happy valentines day یعنی چی


happy valentines day یعنی چی

معنی valentine’s day – معانی، کاربردها، تحلیل، بررسی تخصصی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و … در دیکشنری آبادیس – برای مشاهده کلیک کنید


happy valentines day یعنی چی

I F a ce, Vale i e’s day is o ly fo people i love. Read my cul u al ips abou “la Sai Vale i ” F e ch love vocabula y a d adi io s.

Le 14 fév ie , c’es La Sai Vale i e F a ce : la fê e de l’amou e des amou eux.

Feb ua y 14 h is Vale i e’s day i F a ce: he day fo love a d people i love.

Ca eful hough – u like E glish cul u es, Vale i e’s day i F a ce is o ly fo people “i ” love, o jus lovi gf ie dship ges u es.

Why is-i LA Sai Vale i i F e ch?

Vale i es’ day is “la Sai Vale i ” i F e ch. This puzzles a lo of s ude si ce “Sai Vale i ” is masculi e, he efo e he a icle associa ed wi h i should be “le”.

I ’s a good ques io . Howeve , wha we mea he e is “la fê e de Sai Vale i ”… he ce he “la” 🙂

Vale i e’s Day i F a ce = Jus fo People i Love

I F a ce, p eschoole s do o give a Vale i e o all hei f ie ds a d family.

If hey have a special “love” i e es (u amou eux, u e amou euse – s o g liaiso o glidi g i N – so i sou ds like u amoo eu u e amoo euz), a d if hey a e o shy, hey migh , bu i ’s qui e diffe e f om he US o his aspec .

So do ’ go abou se di g all you F e ch f ie ds a f ie dly Vale i e’s day ca d, hey may ge he w o g imp essio !

Read my a icle o u de s a d why you should ’ say I love you i F e ch o a f ie d.

A ew app oach o lea i g bo h adi io al a d mode F e ch logically s uc u ed fo E glish speake s.

Mo e De ails Audio Samples

Vale i e’s Day T adi io s i F a ce

O he wise, Vale i e’s day i F a ce is celeb a ed a bi like i is i he es of he wo ld – chocola es, oses, jewels fo he weal hies … a oma ic es au a o eve i g…

Some imes a ca d, bu much less ha i E glish cul u es a d agai , o ly fo oma ic i e es s.

So ow, le ’s s udy he F e ch love vocabula y.

F e ch Love Vocabula y

Ac ually, he e a e qui e a la ge umbe s of faux-pas o avoid as fa as he la guage a d ges u es associa ed wi h love a d f ie dship a e co ce ed.

So he e a e a few a icles you may e joy:

F e ch Love Nick ames

As i o he la guages, F e ch has i s ow li le wo ds o F e ch love ames o call a love o e. How does calli g you wife “My flea” sou d o you? I ’s o e of he mos popula o es i F e ch!

Fli i g i F e ch

Wha ’s he vocabula y a d exp essio s we use o fli i F e ch? How do you ask someo e ou i F e ch? Fi di g he cou age o ask someo e ou o a da e is o easy… le alo e yi g o fi d he igh wo ds i F e ch… So he e a e ypical F e ch pick-ups li e, complime s, exp essio s e c…

I Love You i F e ch

The e a e ma y ways o say I love you i F e ch – a d o he exp essio s o say you have a c ush o someo e, wi hou ecessa ily sayi g “Je ’aime”.

F e ch Kisses

Avoid a huge mis ake baise ≠ emb asse all he F e ch kisses vocabula y.

F e ch Sex Vocabula y a d Exp essio s

F e ch Sex Vocabula y is used all he ime i movies. Bu books do ’ cove his opic, al hough I hi k i will be ve y helpful o adul s ude s o u de s a d F e ch Sex Vocabula y, a d k ow which wo ds NOT o use o avoid huge faux-pas. Wa ch ou , his pos is fo a adul audie ce a d co ai s ve y explici la guage.

F e ch Wome Do ’ Da e

I is so fu y o see how some social behavio s a e exac ly he same be wee F a ce a d he US, a d o he s a e comple ely diffe e . O e of he ve y obvious diffe e ce is he da i g game. The F e ch do ’ “da e”… So wha is a ma o do?

U e His oi e d’Amou Sa s Fi

Judy e Moi – U e His oi e d’Amou Sa s Fi wi h Audio 

Fo homewo k, I asked F a k o desc ibe how he me his wife. The pape u ed ou o be so cha mi g ha we decided o sha e i wi h you.

Wha o Expec a a Typical F e ch Weddi g?

A ypical F e ch Weddi g Weddi g F e ch Vocabula y

A couple of yea s ago, we we e i vi ed o he weddi g (u ma iage, o e o ly o e R) of my dea cousi Co alie a d he fia cé Thibaud. As I was desc ibi g he ce emo y e c… o my Skype s ude s, I was su p ised o see how fu i was fo hem, a d all he ques io s hey asked abou a ypical F e ch weddi g. So I decided o sha e he expe ie ce wi h you – a d e-live his magical day he ime of a blog pos 🙂

Joyeuse Sai Vale i !!

Camille Chevalie -Ka fis

Bo a d aised i Pa is, I have bee eachi g oday’s F e ch o adul s fo 23 yea s i he US a d F a ce. Based o my s ude s’ goals a d eeds, I’ve c ea ed u ique dow loadable F e ch audiobooks focussi g o F e ch like i ‘s spoke oday, fo all levels. Mos of my audiobooks a e eco ded a seve al speeds o help you co que he mode F e ch la guage. Good luck wi h you s udies a d emembe , epe i io is he key!

Mo e A icles f om Camille Chevalie -Ka fis

happy valentines day یعنی چی