ولنتاین فقط روز عشاق نیست


ولنتاین فقط روز عشاق نیست

روز عشق مبارک در آسمان دل من
وقتی تصویر تــو حک شد
ولنتاین فقط برای عاشقان نیست گاهی برای دوستانیست که ارزششان


                              

         

در آسمان دل من

وقتی تصویر تــو حک شد

هر روزش روز ولنتاین من است…

ولنتاین فقط روز عشاق نیست