روز پدر مبارک به ترکی


روز پدر مبارک به ترکی

متن ترکی استانبولی برای تبریک روز پدر


متن کوتاه تبریک روز پدر به زبان ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

متن تبریک روز پدر به ترکی استانبولی با معنی فارسی

متن ترکی استانبولی برای تبریک روز پدر

❤️ !Baba, se olmasaydı, bugü olduğum i sa olmazdım ❤️ ❤️ !Babala Gü ü ku lu olsu ❤️

سلام  عرض ادب به دوستان همیشگی مینویسم، پیشاپیش فرارسیدن سالروز ولادت امام علی (ع) و روز پدر را به شما عزیزان تبریک عرض می نماییم. در این مطلب به مناسبت این روز فرخنده متن کوتاه تبریک روز پدر به زبان ترکی استانبولی با ترجمه فارسی را تقدیم حضورتان می نماییم. هر چند که زحمات پدرها با ارسال این پیام ها جبران شدنی نیست اما می توانید حس خوبتون رو با این جملات احساسی بیان کنید.

پیش از این مطالبی همچون متن عاشقانه ترکی برای بیو و متن پیام عاشقانه ترکی آذری منتشر نمودیم که در صورت علاقه مندی می توانید از آنها بازدید نمایید.

متن تبریک روز پدر به ترکی استانبولی با معنی فارسی

.Se bizim sa sılmaz daya ağımız, se bizim me hame yü ekli ca ım babamızsı

تو تکیه گاه ما هستی، تو پدر عزیز مهربان ما هستی.

**************

.Baba ı fazile le i, çocukla ı se ve idi .Mu lu Babala Gü ü

فضایل پدر، ثروت فرزندان است. روزت مبارک پدرم.

«پیام تبریک روز پدر به ترکی استانبولی با معنی فارسی»

.Babala oğulla ı ı ilk kah ama ı, kızla ı ise ilk aşkıdı پدران اولین قهرمان پسران و اولین عشق دختران هستند.

****************

.Dü yaya ye ide gelsem, yi e se i evladı olmak is e im BABA

اگر دوباره به دنیا بیایم، دوست دارم دوباره فرزند تو باشم، پدر.

«پیام تبریک روز پدر به ترکی استانبولی»

Bügü de başka bi sabah geldi  ama se emi olabili si ki se i ek a ek a seveceğim a am

امروز هم صبحی دیگر آمد اما تو مطمئن باش که تو را باز هم دوست دارم پدرم.

*************

 Isı efesi i ifade ede elle i , kolla i  Se ı gö dük e so a gü eşe i a mıyo um baba.

گرما یعنی نفس های تو، دست هایت، آغوشت بعد از دیدن تو به خورشید اعتقادی ندارم پدرم.

«متن ترکی استانبولی برای تبریک روز پدر با معنی فارسی»

Se i o kada seviyo um ki .Haya imi ilk ve so o celiği se si baba .Mu lu Babala Gü ü

تو را آنقدر دوست دارم که اولین و آخرین اولویت زندگی ام تو هستی پدرم.

*************

.Bi le ce kilome e uzak a olabili im ama aklımdaki ilk şey se si .Mu lu Babala Gü ü

ممکن است که هزاران کیلومتر از تو دور باشم اما اولین چیز در ذهن من تو هستی. روز پدر مبارک باد.

«متن تبریک روز پدر به ترکی استانبولی با معنی فارسی»

.Dü yadaki e güzel hapisha e, belimdeki elle i .Mu lu Babala Gü ü

زیباترین زندان دنیاست دست های تو دور کمر من.

*************

Sesi öyle bi huzu ve iyo ki babam, küçük bi çocuk gibi hikâyele i de ek a uykuya dalmak is iyo um. Ya ı da geçmişe dö üyo um ve se i le ek a çocuklaşıyo um. Se i çok seviyo um… İyi ki va sı be im bi a ecik babam

صدایت آنقدر آرامش می دهد که دلم می خواهد دوباره مثل پدر بچه ام در قصه هایت به خواب بروم. با تو به گذشته برمی گردم و با تو دوباره بچه می شوم. خیلی دوستت دارم… از داشتنت خوشحالم پدر عزیزم.

*************

Va lığı va lığım, Yokluğu ise eziye i

بودنت دلیل بودنمه ولی نبودنت عذاب جهنممه

«اس ام اس ترکی برای روز پدر»

Baba çı a gibidi … Meyvesi olmasa da gölgesi ye e

پدر مثل درخت چنار است، حتی اگر میوه نداشته باشد، سایه اش کافی است…

«متن کوتاه ترکی استانبولی برای تبریک روز پدر ترجمه فارسی»

.De dimi, eşemi, hüz ümü, mu luluğumu paylaş ığım e iyi a kadaşım !Babala gü ü ku lu olsu

بهترین دوست من که با او در غم، شادی، غم، شادی مشترکم. روز پدر مبارک!

*************

.Oyu a kadaşım, suç o ağım, e büyük sı daşım; Babala Gü ü ku lu olsu .Se i çok seviyo um

همبازی من، شریک من، بزرگترین محرم من دوستت دارم. روزت مبارک پدرم.

«متن ترکی استانبولی برای روز پدر با ترجمه فارسی»

Saçla ımı a ası da gezdi diği pa makla ı ı sıcaklığı ı he zama hisse iğim, .zo zama la ımda va lığı da güç aldığım babacığım …İyi ki va sı .Babala Gü ü ku lu olsu

بابا من، من همیشه گرمای انگشتهایت را که از روی موهای من عبور می کند احساس می کنم و از حضور تو در روزهای سختم قدرت می گیرم. کار خوبی که انجام می دهید … روز پدران مبارک.

*************

*************

.Se güçlü bi çı a gibisi .A kamı e zama sa a yaslasam sa ı ım dü yayı bile fe hedebili im .Çü kü ba a hep güç ve iyo su .Babala Gü ü ku lu olsu

شما مانند یک درخت قوی هستید. هر زمان که به تو تکیه کردم، حدس می زنم که حتی می توانم جهان را تسخیر کنم. زیرا شما همیشه به من نیرو می دهید … روز پدران مبارک.

«پیام تبریک روز پدر به زبان ترکی استانبولی با معنی فارسی»

!Ca ım babam .Va lığı hep yü eğimi ısı ı, ba a mu luluk ve güve ve di .Se i seviyo um iyiki va sı , Babala gü ü ku lu olsu

پدر عزیز! حضور همیشه شما قلبم را گرم می کرد و به من خوشبختی و اطمینان می داد. دوستت دارم ، خوشحالم که هستی. روز پدرت مبارک.

*************

.Be i he zama yıldızla a ulaşmaya eşvik e i ve he şeyi mümkü olabileceği e dai i a cımı güçle di di !Babala Gü ü ku lu olsu

شما همیشه مرا برای رسیدن به ستاره ها تشویق کرده اید و اعتقاد من را نسبت به همه چیز تقویت کرده اید. روز پدر مبارک!

«متن کوتاه تبریک روز پدر به زبان ترکی استانبولی با ترجمه فارسی»

.Se i e kada sevdiğimi ifade e mek içi he ha gi bi dilde ye e li kelime yok !Babala Gü ü ku lu olsu

در هر زبانی کلمات کافی برای بیان اینکه چقدر دوستت دارم وجود ندارد. روز پدر مبارک!

*************

.Ne zama bi şüphe duysam ya da bi avsiyeye ih iyacım olsa, hala aklıma gele ilk kişi se si babacığım !Babala Gü ü ku lu olsu

هر وقت شک کردم یا به نصیحت نیاز داشتم، تو هنوز اولین کسی هستی که به ذهن من خطور می کنی، بابا. روز پدر مبارک!

«پبام ترکی استانبولی برای روز پدر با ترجمه فارسی»

Keşke gülüşü ü he zama gö üp, kahkahala ı ı he zama duyabilseydim . e kada uzak olu sak olalım, daima kalbimde ve düşü cele imdesi .Se i seviyo um babacığım !Babala Gü ü ku lu olsu

کاش همیشه لبخندش را می دیدم و همیشه خنده هایش را می شنیدم. هر چقدر هم که دور باشیم، شما همیشه در قلب و افکار من هستید. پدر دوستت دارم. روز پدر مبارک!

*************

*************

.Yaşla dıkça haya ımı daha iyi hale ge i mek içi e kada fedaka lık yap ığı ı daha iyi fa k ediyo um .Be im içi yap ığı .bu ca şey içi e yapsam ye e i ce eşekkü edemem! Se i seviyo um babacığım !Babala Gü ü ku lu olsu

هر چه پیرتر می شوم ، بهتر می فهمم که شما چقدر فداکاری کرده اید تا زندگی من بهتر شود. هر کاری که برای همه کارهایی که برای من انجام داده اید انجام می دهم، نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم! پدر دوستت دارم. روز پدر مبارک!

«متن پیامک ترکی استانبولی برای روز پدر با معنی فارسی»

!Bazı süpe kah ama la pele i giymez !Ha ika bi gü geçi Süpe ma !Babala Gü ü ku lu olsu

بعضی از ابرقهرمانان شنل نمی پوشند! یک روز عالی داشته باشید، سوپرمن! روز پدر مبارک!

*************

.Ka deşimle kavga ede ke hep be i des eklediği içi eşekkü ede im baba !Babala Gü ü ku lu olsu

بابا متشکرم که همیشه در هنگام دعوا با برادرم از من حمایت می کنید. روز پدر مبارک!

«اس ام اس ترکی استانبولی برای روز پدر با معنی فارسی»

!Ke dime i a dığımda çok daha fazlası a i a a ca ım babam, Babala Gü ü ku lu olsu

پدر عزیزم بیش از آنچه به خودم ایمان دارم باور كن، روز پدران مبارك!

*************

Yolumu aydı la a e değe li ışığımsı , babamsı , a amsı . Se i ye i be im başımı üs ü de ca ım babam. Se i le bi lik e haya çok daha kolay… İyi ki va sı , se i çok seviyo um be im bi a ecik babam

تو گرانبهاترین نور من هستی که راهم را روشن می کنی، تو پدر منی، تو جد منی. جای تو بالای سر من است پدر عزیزم. زندگی با تو خیلی راحت تره… خیلی خوشحالم که تو رو دارم، خیلی دوستت دارم تنها بابای من…

*************

.Bu yaşıma kada e iyi a kadaşım olduğu içi çok eşekkü ede im !Babala Gü ü ku lu olsu

خیلی ممنونم که تا این سن بهترین دوست من بودی. روز پدر مبارک!

اس ام اس تبریک روز پدر به زبان ترکی

هامی یازیر شعرلرینده آنادان هئچ كس یازمیر اؤمور باغی آتادان هامی دییر غم سلطانی آنادی آمما بیلمیر صبیر داغی آتادی.. آتا؛ گونون قوتلو…

اس ام اس تبریک روز پدر به زبان ترکی

هر بیر اینسانین آرخاسی، قوللاریمیزین توم گوجو، اورگیمیزین اورگی،كیراللار-كیرالی، آتادیر… آتام، گونون قوتلو

اس ام اس تبریک روز پدر به زبان ترکی

آتا، بوتون دونیالارین پادیشاهیدیر، دونیانین كؤكو بیزیمده اولسا «یئنه سولطان آتادیر» آتام؛ گونون قوتلو…

اس ام اس تبریک روز پدر به زبان ترکی

آتا گوجدور، باشا تاج قلبه فرحدیر، او حورمت دیر، كیشیلیكدیر،تومجه لره گلمه ین بیر اینساندیر، آتا شرفدیر، آتا شؤوكتدیر، زیروه دیر، آتا رب دیر، آتا بیزی دونیایا پای وئرندیر، آتا، آتادیر… آتام گونون قوتلو…

اس ام اس تبریک روز پدر به زبان ترکی

آتانین اؤیره تدیق لاری یوز اؤیره تمنه(معلمه) بدل دیر.

اینسان آتاسینا بورجلو اولدوغو سایقی نی، آتا اولونجا بیلمه ز.

چوخ سئودیغیم جانیم آتاما، قوجاق دولوسو سئوگیلریم تقدیم اولور. آتالار گونون قوتلو اولسون

سن گوللره باش وئرمه، گوللر سنه گووه نسین اوزمه دادلی جانینی، سن گوللردن گؤزه ل سن اؤزگورلوق قدر اؤزه ل، سن هر گولدن گؤزه ل سن اؤزه ل گؤزه ل آتام.

غملریمه صبیر توخومو اكیب، سئوگییله سولادیغین گولون، ایستییر بیر شئیی بیله سن، چوخ سئویره م سنی آتام.

ائویمیزین گونشی بیردنه سی اولان جانیم آتاما قوجاق دولوسو سئوگی و سایقی لاریملا. آتام بیر گونومده دئییل، هر گونومده سن.

دونیاداكی چیچه ك لرین لاپ گؤزه لی گولدور. گوللرین لاپ گؤزه لی ایسه سن. گونون قوتلو اولسون آتام.

اختصاصی سماتک (با ذکر منبع کپی شود)

روز پدر مبارک به ترکی