرت محمد ، امین مردم نامیده شد ؟

۸)     چه موقع حضرت محمد به پیامبری مبعوث گردیدند ؟

۹)     دعوت حضرت محمد ) ص ( به اسلام به چند مرحله تقسیم می شد نام ببرید :

۱۰)            مشرکان پس از آنکه نتوانستند که ابوطالب را از پشتیبانی حضرت محمد ) ص ( منصرف کنند چه کردند ؟

۱۱)            مشرکان برای جلوگیری از گسترش اسلام اقدام به چه کارهایی کردند ؟

۱۲)            نخستین شهدای اسلام چه کسانی بودند ؟ بعد از شهادت آنها چه اتفاقی افتاد ؟

۱۳)            تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان را توضیح دهید : چند سال طول کشید ؟

۱۴)            مهاجرین و انصار چه کسانی بودند ؟

۱۵)            چرا نخستین اقدام پیامبرپس از تشکیل حکومت اسلامی ، تاسیس مسجدی در مدینه بود؟

۱۶)            پیامبر گرامی اسلام در آغاز ورود به مدینه مسلمانان را دو به دو برادر اعلام نمود .

الف) این اقدام پیامبر به چه منظور صورت گرفت                        ب ) چه نتیجه ای برای مسلمانان در برداشت ؟

۱۷)            پیمان نامه ی سیاسی در زمان تشکیل حکومت اسلامی چه بود و با چه کسانی بود ؟

۱۸)            پیامبر اسلام در آنزمان به چه منظوری می جنگید ؟)با ۲ نمونه مثال توضیح دهید (

۱۹)            پیامبر در جنگ هایی که انجام شد به مسلمانان رعایت چه اصولی را سفارش می نمود ؟

۲۰)            پیامبر اسلام به کدام کشورها نامه نوشت و آنها را به دین اسلام دعوت نمود ؟

۲۱)            واقعه ی غدیر خم را بنویسید :

۲۲)            در غدیر خم پیامبر از مسلمانان چه خواسته ای داشت ؟

۲۳)            اخلاق حضرت محمد ( ص ) چگونه بود ؟ ۴ مورد ذکر کنید

۲۴)            یکی از اصولی که پیامبر اکرم ص در شیوه ی حکومت خود از آن استفاده می کرد توضیح بدهید : مثال بزنید

نکات مهم درس نهم :

سوالات چهار جوابی درس نهم  :

الف ( عمار و یاسر                                                                      ب ( سمیه و بلال حبشی

ج ( حضرت خدیجه ) س ( و حضرت علی ) ع ( *                         د ( ابوطالب و حضرت علی ) ع (

الف ( یاسر ، سمیه*                                           ب ( ابوذر و عمار و یاسر

ج ( سمیه ، ام البنین ، حبیب                                 د ( مالک اشتر ، ابوذر و یاسر

الف ( مکه          ب ( حجاز                    ج ( مدینه النبی *          د ( شام

الف ( مدینه و مکه          ب ( یمن و یثرب *        ج ( یمن و طائف            د ( طائف و مکه

الف (موجب بروز کینه و حس انتقام جویی شده بود .*

ب ( مانع از ایجاد اتحاد و یکپارچگی میان اعراب می شد .

ج ( سبب گسترش درگیری های قبیله ای و رواج غارتگری شده بود .

د ( باعث گسترش بت پرستی در میان اعراب شده بود .

سوالات تشریحی درس دهم :

۱)     حضرت محمد ) ص ( در چه تاریخی وفات نمودند ؟

۲)     ماجرای بنی سقیفه و جانشینی پیامبر را توضیح دهید :

۳)     ابوبکر و عمر چند سال خلافت نمودند ؟

۴)     عمر در دوران خلافتش چه فتوحاتی انجام داد ؟

۵)     عثمان در دوران خلافتش چگونه بر مسلمانان حکومت نمود ؟

۶)     عثمان با یاران نزدیک پیامبر چطور رفتار نمود ؟

۷)     عثمان چگونه کشته شد ؟

۸)     امام علی ) ع ( چگونه شخصیتی داشتند ؟

۹)     چرا امام علی ) ع ( با اینکه شایسته ی جانشینی پیامبر بودند سکوت نمودند ؟

۱۰)            امام علی ) ع ( در دوران۳ خلیفه ی بنی امیه چه کارهای مثبتی انجام دادند؟

۱۱)            پس از کشته شدن عثمان امام علی ) ع ( چطور خلافت مسلمین را پذیرفت ؟

۱۲)            سه جنگ جمل و صفین و نهروان چگونه به امام علی ) ع ( تحمیل شد ؟

۱۳)            نتیجه ی جنگ صفین چگونه تغییر نمود ؟

۱۴)            مهم ترین ویژگی ها و دستاوردهای حکومت امام علی ) ع ( را بنویسید:( چهار مورد(

۱۵)            امام علی ) ع( در چه تاریخی به شهادت رسید ؟

۱۶)            مردم کوفه پس از شهادت امام علی ) ع ( با چه کسی بیعت نمودند ؟

۱۷)            چرا امام حسن ) ع ( ناچار به صلح با معاویه شد ؟

۱۸)            معاویه چگونه شخصیتی داشت ودر مورد حکومت چطور عمل نمود ؟

۱۹)  معاویه چه شرطی برای اطاعت از امام علی ( ع ) قرار داد ؟ که حکومت شام و مصر به او واگذار شود

۲۰)            حضرت علی ( ع ) در توزیع بیت المال چگونه عمل می کرد ؟ با مخالفان مدارا می کردند حتی سهمشان را از بیت المال نیز پرداخت می کرد وقتی مخالفت می کردند دست به شمشیر می برد.

۲۱)            چرا امام حسین ) ع ( نمی خواست با یزید بیعت کند ؟

۲۲)            درباره ی مسلم بن عقیل به این پرسش ها پاسخ بدهید :

الف )چه نسبتی با امام حسین داشت ؟     ب) ماموریت او چه بود ؟      ج ) توسط چه کسی به شهادت رسید؟

۲۳)            چرا امام حسین ) ع ( علی رغم میل باطنی اش به سمت کوفه حرکت نمود ؟

۲۴)            ماجرای حماسه ی حسینی در روز عاشورا در کربلا را شرح دهید :

۲۵)            امام حسین ) ع ( هدف از قیام عاشورا در کربلا را در وصیت نامه ی خود چه ذکر نموده اند ؟

۲۶)            قیام عاشورا چه تاثیر مهمی در تاریخ بجای گذاشته است ؟

۲۷)            مرقد امامان زیر کدام شهر و کدام کشور بود :

امام حسین : کشور عراق شهر کربلا     حضرت ابوالفضل : کشور عراق شهر کربلا   امام حسن : کشور عربستان ومدینه

۲۸)            حضرت زینب ) س ( چه نقشی در روشنگری اهداف قیام عاشورا داشتند ؟

نکات مهم درس دهم :

سوالات پاسخ کوتاه درس  دهم :

۱)     چرا حضرت علی ) ع ( در مقابل ماجرای بنی سقیفه سکوت اختیار نمود ؟ بخاطر اینکه مانه از بروز تفرقه شود و  اسلام پایدار بماند .

۲)     ابوبکر چند سال حکومت کرد؟ ۲ سال

۳)     عمر چند سال حکومت کرد ؟ ۱۰ سال

۴)     حضرت علی ( ع ) چند سال مطابق تعالیم اسلام و روش حضرت محمد حکومت کرد ؟ ۵ سال

۵)     مرکز خلافت امام علی ) ع ( کدام شهر بود ؟ کوفه

۶)     پس از کشته شدن عثمان مردم با چه کسی بیعت کردند ؟ امام علی ( ع )

۷)     معاویه چه کسی به حکومت کوفه انتخاب کرد؟ عبیداله بن زیاد

۸)     چه کسی با سخنرانی های روشنگرانه ی خود چهره ی واقعی ستمکار حکومت بنی امیه را آشکار نمود ؟ حضرت زینب ( س)

سوالات چهار جوابی درس  دهم :

۱)     ابوبکر چند سال حکومت کرد؟

الف) ۱۰ سال                 ب )۸ سال                    ج) ۲ سال*                   د )۲۳ سال

۲)     عمرچند سال حکومت کرد؟

الف) ۱۰ سال*               ب )۸ سال                    ج) ۱ سال                     د )۲۳ سال

۳)     سه جنگی که به حضرت علی ) ع ( تحمیل گردید ؟

الف ( احد ، بدر ، نهروان              ب ( خندق ، خیبر ، بدر

ج ( جمل ، صفین ، نهروان*                     د ( صفین ، خندق ، جمل

۴)     در جنگ صفین کدام یار حضرت علی ) ع ( باعث آشکار شدن شکست در چهره ی معاویه شد؟

الف ( مالک اشتر *                     ب ( ابن عباس               ج ( حر بن عاملی                       د ( مسلم بن عقیل

۵)     یکی از یاران معاویه که به طمع دست یافتن به حکومت مصر به او پیوست ؟

الف ( شوئضب خزائی                  ب ( عمروعاص*            ج ( ابن زیاد                              د ( ابن سعد

۶)     در کدام جنگ حضرت محمد ( ص ) رای جوانان را که اکثریت داشتند بر رای خود ترجیح داد ؟

الف ) جنگ اُحد*                      ب ) جنگ بدر                ج ) جنگ خندق                         د ) جنگ خیبر

۷)     کدامیک از افراد زیر بعد از رحلت پیامبر ) ص ( به خلافت رسیدند ؟

الف ( عمربن خطاب                    ب ( حضرت علی ) ع (              ج ( ابوبکر *                 د ( عثمان

۸)     امام علی ) ع ( در کدام جنگ بیعت شکنان را شکست داد ؟

الف ( جمل*                   ب ( صفین                    ج ( نهروان                   د ( خندق

۹)     یزید باشنیدن اخبار کوفه چه کسی را به خلافت کوفه برکزید ؟

الف ( عمروعاص                        ب ( عبیدالله بن زیاد*                 ج ( حجاج بن یوسف                  د ( سعدوقاص

۱۰) سلمان فارسی در کدامیک از جنگ های پیامبر اکرم ) ص ( حضور داشت ؟

الف ( احد                      ب ( بدر                        ج ( خندق *               د ( خیبر

فصل ششم

سوالات تشریحی درس یازدهم :

۱)    به چه دلایلی اعراب مسلمان توانستند بر ساسانیان غلبه کنند ؟ ) چهاردلیل بیاورید (

۲)    دلایل نارضایتی مردم از ساسانیان چه بودند ؟  ) چهاردلیل بیاورید)

۳)    فتوحات عمر را در زمانی که خلیفه ی مسلمین شد را شرح دهید :

۴)    امویان حکومت خود را چگونه پایه گذاری نمودند ؟

۵)    امویان با ایرانیان از نظر عدالت چگونه رفتار می نمودند ؟

۶)    وقتی مختار ثقفی در کوفه به خوانخواهی امام حسین ) ع ( برخاست ایرانیان چه کردند ؟

۷)    روابط امویان و عباسیان با یکدیگر چگونه بود ؟

۸)    رفتار عباسیان با امامان شیعه چگونه بود ؟ با امامان چه کردند ؟

۹)    ایرانیانی که با خلفای عباسی در پست هایی مثل وزارت و فرماندهی سپاه همکاری داشتند چه سرنوشتی داشتند ؟

۱۰)           برمکیان چه کسانی بودند و چه عا قبتی داشتند ؟

۱۱)           فرد از یاران باوفای امام علی ) ع ( را نام ببرید :

۱۲)           اکثریت ایرانیان چگونه به دین اسلام گرایش پیدا نمودند ؟ ) توضیح دهید (

نکات مهم درس یازدهم :

سوالات تک جوابی درس یازدهم  :

۱)     آخرین پادشاه ساسانی چه کسی بود ؟ یزدگرد سوم

۲)     چه کسی در کوفه به خونخواهی امام حسین ) ع ( و یارانش برخاست ؟ مختار ثقفی

۳)     سرداری که در خراسان قیام کرد چه کسی بود ؟ ابو مسلم خراسانی

۴)     اولین پادشاه عباسیان چه کسی بود ؟ سفاح

۵)     معاویه در کدام شهر به خلافت نشست ؟ شام ( سوریه )

۶)     در زمان ساسانیان کدام شهر پایتخت آنها بود ؟ تیسفون

۷)     شهر بغداد را چه کسی بنا نهاد ؟ منصور خلیفه ی دوم عباسی

۸)     مرکز خلافت عباسیان کدام شهر بود ؟ بغداد

۹)     مرکز خلافت امویان کدام شهر بود ؟  شام ( دمشق امروزی )

۱۰) چه کسی پیشنهاد حفر خندق را در جنگ احزاب به پیامبر داد ؟ سلمان فارسی

سوالات چهار جوابی درس یازدهم  :

الف ( قادسیه                        ب ( موصل                    ج ( تیسفون*                د ( استخر

الف ( قادسیه                        ب ( نهاوند*                 ج ( دندانقان                  د ( ملازگرد

سوالات تشریحی  درس دوازدهم :

۱)    چگونه بعد از عباسیان سلسله های مختلف ایرانی بوجود آمدند ؟

۲)    طاهر ذوالمینین چگونه به حکومت منصوب شد ؟

۳)    سامانیان و طاهریان چگونه قلمرو خود را اداره می نمودند ؟

۴)    چرا خلفای عباسی با علویان دشمن بودند  ؟

۵)    سلسله های سامانیان و آل بویه چگونه نقش چشمگیری در شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی داشتند ؟

۶)    به دستور فرمانروایان آل بویه برای ترویج و تبلیغ مذهب شیعه چه اقداماتی انجام دادند ؟

۷)    پیامبر اکرم ( ص )  در مورد علم آموزی و ارزش علم چه فرموده است ؟

۸)  مسلمان و اندیشمندان ایرانی در چه علومی خوش درخشیدند ؟ در رشته های فلسفه، تاریخ، جغرافیا و موسیقی   حتی در زبان و ادبیات عربی نیز پیشتاز بودند  .

۹)    پس از ورود اسلام ادبیات عرب چگونه به زبان فارسی ورود پیدا نمود ؟ توضیح دهید

. نکات مهم درس دوازدهم :

سوالات تک جوابی درس دوازدهم  :

سوالات چهار جوابی درس  دوازدهم :

۱)     کدام سلسله در ایران ریشه و تبار ایرانی داشت ؟

الف ( امویان                        ب ( عباسیان                  ج ( علویان در طبرستان             د ( آل بویه *

۲)     کدام سلسله ها با فرمان خلفای عباسی به قدرت رسیدند ؟

الف ( طاهریان و سامانیان *           ب ( سامانیان و آل بویه            ج ( علویان و آل بویه      د ( آل بویه و صفاریان

۳)     کدام سلسله ها بدون اجازه از خلفای عباسی حکومت برپا نمودند ؟

الف ( طاهریان و سامانیان                             ب ( طاهریان وسامانیان و آل بویه

      ج ( علویان و سامانیان و آل بویه                    د ( علویان وآل بویه و صفاریان*

۴)     نمونه های مهم معماری بر اساس اصول معماری ساسانی کدام غلط است ؟

الف ( آرامگاه امیر اسماعیل سامانی                 ب ( آرامگاه قابوس بن وشمگیر

      ج ( مسجد جامع فهرج                                  د ( آرامگاه خیام نیشابوری *

۷٫ مرکز خلافت امویان کدام شهر بود ؟

الف ( شام *                   ب ( کوفه                      ح ( مکه                               د ( مدینه

۸٫چه کسی کتاب کلیله و دمنه را از زبان پهلوی به زبان عربی برگرداند ؟

الف ( عبدالله بن مقفع *               ب ( جیهانی                  ج ( صاحب بن عباد                    د ( ابوریحان بیرونی

۹٫ کدام یک از موارد زیر اقدامات فرمانروایان آل بویه نبوده است ؟

الف ( بغداد را تصرف کردند و خلفای عباسی را تحت نفوذ خود درآوردند .

ب ( بازسازی حرم مطهر امامان در نجف و کربلا و کاظمین

ج ( برکزاری مراسم عید غدیر و مجالس سوگواری امام حسین ) ع (

د ( در کاخ ها به خوشگذرانی می پرداختند و امامان شیعه را به زندان انداختند .*

۱۰٫فرمانده سپاه ساسانی در جنگ قادسیه که کشته شد کدام گزینه است ؟

الف ( سورنا                   ب ( رستم فرخزاد *                  ج ( سلمان فارسی                      د ( یزدگرد سوم

سوالات جای خالی درس  دوازدهم :

فصل هفتم

سوالات تشریحی درس   سیزدهم :

۱)    سلطان محمود غزنوی چگونه بر سامانیان مسلط شد ؟ توضیح بدهید .

۲)    سلطان محمود در لشکر کشی های متعدد ش به هندوستان چه اقداماتی انجام داد ؟

۳)    رابطه ی حکومت غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود ؟

۴)    طغرل چه خدماتی به خلیفه ی عباسی ، در جهت کسب قدرت انجام داد ؟ ۲ نمونه

۵)    خلیفه ی عباسی در مقابل خدمات طغرل برای حکومت چکار کرد ؟

۶)    چگونه آلب ارسلان سلجوقیان را به اوج قدرت رساند ؟ ۲ اقدام بنویسید :

۷)    وسعت سرزمین ایران در زمان ملکشاه سلجوقی چقدر شد ؟ توضیح دهید :

۸)    چگونه حکومت سلجوقیان سقوط کرد؟ ۱ دلیل

۹)    چگونه حکومت خوارزمشاهیان سقوط کرد؟ ۲ دلیل

سوالات جاهای خالی درس سیزدهم : 

۱)    غزنویان دودمانی ……………. تبار بودند .  ( ترک  )

۲)    غزنویان حکومت خود را از شهر …………… آغاز نمودند . ( غزنین )

۳)    موسس سلسله ی غزنوی ………………………….. بود . ( سلطان محمود غزنوی )

۴)    قدرت و حکومت غزنویان بر ………………. استوار بود و آنها از محبوبیت و مقبولیت در بین توده ی مردم داشتند، بی بهره بودند. (نیروی نظامی )

۵)    سلجوقیان طایفه ای از …………….. بودند .( ترکان  )

۶)     سلجوقیان  پس از پذیرش اسلام به……………. مهاجرت کردند. (ماوراءالنهر)

۷)    اولین کسی که از سلجوقیان به تخت پادشاهی نشست …………. بود . (طغرل  )

۸)    طغرل پس از شکست سلطان مسعود در شهر ………………… بر تخت نشست . ( نیشابور )

۹)     خلیفه ی عباسی به طغرل لقب ……………….. داده بود . ( سلطان رکن الدین )

۱۰)  در زمان ملکشاه سلجوقی وسعت ایران  از ………………. در شرق تا ……………….در غرب گسترش یافته بود. (ماوراء النهر-  دریای مدیترانه )

۱۱)  حکومت خوارزمشاهی نتوانست در برابر حمله ی ……………… ایستادگی کند . ( مغولان )

سوالات چهارجوابی درس سیزدهم  :

۱)    سلطان محمود غزنوی در ابتدا حاکم کدام شهر بود ؟

الف ) نیشابور           ب ) غزنه*          ج ) اصفهان             د ) ری

۲)    سه سلسله ی ترک تبار که در ایران حکومت می کردند کدامند ؟

الف ) غزنویان – سامانیان – خوارزمشاهیان                          ب ) عباسیان – امویان – خوارزمشاهیان

ج ) غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان           *                      د ) مغولان – غزنویان – خوارزمشاهیان

۳)    حکومت سلجوقیان در زمان کدام پادشاه به اوج قدرت رسید ؟

الف ) طغرل                         ب ) آلب ارسلان                      ج ) سلطان مسعود                    د ) ملکشاه *

۴)    پایتخت سلجوقیان در زمان ملکشاه سلجوقی ، کدام شهر بود ؟

الف ) نیشابور   ب ) ری           ج ) اصفهان*                 د ) شیراز

۵)    آلب ارسلان در کدام نبرد امپراطور روم شرقی را به اسارت گرفت ؟

الف ) دندانقان              ب ) دامغان                 ج ) ملازگرد *           د ) بغداد

۷ ) ملکشاه سلجوقی کدام مناطق را تصرف کرد و به قدرت خود افزود؟

الف ) ماوراءالنهر و شام            ب ) گرجستان و ارمنستان       ج ) آسیای صغیر و شام*         د )جنوب خوارزم

سوالات پاسخ کوتاه درس سیزدهم :

۱)    چرا سلطان محمود غزنوی در تاریخ شهرت یافت ؟ بدلیل اینکه چندین بار به هندوستان لشکر کشی کرد.

۲)    بهانه ی لشکر کشی های متعدد سلطان محمود غزنوی چه بود ؟ به بهانه ی رواج اسلام بود .

۳)    دلیل لشکر کشی های سلطان محمود غزنوی چه بود ؟ به طمع ثروث اندوزی بود.

۴)      نتیجه ی نبرد ملازگرد چه بود ؟ بخش های وسیعی از آسیای صغیر به تصرف سپاهیان سلجوقی در آمد .

۵)     محدوده ی حکومت ملکشاه سلجوقی کجا بود ؟ از ماوراء النهر در شرق و تا دریای مدیترانه در غرب .

۶)      خوارزم کجاست ؟ به ناحیه ای آباد در جنوب دریاچه ی خوارزم ( آرال کنونی ) گفته می شد

سوالات تشریحی درس   چهاردهم :

۱)    سلاطین سلجوقی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود چکار می کردند ؟

۲)    سلاطین سلجوقی چگونه حاکمانی بودند ؟

۳)    وظایف وزیران دوران سلجوقی چه بود ؟

۴)    مدارس نظامیه دوران سلجوقی چگونه مدارسی بودند ؟

۵)    در دوران سلجوقی شهرسازی و معماری چگونه رونق یافت ؟ توضیح بدهید

۶)    هنرهای دوران سلجوقی را نام ببرید : ( ۴ نمونه )

سوالات جاهای خالی درس  چهاردهم:  

۱)    در راس حکومت سلجوقی ……………….قرارداشت . ( سلطان )

۲)    مهم ترین مقام های دوره سلجوقی مقام ……………. بود. (وزیر بزرگ )

۳)    از میان سه سلسله ی ترک ، سلسله ی ……………. از اهمیت بیشتری برخوردار بود . ( سلجوقیان )

۴)    مدارس نظامیه در ایران توسط ……………….. تاسیس شد. ( خواجه نظام الملک طوسی )

۵)    در دوره ی سلجوقی قدرت سیاسی و نظامی در اختیار ……………. بود . (سلاطین )

۶)    دردوره ی سلجوقی به سبب …………… شهر و شهر نشینی رونق یافت . ( آرامش و رونق بازرگانی )

سوالات چهارجوابی درس  چهاردهم :

۱)    وزیر طغرل چه کسی بود ؟

الف ) خواجه نظام الملک                  ب ) عمیدالملک کندری *       

ج ) شیخ فضل اله نوری                   د ) خواجه رشیدالدین فضل اله

۲)    وزیر آلب ارسلان و ملکشاه سلجوقی چه کسی بود ؟

الف ) خواجه نظام الملک*               ب ) عمیدالملک کندری          

     ج ) شیخ فضل اله نوری                  د ) خواجه رشیدالدین فضل اله

۳)    مدارس نظامیه را چه کسی در ایران تاسیس نمود ؟

الف ) خواجه نظام الملک*               ب ) ابن سینا   

     ج ) عضدالدوله دیلمی                     د ) امام محمد غزالی 

۴)    دردوره ی سلجوقی خلیفه ی سلجوقی چگونه مقامی داشت ؟

الف ) قدرت سیاسی و نظامی           ب ) ریاست معنوی و دینی*   

ج ) قدرت سیاسی                           د ) قدرت اقتصادی

۵)    کدامیک از گزینه های زیر  از استادان مدارس نظامیه بود ؟

الف ) ابن سینا          ب ) رودکی           ج ) امام محمد غزالی *        د ) سعدی

۶)     از گزینه های زیر  ازدانش آموختگان مدارس نظامیه بود ؟

الف ) ابن سینا          ب ) رودکی           ج ) امام محمد غزالی           د ) سعدی *

۷)    پایتخت های سلجوقیان کدامند ؟

الف ) نیشابور،  ری و اصفهان*                    ب ) شیراز ، اصفهان ، غزنه

ج ) خوارزم ، نیشابور و اصفهان                   د ) خراسان ، نیشابور و ری

۸)    مهم ترین مدارس نظامیه در کدام شهر ها وجود داشت ؟

الف ) نیشابور ، اصفهان ، بغداد ،           خراسان*         ب ) اصفهان ، شیراز ، ری ، نیشابور

ج ) بغداد ، نیشابور ، اصفهان ، ری                    د ) خراسان ، نیشابور ، ری ، اصفهان

۹)    در آستانه ی هجوم مغول ها ، بزرگترین مرکز علمی و ادبی و مذهبی ایران کجا بود ؟

الف )خراسان*                         ب ) اصفهان                 ج ) نیشابور                  د ) بغداد

۱۰) در کدام دوران نامه ها و فرمان های حکومتی از عربی به فارسی تغییر یافت ؟

الف ) دوران سامانی     ب ) دوران سلجوقیان*                        ج ) دوران غزنویان          د )دوران مغولان

سوالات پاسخ کوتاه درس  چهاردهم :

۷)    حکومت سلجوقی قدرت و عظمت خودرا چگونه بدست آورده بود ؟ با سیاست و کفایت وزیران ایرانی بدست آورد.

۸)    سلجوقیان قبل رسیدن به حکومت به چه کاری مشغول بودند ؟ مردمانی گله دار و بیابان گرد بودند .

۹)     قدرت خواجه نظام الملک تا چه حد بود ؟ بطوری که کمتر کاری بدون صلاحدید او انجام می شد.

فصل هشتم

سوالات تشریحی درس   پانزدهم

۱)    یاسای چنگیزی چیست ؟

۲)    چنگیز چگونه شخصیتی داشت ؟

۳)    مغولان قبل از ورود به ایران کدام سرزمین را تسخیر کردند ؟

۴)    مغولان پس از بارها حمله به مناطق مختلف چه اعمالی مرتکب شدند ؟

۵)    مغولان در زمان محمد شاه برای حمله به  ایران چه بهانه ای داشتند  ؟

۶)    فرار سلطان محمد در مقابله با مغولان باعث چه وضعیتی در ایران شد ؟

۷)    چرا سلطان جلال الدین و پسرش در مقابله با مغولان نتوانستند پیروز شوند ؟

۸)    عواقب حمله ی مغولان به ایران چه بود توضیح دهید :

۹)    اقدامات هلاکو خان مغول در ایران را بعد از مرگ چنگیزخان بنویسید:

۱۰)پس از مرگ آخرین ایلخان مغول وضعیت ایران چطور شد ؟ توضیح دهید

۱۱)قیام سربداران در کجا آغاز شد و دلیل آن را توضیح دهید:

۱۲)تیمورگورکانی چگونه شخصیتی داشت و چکارکرد؟

سوالات چهارجوابی درس پانزدهم :

۱)مغولان از اقوام بیابانگردی بودند که در……………………. می زیستند. 

الف ) سرزمین مغولستان*       ب ) خوزستان              ج ) سیستان                  د ) قهستان

۲)قبایل مغول به چه دلایلی به غارت همسایگان خود روی آوردند ؟

الف ) قبایل به سبب افزایش جمعیت و کمبود مراتع*                        ب ) بدلیل خوی وحشی گری آنها

ج ) بدلیل فقر ، وضعیت بد اقتصادی حکومت آنها                    د ) بدلیل کشور گشایی

۳) شیوه زندگی قبایل مغول بر پایه چه بود ؟

الف ) شیوه ی زندگی کو چ نشینی و دامداری *         ب ) تجارت و آموختن علم

ج ) کشاورزی و ماهیگیری                                           د ) غارتگری و دزدی

۴) مغولان در کدام دوران تاریخی به ایران حمله کردند ؟

الف )  دوران سامانیان                 ب )دوران خوارزمشاهیان            *          ج ) دوران غزنویان                     د ) دوران آل بویه

۵) سلطان محمد در مقابله با مغولان چه عکس العملی انجام داد ؟

الف ) فرار کرد *                        ب ) آنها را شکست داد               ج ) در مقابله با آنها مغولان پیروز شدند

۶) آخرین ایلخان مغول چه کسی بود ؟

الف ) هلاکوخان              ب ) تیمور خان               ج ) ابوسعید *                د ) اولجایتو

۷) تیمورخان در چه قرنی از شمال شرق به ایران حمله ایران کرد ؟

الف ) هفتم هجری          ب ) هشتم هجری*        ج ) نهم هجری               د) دهم هجری

سوالات جاهای خالی  درس  پا نزدهم :

سوالات پاسخ کوتاه درس پانزدهم  :

۱)      شعار سربداران برای قیام چه بود ؟ سر به دار می دهیم، تن به ذلّت نمی دهیم.

۲)    حکومت سربداران چگونه از بین رفت ؟ این حکومت محلّی پس از یورش تیمور به ایران از بین رفت.

۳)    حکومت تیمورگورکانی از کجا تا کجا گسترش یافت؟ از مرزهای چین تا شام گسترش یافته بود.

سوالات تشریحی درس   شانزدهم :

۱)    چرا دانشمندان ایرانی سعی کردند به بزرگان مغول نزدیک شوند ؟

۲)    خواجه نصیرالدین طوسی رصد خانه ی مراغه را تبدیل به چگونه مرکزی نمود ؟

۳)    خواجه رشیدالدین فضل اله در دوران ایلخانی چه خدماتی به ایران انجام داد ؟

۴)    شاهرخ پسر تیمورگورکانی چگونه شخصیتی داشت ؟

۵)    گوهرشاد همسر شاهرخ ایلخانی چه خدماتی به ایران انجام داد ؟

۶)    هنرهای دوره ی تیموری را نام ببرید : ۲ نمونه

سوالات جاهای خالی  درس  شانزدهم :

۱)      دانشمند مسلمان ایرانی که مشاور هلاکوخان بود ………………….. نام دارد . ( خواجه نصیر ا لدین طوسی )

۲)     یکی از کارهای ارزشمند خواجه نصیر، تشویق هلاکو به ساختن……………………بود. ( رصد خانه مراغه )

۳)    یک نمونه ی بسیار مهم از بناهایی که خواجه رشیدالدین فضل الله بنا نهاد……………. در تبریز بود .( ربع رشیدی )

۴)     رشیدالدین فضل اله  معروفترین کتابی که نوشت ………………. رشیدی است. ( جامع التواریخ رشیدی )

۵)      غازان خان به تشویق و راهنمایی وزیر خود، ………………………….، اقدام به اصلاح امور اداری، مالی و قضایی کرد. (خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی )

۶)     سرانجام بر اثر کوشش وزیران ایرانی، ایلخانان به دین………… درآمدند. ( اسلام )

۷)      سلطان محمد خدابنده )اولجایتو( جانشین غازا ن خان نیز علاقه مند به………………….. بود. (عمران و آبادانی )

۸)    اولجایتو در آن شهر سلطانیه ،آرامگاهی برای خود بنا کرد که به …………….. معروف است . ( گنبد سلطانیه )

۹)     ارگ علیشاه تبریز که توسط…………………… وزیر ایلخان اولجایتو و ایلخان ابوسعید بنا شد. (خواجه تاج الدین علیشاه )

۱۰)   رصدخانۀ سمرقند که توسط…………………….، پسر شاهرخ ساخته شد.( میرزا الغ بیک )

۱۱)    یکی از نفیس ترین نسخه های شاهنامه ……………… است که به سفارش بایْسُنْقُر میرزا شاهزاده تیموری نگارگری و تذهیب شد.(  بایْسُنْقُری )

۱۲)   برخی سرداران حکومت تیموری نیز به ………………….. توجه و علاقه داشتند. ( آبادی یا عمران )

سوالات پاسخ کوتاه درس  شانزدهم :

۱)      سرانجام رشیدالدین فضل اله چه شد ؟ بدست ایلخانان مغولان کشته شد .

۲)    غازان خان به تشویق وزیر خود اقدام به چه کارهایی نمود ؟ اقدام به اصلاح امور اداری، مالی و قضایی  نمود

۳)     من کیستم ؟ یکی  از سیاستمداران و دانشمندان نامدار ایرانی در دوره ی مغول هستم ،که به عنوان پزشک به دربار ایلخانان راه یافتم .  خواجه  رشید الدین فضل الله همدانی 

۴)    مجموعه ی امیرچخماق در یزد شامل کدام ساختمان ها است ؟ این مجموعه شامل تکیه، میدان، بازار، کاروانسرا، حمام، آب انبار، خانقاه٭ و مسجد است.

۵)    مجموعه ی امیرچخماق در یزد توسط چه کسی ساخته شده است ؟ امیرجلال الدین چخماق که از جانب شاهرخ بر یزد حکومت می کرد با همکاری همسر خود فاطمه خاتون، مجموعه ای از بناهای باشکوه را در آن شهر ساخت.

سوالات چهارجوابی درس  شانزدهم :

۱)پس از تیمورگورکانی چه کسی به حکومت رسید ؟

الف ) شاهرخ *                        ب ) اولجایتو                ج ) اردشیر                  د ) غازان خان

۲)سلسله ی تیموریان با ظهور کدام سلسله پایان یافت ؟

الف ) ایلخانان              ب ) صفویان*              ج ) سامانیان                 د ) قاجاریه

۳)گوهرشاد همسر کدام ایلخان مغول بود ؟

الف ) شاهرخ *                        ب ) اولجایتو                ج ) اردشیر                  د ) غازان خان

۴) یکی از شاهکارهای معماری درجهان اسلام را نام ببرید:

الف ) مسجد جامع ورامین                                ب ) ارگ علیشاه تبریز           

ج ) گنبد سلطانیه، استان زنجان           *                      د ) مجموعه ی امیر چخماق یزد

فصل نهم

سوالات تشریحی درس   هفدهم

۱)    قاره های جهان تعدادشان چندتاست ؟ نام ببرید.

۲)     چند رشته کوه بلند آسیا را نام ببرید.

۳)    نام قاره ها را به ترتیب وسعت بنویسید:

۴)    در قاره ی آسیا می توان چند نوع ناهموار ی  را مشاهده کرد؟نام ببرید.

۵)    فلات های بلند آسیا را نام ببرید: ۴ مورد

۶)    دلتا را تعریف کنید :

۷)    مجمع الجزایر شرق آسیا را نام ببرید : ۳ نمونه

۸)    آسیا چند نوع آب و هوا دارد نام ببرید : ۳ نمونه

۹)    آب و هوای قارّه ای یا برّی چگونه است توضیح دهید:

۱۰)           آسیای سبزکجاست ؟ توضیح دهید:

۱۱)           آب و هوای موسمی چگونه آب وهوایی هست ؟ توضیح دهید:

سوالات چهارجوابی درس   هفدهم  :

۱)    وسیع ترین و پرجمعیت ترین قاره ی جهان  کدام است؟

الف ) آسیا *          ب ) آمریکا                  ج ) آفریقا                    د ) اروپا

۲)    چقدر از جمعیت جهان در آسیا زندگی می کنند ؟

الف ) ۷ میلیارد نفر            ب ) بیش از ۲ میلیارد نفر        ج ) بیش از ۴ میلیارد نفر*      د ) ۳ میلیارد نفر

۳)    جلگه ی سیبری در …………… آسیاقرارگرفته است .

الف ) شرق            ب ) شمال*                  ج ) غرب             د ) جنوب

۴)    کدام جلگه بخش وسیعی از شمال کشور هندوستان و بنگلادش و پاکستان را در بر می گیرد ؟

الف ) جلگه ی سیبری        ب ) جلگه ی توران      ج ) جلگه ی سِند و گنگ*       د ) جلگه ی دکن

۵)    در مشرق و جنوب شرقی آسیا به ویژه در کناره های اقیانوس آرام،کدام مجمع الجزایری  قرار دارند ؟

الف ) مجمع الجزایر ژاپن، فیلیپین و اندونزی*                 ب ) مجمع الجزایر اسکاندیناوی

ج ) مجمع الجزایر بالکان                                                    د ) مجمع الجزایر ایبری

۶)    دررشته کوه هیمالیا، بلندترین قلّه ی جهان است، کوه ……………….است و به آن بام دنیا لقب داد ه اند.

الف ) کوه هندوکش           ب ) کوه اورست *                  ج ) کوه تینن                د ) کوه کونلون

۷)    جنوب شرقی آسیا در معرض کدام پدیده های طبیعی هستند ؟

الف )  زمین لرزه، سونامی٭ و آتشفشان فعال*                   ب ) سیل و زلزله

ج ) طوفان ، گردباد ، گسل های فعال                                 د ) تگرگ های غیر عادی و گردباد و یخ زدگی

۸)    یک شبه جزیره در قاره ی آسیا کدامیک از  گزینه های زیر است ؟

الف ) شبه جزیره ایبری                                         ب ) شبه جزیره ی عربستان *            

ج ) شبه جزیره ی اسکاندیناوی                                               د ) شبه جزایر اندونزی

سوالات جای خالی  درس هفدهم  :

۱)     دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبید ه اند ،جغرافی دانان این دو قاره رایک قاره دانسته و آن را…………… نامید ه اند . ( اور آسیا )

۲)     قاره ی آسیا از طریق ………………از آمریکای شمالی و از طریق ………………از قاره ی افریقا جدا م یشود . (تنگه برینگ – کانال٭ سوئز )

۳)     مرز بین دو قاره آسیا و اروپارا رشته کوه …………….. درنظر گرفته اند.  ( اورال )

۴)      رشته کوه ……………، بلندترین قلّه ی جهان است و به آن بام دنیا لقب داده اند. (هیمالیا )

۵)     در شمال شبه جزیره ی هند نیز جلگه ی پهناور و حاصلخیزبنام …………….. وجود دارد  . (سند گنگ )

۶)     یکی دیگر از جلگه های پهناور آسیا، جلگه ی بزرگ …………. در شرق آسیا است. ( چین )

۷)     جلگه بزرگ چین در شرق آسیاازآبرفت رود …………………….. تشکیل می شود .( یانگ تسه کیانگ )

۸)     جنوب شرقی  قاره ی آسیا از ناهموار یهای ………… است، آتشفشان های زیادی در آنها مشاهده می شود.( جوان )

۹)     در سرزمین های مجاور قطب شمال در ……………. هوا در تمام روزهای سال سرد است. ( سیبری )

۱۰) بخش های داخلی و مرکزی آسیا، آب و هوای ……………….. دارند. ( گرم و خشک )

۱۱)  سرزمین های مجاور دریاها از دریایسرختاجزیرهتایواندرشرقچین، آب و هوای………….. دارند. ( آب و هوای گرم )

۱۲) سرزمین های مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا که در معرض بادهای …………… قرار دارند . ( موسمی )

۱۳) آسیای مرکزی به ویژه  ……………  از نواحی خشک آسیا محسوب می شوند. (بیابان گُبی )

سوالات پاسخ کوتاه  درس هفدهم  :

۱)      دلتاها چگونه سرزمین هایی هستند ؟ به طور کلی دلتاها زمین های مناسبی برای کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را در خود جای داد ه اند.

۲)       جلگه ی سِند و گنگ در کدام کشورها قرارگرفته است ؟ بخش وسیعی از شمال کشور هندوستان و بنگلادش و پاکستان را در بر می گیرد.

۳)    دلتای بنگال از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟براهماپوترا

جلگه ی چین از آبرفت کدام رودها پدید آمده است ؟ یانگ تسه کیانگ

۴)     سرزمین های مغرب و جنوب غربی آسیا شامل کدام بخش هاو مناطق  آسیا است ؟عربستان، داخل فلات آناتولیو فلاتایران وهمچنین آسیایمرکزی .

سوالات تشریحی درس هجدهم :

۱)    پراکندگی جمعیت در قاره ی آسیا چگونه است ؟ توضیح بدهید.

۲)    کدام نژادها در آسیا وجود دارند ؟ توضیح بدهید.

۳)    بیشترین ادیان منتشرشده در آسیا کدامند ؟ نام ببرید.

۴)    ادیان دیگری این آیین ها در قاره های دیگر کمتر نفوذ کرد ه اند و در آسیا پیروان زیادی دارندکدامند؟

۵)    کشور های تولید کننده برنج در آسیا را نام ببرید : ۴ نمونه

۶)    چهار کشور صنعتی آسیا را نام ببرید:

۷)    ببرهای اقتصادی آسیا کدام کشورها را تشکیل می دهند ؟ ۴ کشور

۸)    چرا برخی از کشورها ، ببرهای اقتصادی آسیا لقب گرفته اند ؟

۹)    کشور چین چطور توانست موفقیت های صنعتی ، اقتصادی کسب کند ؟

۱۰)اطلس چیست ؟

 ۱۱) نقشه های طبیعی چگونه نقشه هایی هستند؟

۱۲) نقشه های سیاسی چگونه نقشه هایی هستند؟

سوالات جای خالی  درس   هجدهم :

۱۰٫مهم ترین کشور صنعتی آسیا،………….. است. ( ژاپن )

۱۱٫پرجمعیت ترین شهر آسیا………… است. ( توکیو )

۱۲٫پرجمعیت ترین کشورهای ………… و …………. جهان هستند . (چین و هند )

فصل دهم :

سوالات تشریحی درس   نوزدهم :

۱)    چرا جنوب غربی آسیا منطقه ی مهمی محسوب می شود؟

۲)    اضلاع مثلث جنوب غربی آسیا به کدام ویژگی های طبیعی آسیا محدود می شوند ؟ نام ببرید

۳)    کوههای جنوب غربی آسیا از کجا تا کجاست ؟

۴)    سرزمین های پست و جلگه ای جنوب غربی آسیا شامل کدام موارد است ؟نام ببرید.

۵)    بیابانهای جنوب غربی آسیا را نام ببرید :

۶)    چهار نوع آب و هوای جنوب غربی آسیا را نام ببرید:

۷)    آب و هوای مدیترانه ای را توضیح دهید:

۸)    آب و هوای کناره های خلیج فارس و دریای عمان را توضیح بدهید:

۹)    آب و هوای کوهستانی را توضیح بدهید :

۱۰)   چهار نوع زبان در جنوب غربی آسیا را نام ببرید:

۱۱)  سه نوع دین در آسیا را نام ببرید:

۱۲)  اقتصاد کشورهای جنوب غربی آسیا بطور کلی چگونه است؟توضیح دهید:

سوالات جای خالی  درس نوزدهم  :

الف ) عراق و افغانستان           *          ب) دبی و ترکیه           ج ) امارات متحده عربی و ایران                      د )عربستان و دبی

الف ) عراق و افغانستان                 ب) ایران و ترکیه      ج ) ترکیه و امارات متحده عربی*     د )عربستان و دبی

سوالات تشریحی درس  بیستم :

۱)     منطقه ی جنوب غربی آسیا در موقعیت  استراتژیک واقع شده است یعنی چه؟ توضیح دهید.

۲)    چرا جنوب غربی آسیا ازنظر تامین انرژی دارای موقعیت استراتژیکی است ؟ توضیح دهید.

۳)    چرا جنوب غربی آسیا ازنظر دینی ، دارای موقعیت استراتژیکی است ؟ توضیح دهید.

۴)    چرا جنوب غربی آسیا منطقه ای پرتنش است؟ ۲ دلیل بیاورید.

۵)    دو دلیل اهمیت ایران در منطقه جنوب غربی آسیا را بنویسید:

۶)    جزایر ایران در خلیج فارس را نام ببرید: ۴ نمونه .

۷)    نام سه مسجد دنیای اسلام را نام ببرید :

۸)    در نفشه ای با مقیاس (۱:۵۰۰۰۰) اگر فاصله ی شهر A  و شهر B در روی نقشه ۴ سانتی متر باشد فاصله ی حقیقی این دو شهر را به متر و کیلومتر بر روی زمین بدست آورید :

سوالات جای خالی  درس  بیستم :

سوالات چهارجوابی  درس بیستم :

الف ) مکه و مدینه  *           ب ) طائف و مکه           ج ) نجف و مشهد            د ) کربلا و مکه

الف ) اورشلیم *                ب ) یافا                       ج ) نابلس                    د ) ناصره

الف ) مسجدالنبی    ب ) مسجدالاقصی *                 ج)مسجدالحرام                        د ) مسجدالنبی

الف ) مسجدالنبی    ب ) مسجدالاقصی *                 ج)مسجدالحرام                        د ) مسجدالنبی

فصل یازدهم :

سوالات تشریحی درس  بیست و یکم :

۱۰٫موقعیت قاره ی آفریقا را بنویسید:

۱۱٫آب و هوای آفریقا به طور کلی چگونه است ؟

۱۲٫در قاره ی آفریقا چند نوع آب  و هوا دیده می شود  ؟ نام ببرید :

۱۳٫آفریقای سبز شامل کدام قسمت های آفریقا است ؟ توضیح دهید .

۱۴٫آفریقای خشک شامل کدام قسمت های آفریقا است ؟ توضیح دهید .

۱۵٫رودهای آفریقا را نام ببرید : ۴ مورد

سوالات جای خالی  درس بیست و یکم  :

سوالات پاسخ کوتاه درس بیست و یکم :

سوالات تشریحی درس  بیست و دوم :

۱)    چرا اروپا قاره ای متراکم از نظر جمعیت محسوب می شود ؟۴ دلیل

۲)    چرا جعیت اروپا رو به پیری می رود ؟

۳)    اقتصاد قاره ی اروپا از نظر کشاورزی چگونه پیشرفت کرده است ؟ توضیح بدهید :

۴)    اقتصاد قاره ی اروپا از نظر صنعت چگونه پیشرفت کرده است ؟ توضیح بدهید :

۵)    چهار کشور صنعتی اروپا را نام ببرید :

۶)    میزان جمعیت قاره ی آفریقا نسبت به وسعت آن چگونه است ؟ توضیح دهید :

۷)    آیا قاره ی اروپا از نظر منابع زیر زمینی فقیر است ؟ توضیح بدهید :

۸)    جاذبه های گردشگری اروپا را نام ببرید : ۲ کشور نام ببرید:

۹)    دلایل عدم رشد جمعیت در آفریقا را بنویسید : ۴ دلیل

۱۰)         مردم آفریقا به چه زبان هایی صحبت می کنند ؟

۱۱)         ادیان مردم آفریقا را نام ببرید : ۳ مورد

۱۲)        آفریقا دارای کدام معادن و منابع طبیعی  است نام ببرید :۵ مورد

۱۳)          عوا مل خارجی  توسعه نیافتگی قاره افریقا را  توضیح دهید:

۱۴)         عوا مل داخلی  توسعه نیافتگی قاره افریقا را  توضیح دهید:

۱۵)        جاذبه های گردشگری آفریقا را نام ببرید : ۲ مورد

سوالات جای خالی  درس  بیست و دوم :

۱۰٫در اطراف دره نیل مزارع ………….. وجود دارد. ( پنبه )

سوالات چهارجوابی  درس   بیست و دوم :

الف ) شبه جزایر ایبری                ب ) شبه جزایر اسکاندیناوی*        ج ) شبه جزایر بالکان       د ) بین النهرین

سوالات پاسخ کوتاه درس  بیست و دوم :

فصل دوازدهم :

سوالات تشریحی درس  بیست و سوم :

۱)    ناهمراریهای قاره ی آمریکا به چند دسته تقسیم می شود؟ ۳ مورد نام ببرید :

۲)    چند نوع آب و هوا در قاره ی آمریکا وجود دارد ؟ ۴ مورد نام ببرید :

۳)    کاربرد رودهای می سی سی پی و آمازون را بنویسید :

۴)    جمعیت آمریکا از کدام نژاد ها تشکیل شده است ؟ بنویسید منشا آنها کجاست ؟

۵)    در قاره ی آمریکا فرهنگ لاتینی و آنگلوساکسون کدام مهاجران را تشکیل می دهند ؟

۶)    کشور آمریکا و کانادا تولید کننده صنعتی چه محصولاتی هستند ؟

۷)    کشاورزی در قاره ی آمریکا چگونه است ؟ توضیح دهید :

۸)    مهم ترین عواملی که موجب پیشرفت و توسعه آمریکای شمالی و تبدیل آن به یک قدرت بزرگ اقتصادی شده اند را بنویسید : ۴ مورد

۹)    اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین ( جنوبی و مرکزی) را توضیح دهید :

۱۰)     چرا برخی از کشورهای آمریکای لاتین نسبت به بقیه از وضعیت بهتری برخوردارند ؟

۱۱)     چرا در قاره ی آمریکا گردشگری رونق بسیار یافته است ؟ توضیح دهید.

سوالات جای خالی  درس بیست و سوم  :

۱)     قاره ی آمریکا، قاره ی وسیعی است که از قطب شمال تا نزدیکی…………….. کشیده شده است. (قطب جنوب )

۲)    تا قبل از ساختن……………… کشتی ها برای عبور ازاقیانوس اطلس به اقیانوس آرام، مجبور بودند آمریکای جنوبی را دور بزنند. ( کانال پاناما )

۳)    در آمریکای شمالی، رشته کوه های …………… قرار دارد . ( راکی )

۴)    در آمریکای جنوبی، رشته کوه های …………… قرار دارد . ( آند )

۵)    آمریکای مرکزی و جزایر………….. نیز سرزمین آتشفشا نها و زمین لرزه ها است .( جزایر آنتیل )

۶)    در شرق آمریکای شمالی، توده ی  کوهستانی قدیمی ………….. قرار دارد .( آپالاش )

۷)    در شرق آمریکای جنوبی، توده ی  قدیمی………………. قرار دارند ( برزیل )

۸)     درآمریکای شمالی، جلگه پهناوری از آبرفت های رود …………………… به وجود آمده است. ( می سی سی پی )

۹)    در آمریکای شمالی، بیابان …………. قرار دارد. ( نوادا )

۱۰)           در آمریکای جنوبی ، بیابان …………. قرار دارد. ( آتاکاما )

۱۱)           در آمریکای شمالی، رود ………………. که از رودهای طویل جهان است. ( می سی سی پی )

۱۲)           در آمریکای جنوبی ، رود ………………. پرآب ترین رود جهان است. ( آمازون )

۱۳)           حدود …………… درصد جمعیت جهان در قاره ی آمریکا زندگی می کنند . ( ۱۵ درصد )

۱۴)           به بومیان قاره آمریکا …………………. گفته می شود . ( سرخ پوست )

۱۵)           زبان غالب مردم در آمریکای شمالی…………… است . ( انگلیسی )

۱۶)           در آمریکای شمالی ، فرهنگ ……………….  غلبه دارد. ( آنگلوساکسون )

۱۷)           در آمریکای مرکزی و جنوبی، فرهنگ ……………….  غلبه دارد . ( لاتینی )

۱۸)           اکثر مردم قاره ی آمریکا پیرو دین…………….. هستند. ( مسیح )

۱۹)           در آمریکای شمالی، مذهب……………. بیشتر رواج دارد . ( پروتستان )

۲۰)           در آمریکای جنوبی ، مذهب……………. بیشتر رواج دارد . ( کاتولیک )

۲۱)           کشاورزی ایالات متحده آمریکا،دارای کشاورزی………………….است.  ( صنعتی و تجاری )

۲۲)           پرجمعیت ترین شهر ایالات متحده آمریکا ………………. است . ( نیویورک )

۲۳)           کشورهای آمریکای لاتین صادر کننده محصولات ……………….. هستند. ( مواد اولیه صنعتی و کشاورزی )

سوالات چهارجوابی  درس بیست و سوم  :

الف ) قاره آسیا                  ب ) قاره آمریکا*        ج ) قاره اروپا               د ) قاره استرالیا

الف ) کانادا                                    ب ) شیلی                    ج ) برزیل                    د ) ایالات متحده آمریکا*

الف ) کشاورزی                 ب ) صنعت                  ج ) گردشگری*          د ) تجارت

سوالات پاسخ کوتاه  درس بیست و سوم  :

۱)    ناهمواری های قاره ی آمریکا را نام ببرید : ۳ مورد الف( چین خوردگی های جوان و مرتفع ب( کو ه های کم ارتفاع قدیمی ج( سرزمین های پست و جلگه ای

۲)     رشته کوههای جوان قاره ی آمریکا را نام ببرید : در آمریکای شمالی، کوه های راکی )روشوز( و در آمریکای جنوبی، رشته کو ههای آند

۳)    توده های کوهستانی قدیمی و پیر قاره ی آمریکا کدامند ؟ (آمریکای شمالی آپالاش )و( آمریکای جنوبی، برزیل )

۴)    در آمریکای جنوبی کدام جلگه های قرار دارند ؟ جلگه های( آمازون و پارانا )

۵)    چهار نوع آب و هوای قاره ی آمریکا را نام ببرید : ( قطبی – اقیانوسی – استوایی- بیابانی )

۶)    دو بیابان قاره ی آمریکا را نام ببرید : (در آمریکای شمالی، بیابان نوادا ) و (در آمریکای جنوبی بیابان آتاکاما)

۷)    بیشتر جمعیت قاره آمریکا در کجا ها متمرکز شده اند ؟ در جلگه های حاصلخیز مثل می سی سی پی و بنادر و شهرهای ساحلی نزدیک به اقیانوس

۸)     به چه دلیل به آمریکای جنوبی آمریکای لاتین می گویند ؟ به سبب مهاجرت اسپانیایی ها و پرتغالی ها ریشه ی این زبانها لاتینی

۹)     دو کشورقاره ی آمریکا که  جزء کشورهای گروه هشت صنعتی دنیا هستند کدامند ؟ کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا

سوالات تشریحی درس  بیست و چهارم :

۱)    قاره ی اقیانوسیه و استرالیا کجاست ؟

۲)    از نظر ویژگی های طبیعی استرالیا است ؟

۳)    چرا کشورهای استرالیا و نیوزیلند از نظر اقتصادی پیشرفته هستند ؟ توضیح دهید.

۴)    استرالیا و نیوزیلند از نظر کشاورزی و دام پروری چگونه هستند ؟ توضیح دهید.

۵)    چرا گردشگری در استرالیا و نیوزیلند رونق یافته است ؟

سوالات جای خالی  درس  بیست و چهارم :

۱)    در هر صورت، ……………. و……………… کم وسعت ترین وکم جمعیت ترین قاره های مسکونی جهان هستند .( استرالیا و اقیانوسیه )

۲)    یکی از جزایر مهم و بزرگ اقیانوسیه، کشور…………… است. ( نیوزیلند )

۳)    نیوزیلند، کشوری کوهستانی است، رشته کو ه های ………………. در این کشور، قرار دارند . ( آلپ جنوبی )

۴)    در استرالیا یک بیابان بنام …………… وجود دارد که ، بیش از ۵کیلومتر مربع وسعت دارد و در آن تپه های ماسه ای فراوان دیده می شود . (ویکتوریا )

۵)    نماد کشور نیوزیلند است مرغ نوک درازی بنام ………………. است . ( کیوی )

۶)    اکثریت جمعیت استرالیا و نیوزیلند را مهاجران اروپایی…………… و………….. تشکیل می دهند . )انگلیسی و ایرلندی(  

سوالات چهارجوابی  درس  بیست و چهارم :

الف ) اسپانیایی              ب ) انگلیسی *                        ج ) فرانسوی               د ) استرالیایی

الف ) اسلام                                ب ) یهودی                  ج ) مسیحیت*              د ) بودایی

الف ) صنایع کشتی سازی و صنایع شیمیایی           *          ب ) خودرو سازی و ماشین های کشاورزی

ج ) صنایع انرژی هسته ای و بازیافت                     د ) ماهواره های تحقیقاتی و ساخت موشک های قاره پیما

سوالات تستی درس ۱۶ مطالعات هشتم