ولنتاین فقط روز عشق نیست


ولنتاین فقط روز عشق نیست

روز عشق مبارک در آسمان دل من
وقتی تصویر تــو حک شد
ولنتاین فقط برای عاشقان نیست گاهی برای دوستانیست که ارزششان


                              

         

در آسمان دل من

وقتی تصویر تــو حک شد

هر روزش روز ولنتاین من است…

ولنتاین فقط روز عشق نیست