شعر درباره ولادت امام علی و روز پدر


شعر درباره ولادت امام علی و روز پدر

شعر کودکانه در مورد تولد حضرت علی و روز پدر,شعر کودکانه در وصف حضرت علی,سرود ولادت امام علی کودکانه,شعر ولادت امام علی کودکانه,شعر کودکانه میلاد امام علی


شعر کودکانه درباره ولادت حضرت علی

حضرت علی علیه السلام در روز ۱۳ رجب چشم به جهان گشودند و این روز مقدس و پر خیر و برکت را نیز روز پدر نامیده اند. به همین مناسبت در این شماره جدیدترین شعر کودکانه درباره ولادت حضرت علی تهیه و گردآوری شده است. اگر می خواهید در روز ولادت حضرت علی ع زیباترین شعر کودکانه در وصف حضرت علی را برای کودکان بخوانید در ادامه با ما همراه باشید.

شعر کودکانه در وصف حضرت علی

ﺗﻮ از دﯾﺎر ﮐﻌﺒﻪ‌ای ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ، ﭘﺮ از ﺧﯿﺎل و ﺧﻮاﻫﺶ اﺳﺖ ﻣﻦ آن ﯾﺘﯿﻢ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﻮازش اﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﻮازﺷﻢ ﮐﻨﯽ، ﭼﻮ ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺎزﻣﯽﺷﻮم ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ، ﭘﺮ از ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺷﻮم ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﺳﺘﺎره ای، در آﺳﻤﺎن ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺟﻬﺎن ﻧﺒﻮد، ﺑﻮده ای، ﺗﻮ در ﺟﻬﺎن ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺑﺮای درک روح ﺗﻮ، ﭼﻘﺪر ﮐﻮدﮐﻢ ﻫﻨﻮز ﺗﻮ از دﯾﺎر ﮐﻌﺒﻪ ای، ﭼﻮ ذره ﮐﻮﭼﮑﻢ ﻫﻨﻮز ﺗﻮ از دﯾﺎرﮐﻌﺒﻪ ای، ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺧﻮش اﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮی ﮐﻌﺒﻪ ﻣﯽ دﻫﯽ، ﭼﻘﺪر ﺑﻮی ﺗﻮ ﺧﻮش اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻣﻦ، ﮔﺪای ﺗﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ (ع) ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد ﻣﻦ، ﻓﺪای ﺗﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ (ع)

♦ ♦ ♦ ♦

شعر کودکانه در مورد تولد حضرت علی و روز پدر

ﻣﺮدی از ﺑﻬﺸﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد و ﺧﺪا ﺑﻮد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﺧﺪا ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﺑﻮد ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ (ص) در زﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﻠﯽ (ع) را از ﺑﻬﺸﺖ آورد در ﺧﺎک ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﺸﻨﻪ، او ﭼﻮن ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺎک ﭼﻮ آﻣﺪ، ﮐﻌﺒﻪ ﺷﺪ ﮔﻬﻮاره او روان ﺷﺪ آﯾﻪ ﻫﺎ درﺑﺎره او ﻋﻠﯽ (ع) ﺑﺎ ﻏﺼﻪ و ﻏﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ﻋﻠﯽ (ع) ﺑﺎ درد ﻣﺮدم آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﺎن آﺷﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﺑﯽﻧﻮاﯾﺎن ﺳﻔﺮه اﻧﺪاﺧﺖ ﺟﺪا از او ﻣﮑﻦ ﻣﺎ را، ﺧﺪاﯾﺎ دراﯾﻦ دﻧﯿﺎ و آن دﻧﯿﺎ، ﺧﺪاﯾﺎ! در اﯾﻨﺠﺎ از ﺑﺪیﻫﺎ دورﻣﺎن کن در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ (ع) ﻣﺤﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻦ

♦ ♦ ♦ ♦

شعر کودکانه در مورد تولد امام علی

ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ(ع) ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ از او ﻣﺪد، در راه ﺣﻖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، ﺗﺎ آﻓﺘﺎب از ﻧﻮ دﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﺎد او، ﻏﻢ از دل ﻣﻦ ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، ﭼﻮن روز ﻧﻮ آﻏﺎز ﺷﺪ ازﯾﺎد او، ﻫﯽ زد دﻟﻢ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، ﺑﺎ اﺳﺐ دل ﺑﺮ ﺗﺎﺧﺘﻢ ﻣﻦ راه را ﺑﺎ ﯾﺎدش آﺧﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ

♦ ♦ ♦ ♦

شعر کودکانه میلاد امام علی

میلاد علی (ع) مکه شد پر از … خنده و سرور مکه شد پر از … بوی عطر و نور شد تولد … حضرت علی (ع) شد تولد … بهترین ولی شیعه علی (ع) … بوده رستگار دشمن علی (ع) … شده زشت و خوار مهر او نشست … توی قلب من روز و شب از او … گفته ام سخن ای علی(ع) تویی … رهبر و امام صحبت تو هست … بهترین کلام مهرت ای علی(ع) … از سعادت است یاد و نام تو … یک عبادت است

♦ ♦ ♦ ♦

شعر کودکانه در مورد ولادت امام علی

علیست مرغ حق و کعبه آشیانۀ اوست حریم عشق پر از دلنشین ترانه اوست

پس از گذشت زمانها هنوز گوش بشر بنغمه های دل انگیز و عاشقانه اوست

زلال چشمه زمزم کجا و اشگ علی صفای این حرم از گریۀ شبانه اوست

علیست محرم اسرار رب بی همتا کلید دار عطابخش هر خزانۀ اوست

بهشت ماحضر سفرۀ عطای علیست جحیم سوزش یک ضرب تازیانۀ اوست

وسیلۀ کرم ذات حق یدالله است خدای هر چه ببخشد علی بهانه اوست

علی به پلۀ آخر رسید در ایمان نبی سراست و علی پا تا بشانۀ اوست

علی است خانه یکی با خدای بی همتا درون بیت خدا زادگاه وخانه اوست

علی است فرد نمودار خلقت کامل که عقل در عجب از خالق یگانه اوست

مقام صید علی برتر از تفکر ماست چو بی نظیر بعالم غم زمانۀ اوست

تو صید شیرخدا بین که روبهی مکار بقصد کشتن زهرا در آستانۀ اوست

حسان معرف الله شد ولی الله چو در تمام صفات علی نشانه اوست

♦ ♦ ♦ ♦

شعر ولادت حضرت علی کودکانه

میلاد آن ولیّ اعلامیلاد مقتدای دلها میلاد نور چشم طاهامبارک مبارک

از همه سر یا حیدردل و دلبر یا حیدر ای سَروَر یا حیدر یا حیدر

نور حیّ ازلی یا علییا علی فردی و بی بدلی یا علیا علی بر خلایقی ولی یا علییا علی یا علی یا علی یا علییا علی یا علی یا علی

هرکه اهل آسمونهقدر این شبارو میدونه مثل ملائکه میخونهیا حیدر یا حیدر مولود ِ بیت اللهوجه الله،عین الله ای صفدر یا حیدر یا حیدر

کعبه ی وفا تویی یاعلییا علی مروه و صفا تویی یا علییا علی جان مصطفی تویی یا علییا علییا علی یا علی یا علی یا علی یا علییا علی یا علی یا علی

زن و مرد شیعه با بصیرتبا حجاب و با عفاف و غیرت میکنن پیروی از امامتبا عزت با عزت کن دعا با تقوی شیمکه عزیز زهرا شیم ای سَرور یا حیدر یا حیدر

روح هر عبادتی یا علییا علی لطف بی نهایتی یا علییا علی سیدی عنایتی یا علییا علییا علی یا علی یا علی یا علی یا علییا علی یا علی یا علی

♦ ♦ ♦ ♦

سرود ولادت امام علی کودکانه

 از ابتدای صبح ازل مقتدا علیست تا انتهای شام ابد رهنما علیست

حبل المتین محکم و برهان قاطع است لوح و قلم علیست قدر تا قضا علیست

دریای عشق و موج بلا…ما مسافریم ساحل علی و کشتی علی ناخدا علیست

جاری ترین ترانه ایمان و آبرو شبگرد دلشکسته درد آشنا علیست

از خود به خود بیا زعلی تا خدا برس نور خدا و آینه حق نما علیست

بغضش چو دوزخ است و بهشت است مهر او سکان عرش و چشمه اب بقا علیست

روح عبادت است و بلندای معرفت سرمایه قبولی طاعات ما علیست

رکن نماز و روزه و خمس و زکات ماست حج و طواف و مروه و سعی و صفا علیست

رودی که در غدیر خروشنده شد به عشق از دستهای تب زده مصطفی علیست

خاک درش چو سرمه به چشمان(مدعی) ورد زبانو مکان ذکر یا علی است

♦ ♦ ♦ ♦

شعر کودکانه تولد حضرت علی علیه السلام را در این مجموعه برای شما عزیزان تهیه و گردآوری کرده ایم و امیدواریم شعر کودکانه درباره ولادت حضرت علی و روز پدر لذت برده باشید. متن شعر کودکانه در وصف حضرت علی علیه السلام برای کودکان و دانش آموزان است که می توانند در روز ۱۳ رجب بخوانند.

حضرت علی بن ابی‌طالب علیه السلام جانشین پیامبر اسلام و امام اول شیعیان هستند. ولادت امام علی (ع) در روز سیزدهم رجب در خانه کعبه اتفاق افتاد. شعر ولادت حضرت علی (ع) توسط بهترین شاعران آیینی ایران سروده شده و به بیان مودت شیعیان و همچنین عظمت و مقام والای امیرالمؤمنین می‌پردازد. در مطلب حاضر زیباترین اشعار درباره امام علی (ع) با محوریت میلاد آن حضرت جمع‌آوری و طبقه‌بندی شده‌اند. شما را به مطالعه این اشعار زیبا دعوت می‌کنیم.

شعر ولادت حضرت علی (ع)

آغوش جان را باز کن جانانه آمد  هنگام قربانی است، صاحب خانه آمد

جبریل را از بهر دربانی بیاور  مانند اسماعیل قربانی بیاور

ای کعبه! حقِّ صاحب خود را ادا کن  حجاج را در مقدم مولا فدا کن

خیل ملائک کعبه را در بر گرفتند  بت ها به کعبه ذکر یا حیدر گرفتند

حِجر و حَجر، رکن عراقی، رکن شامی  گویند مولا مقدمت بادا گرامی

زمزم، به اشک شوق، جان را شستشو ده  هر چار رکن کعبه را با هم وضو ده

مکه تجلی گاه داور گشته امشب  کعبه گریبان چاک حیدر گشته امشب

ای کعبه بنگر وجه الله الصمد را  آغوش بگشا، بار ده، بنت اسد را

تاریخ می گوید علی مولود کعبه است  مولود کعبه نه، بگو موعود کعبه است

او پیشتر از کعبه بوده نکته این است پس کعبه مولود امیرالمومنین است

مکه به توفیق ولایت محترم شد امشب حرم از مقدم مولا حرم شد

سرّی است در این خانه باید لب فرو بست حتی حرم این راز پنهان را ندیده ست

غلامرضا سازگار

✦✦✦

خدا در کعبه مهمان دارد امشب  حرم در سینه قرآن دارد امشب

زمین خورشیدِ تابان دارد امشب  محمد یک جهان جان دارد امشب

درون بیت جانان دارد امشب  فلک اسرار پنهان دارد امشب

نوشته بر در و دیوار کعبه  که امشب بخت گشته یار کعبه

الا عیدت مبارک باد کعبه  خدا امشب امامت داد کعبه

علی در تو قدم بنهاد کعبه  تولد یافت عدل و داد کعبه

مبارک باد این میلاد کعبه  چه شوری در وجود افتاد کعبه

بتان هم با علی گفتند امشب  سخن ها با علی گفتند امشب

خداوند حرم را مظهر است این  محمد را چو جان در پیکر است این

تمام هستی پیغمبر است این  زمین و آسمان را محور است این

یم و طوفان و موج و لنگراست این  چگویم حیدر است این حیدر است این

تمام افتخار کعبه این است  خدا گفته امیر المؤمنین است

مه برج اسد امشب اسد زاد  اسد، آری اسد، بنت اسد زاد

ازل را جلوه ی حسن ابد زاد  جمال قل هو الله احد زاد

بگو مرآت الله الصمد زاد  خدارا چشم وگوش و وجه و ید زاد

رخ صاحب حرم تا شد هویدا  حرم گمگشته اش را کرد پیدا

جهان یک سایه از دیوار مولاست  زمان هم مست و هم هشیار مولاست

فضا لبریز از انوار مولاست  حرم محو گل رخسار مولاست

خدا در کعبه مهماندار مولاست  محمد عاشق دیدار مولاست

✦✦✦

← شعر ولادت حضرت علی (ع) →

حریم کعبه است این جا و خیل پرده دارانش  به نزدیکش زنی، استاده دور از چشم یارانش  صفای باطنش پیداست از اشک چو بارانش

صفات نیک در ذاتش، فلک حیران، ملک ماتش؟  حرم محو مناجاتش، برآید کاش حاجاتش!  گرفتارست و می خواند، خدا را با دل و جانش

الهی! ذکر یارب یاربم باشد به لب تا کی؟ ز اندوه مَنِ بیدل، بنالد مرغ شب تا کی؟ دلم آمد به جان، این سوز و ساز و تاب و تب تا کی؟

ببین برق نگاهم را، سرشکم را گواهم را مؤثّر کن تو آهم را، به من بنمای راهم را که من مشتاق آن راهم که پیروزی ست پایانش

اگرچه بر سر راهم، غم ایام سد بسته ولی صبر من این غم را به «حبلٌ مِنْ مَسَد» بسته خدایا! دل به مهرت فاطمه بنت اسد بسته

تویی قدّوس و سبّوحش، قرار قلب مجروحش اگر فانی شود روحش، توییکشتی، تویی نوحش 

که هرکس با تو دل دارد چه باک از موج توفانش

به محبوبی که اندر بطن من گوید سخن با من  به آه عافیت سوزی، که یا او می کشد یا من  مرا مپسند بیش از این، گلاب اشک در دامن

که یک روح و دو تن دارد، دو گل در یک چمن دارد دو شمع انجمن دارد، حسین و هم حسن دارد ولی پرورده دامان زهرا جان به قربانش 

علی، آنکه مرغِ دل به شوقِ وصل او پر زد علی آنکه جبریلِ امینش حلقه بر در زد علی، آنکه شاید تکیه بر جای پیمبر زد

نظر با ما خَلَق دارد، به دین گوی سبق دارد به صورت نور حق دارد، عنایت با «شفق» دارد امیدست آن که بشمارند او را از محبّانش

محمدجواد غفورزاده

بی سبب رد نکرده مریم را این طرف ها که جای عیسی نیست

کعبه مختص حال امروز است مثل دیروز و مثل فردا نیست

سوره ات را خودت نزول بده ور نه جبریل مرد این ها نیست

تو که از این طرف نمی‌آیی پس چه بهتر در حرم وا نیست

ای مسحای سبز بنت اسد مزرع «لم یلد و لم یولد»

علی اکبر لطیفیان

✦✦✦

← شعر ولادت حضرت علی (ع) →

هستی امشب تا سحر اختر شماری می‌کند خواب هم در دیده ها شب زنده داری می‌کند

باد اعجاز نسیم نو بهاری می‌کند خاک را از اشک خود مشک تتاری می‌کند

چاه زمزم اشک شوق از دیده جاری می‌کند کعبه چشمش در ره است و بیقراری می‌کند

چشم بگشوده که صاحب خانه آید در حرم باغبان روح با ریحانه آید در حرم

ای ملائک گل برافشانید بام کعبه را بیشتر گیرید امشب احترام کعبه را

با وضو باید به لب آرید نام کعبه را بشنود از چار رکن امشب پیام کعبه را

هم پیام کعبه هم ذکر سلام کعبه را مام کعبه آورد با خود امام کعبه را

ای حرم آماده شو تا میهمان داری کنی میهمان خویش را در موج غم یاری کنی

ای حرم آغوش خود بگشا که جانانت رسید میهمان نه میزبان میهمانانت رسید

غلامرضا سازگار

✦✦✦

← شعر ولادت حضرت علی (ع) →

ای کعبه! داری یک جهان جان در بر امشب الحق که از هر شب شدی زیباتر امشب

آغوش جان را باز کن جانانه آمد هنگام قربانی است، صاحب خانه آمد

جبریل را از بهر دربانی بیاور مانند اسماعیل قربانی بیاور

ای کعبه! حقِّ صاحب خود را ادا کن حجاج را در مقدم مولا فدا کن

خیل ملائک کعبه را در بر گرفتند بت ها به کعبه ذکر یا حیدر گرفتند

حِجر و حَجر، رکن عراقی، رکن شامی گویند مولا مقدمت بادا گرامی

زمزم، به اشک شوق، جان را شستشو ده هر چار رکن کعبه را با هم وضو ده

مکه تجلی گاه داور گشته امشب کعبه گریبان چاک حیدر گشته امشب

ای کعبه بنگر وجه الله الصمد را آغوش بگشا، بار ده، بنت اسد را

تاریخ می گوید علی مولود کعبه است مولود کعبه نه، بگو موعود کعبه است

او پیشتر از کعبه بوده نکته این است پس کعبه مولود امیرالمومنین است

مکه به توفیق ولایت محترم شد امشب حرم از مقدم مولا حرم شد

سرّی است در این خانه باید لب فرو بست حتی حرم این راز پنهان را ندیده ست

از چار رکن کعبه پرسیدم علی کیست گفتند با حیرت خدا هست و خدا نیست

حجر و صفا و مروه و زمزم ندانست از بیت کردم این سؤال، او هم ندانست

تصویر حسن غیب در آیینه ی اوست قرآن نازل ناشده در سینه ی اوست

از اول خلقت علی مشکل گشا بود عالم نبود و آن جمال دلگشا بود

او از خدا حکم دو عالم را گرفته او در تکامل دست آدم را گرفته

خورشید، اسرار درون را با علی گفت پیش از درخشیدن همانا «یا علی» گفت

پیغمبران هم با علی بودند و هستند پیش از نبوت با خدا این عهد بستند

جبریل ذکر «لافتی الاعلی» گفت حتّی محمّد هم به خیبر یا علی گفت

حکم از خدا بود و قلم دست علی بود در فتح خیبر هم علم دست علی بود

اوصاف حیدر را نمایدچگونه؟ جان محمد را ستایدچگونه؟

خلقت کجا داند کجا داند علی کیست؟ تنها خدا داند خدا داند علی کیست

این کفر نبوَد، تا خدا دارد خدایی با دست حیدر می کند مشکل گشایی

میثم همین است و همین است وجزاین نیست دین جز تولای امیرالمومنین نیست

غلامرضا سازگار

حال دل حور و ملک گردیده عالی آمد به دنیا حضرت مولی الموالی

ذکر محبین، نور و تبارک، میلاد مولا، بادا مبارک بر کلّ مخلوقان ولی آمد به دنیا

نجل ابوطالب علی آمد به دنیا بادا مبارک مقدم مولود کعبه

تفسیر آیات وفا آمد خوش آمد جان نبی مصطفی آمد خوش آمد

خاک حریمش، فخر و سعادت، قرآن بخواند، وقت ولادت سیمای قرآن در کلام او عیان است

نور عیانش را چه حاجت بر بیان است بادا مبارک مقدم مولود کعبه

من که به عشق ناب حیدر مبتلایم در اعتکاف کنج ایوان طلایم

ذکر یا حیدر، اوج عبادات، بر معتکف ها، روح مناجات یا رب به حقّ شیعیان مرتضایی

ما را نما با یا علی کرببلایی بادا مبارک مقدم مولود کعبه

✦✦✦

← شعر ولادت حضرت علی (ع) →

چنین روزی خجسته بی نظیر است مبـارک شـیعیان عـید غـدیر است

در این عـیـد ولایـت گـشـت ثابت علی مولاست گر چشمی بصیـر است

امامت واجب است بعد از نبوت که فرمان خداوند کبیر است

خـلافـت پیـش ما معنـا ندارد چو مولایـم علی تنها امـیر است

علی را نیست در عالم نــظیری علی بــس که شجاع است و دلیـر است

علی بی حدّ غـنی و بی نیاز است که دنـیا پـیـش چشمانش حقیر است

عـلی لطف و کـرم دارد فراوان که قارون هم به نزد او فقیر است

برق چشمان تو بر ظلمت میدان تابید کوه لرزید و به یمن قدمت ویران شد

خوب فهمید خودش تیغ علی یعنی چه آن که از دیدن شمشیر دو دم عریان شد

تیغ در مرحله ی آخر تعریف علی ست پدرم گفت از این وصف کمی دلگیر است

همه ی زندگی ات بوی عطوفت دارد چه کسی گفته علی یکسره با شمشیر است

از علی گفتم و یک بند جسارت کردم کاش می شد بزنم از بدنم دستم را

کاش قصاب جوانمرد تو باشم آقا تا به دستم بزنی خوب ترین مرهم را

پدرم گفت خدا را به خدا در عالم آنکه اول به تو رو کرد فقط می فهمد

شانه ی زخمی ات از عشق حکایت دارد پینه ی دست تورا مرد فقط می فهمد

پدرم گفت همانند پیمبر هستی جان خود می دهی و مال امانت را نه

پدرم گفت چه بسیار یلان از دستت تیغ خوردند ولی زخم زبانت را نه

هر کسی پیش من از وصف خدا می گوید اصلاً انگار فقط از تو به من می گوید

پدرم گفت نبی در شب معراج شنید که شبیه تو خداوند سخن می گوید

پدرم گفت پس از مرگ پیمبر دیگر هرکسی مدعی دین پیمبر شده بود

فصل افراط شد و خانه نشین ات کردند از علی هرکسی انگار علی تر شده بود

پشت هم زخم زبان خوردی و ساکت ماندی چقدر خوبی ناگفته به مردم کردی

چقدر حرف که پشت سر تو گفتند و صبر کردی و به یک شهر تبسم کردی

پدرم روز پدر گفت برایم از تو تا از این پس پسرش هم پی راهش باشد

پدرم زندگیم بوده و من میخواهم که فقط دست خودت پشت و پناهش باشد

✦✦✦

← شعر ولادت حضرت علی (ع) →

علی كسی است كه كوثر از او سبو دارد جهان نظام خودش را فقط از او دارد

فقط به خاطر حُب و ولایت مولاست اگر بهشت خداوند رنگ و بو دارد

علی كسی است كه عالم گدای قنبر اوست اگرچه گوشه پیراهنش رفو دارد

برای اینكه علی پا به سینه اش بنهد خداست شاهد من كعبه هم وضو دارد

علی كسی است كه هرشب كنار سجاده بدون واسطه با دوست گفتگو دارد

ولادتش هدف كعبه را مشخص كرد ز خاك پای علی كعبه آبرو دارد

علی كه پشت نبردش زره نمی خواهد اگر چه لشگری از سنگ روبرو دارد

پدر خاك آمده به زمین از فراسوی قله ادراك

رونمایی شده است در خلقت دومین قید جمله لولاك

من چه گویم ز شان مادر او بی نظیری كه بی نظیر آورد

غیر از این نیست وصف بنت اسد دختر شیر بود و شیر آورد

مستجیری به مستجار آمد روح تازه گرفت بیت عتیق

كعبه ای كه علی درونش نیست چون ركابی شود بدون عقیق

صاحب خانه رفته در خانه دیگر اذن دخول لازم نیست

حیدر از حفظ بود قرآن را با وجودش نزول لازم نیست

بین آغوش احمد مكی آیه هایی ز مومنون می خواند

عقل كل بود و با كراماتش عاشقان را سوی جنون می خواند

✦✦✦

← شعر ولادت حضرت علی (ع) →

كعبه تنها نه زادگاه علی در نجف نیز خاك او كعبه است

سجده آورده ایم سمتش چون اولین سینه چاك او كعبه است

ملك الموت پیشمرگش بود او كه شاگرد ذوالفقار علی است

خلقت اهل بیت كار خداست مابقی هرچه هست كار علی است

كیست مولا، همان كه در كعبه بر روی شانه پیمبر رفت

شانه های نبی همان عرش است حیدر از عرش هم فراتر رفت

✦✦✦

گردش روزگار دست علی است كهكشان دانه های تسبیحش

درِ خیبر شكسته، چیزی نیست فتح آن قلعه بود تفریحش

چند سالی درست قبل ازل زندگی را شروع كرده علی

هر زمان رزق می رسد از راه شك ندارم ركوع كرده علی

شب معراج مصطفی حس كرد در پس پرده روبروی علی ست

به گواه فمن یمت یرنی بازگشت همه به سوی علی ست

✦✦✦

← شعر ولادت حضرت علی (ع) →

تو ای مولای خانه یک عشق جاودانه

از آن نام تو پیداست پدر نام تو زیباست

تو ای سرور و عشقم تو ای نور بهشتم

برای روز نامت تو را از دل نوشتم

تو ای تمام هستی در هشیاری و مستی

تو را می‌خوانم از دل به آن که می‌پرستی

پدرم نمیشه که تو را تو شعرا نوشت

شعر من تقدیم تو ای تو پرچمدار عشق

سیاوش صانعی پور

شعر کوتاه ولادت حضرت علی

زان سبب ماه رجب ماه خداست که اندر آن میلاد شاه لافتی ست

شد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت: “چون که صد آمد نود هم پیش ماست”

✦✦✦

حجت حق، از حریم حق، به امر حق عیان شد روشن از نور رخش، ارض و سما و مکان شد

خانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه حق حق به مرکز جا گرفت، باطل گریزان از میان شد

✦✦✦

← شعر ولادت حضرت علی (ع) کوتاه →

ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی است جان من، جانان من، روح و روان من علی لست

تا علی (ع) دارم ندارم کار با غیر علی شکر لله حاصل عمر گران من علی است

✦✦✦

کعبه مانند صدف در دل خود گوهر داشت گوهری زینت هستی چونان حیدر داشت

یک پیاله ز می‌اش مست کند عــــالم را آنکــه اندر قدحش باده‌ای از کوثر داشت

✦✦✦

نازد به خودش خدا که حیدر دارد دریای فضائلی مطهر دارد

همتای علی نخواهد آمد والله صد بار اگر کعبه ترک بردارد

✦✦✦

← شعر ولادت امام علی (ع) →

ناگهان یک صبح زیبا آسمان گل کرده بود خاک تا هفت آسمان، بغض تغزل کرده بود

حتم دارم در شب میلادت، ای غوغاترین! حضرت حق نیز در کارش تأمل کرده بود

هر فرشته، تا بیایی، ای معمایی ترین! بال های خویش را دست توسل کرده بود

✦✦✦

از کعبه حق بانگ جلی می‌آید آوای خوش لم یزلی می‌آید

بشنو که سروش وحی حق می‌گوید آغوش گشایید علی می‌آید

✦✦✦

در میـــان کعـبه جـان، پـرتـو حق جلــوه گر شــد فاطمه بنت اســد هم، صــاحب زیبـا پسر شــد

کعبه آن شب، غـرقـه در نـور دل افـروز خـدا بـود آسمان کعبه گویی، مظــهر صــدها گهـــر شــد

عطــر جـانبخش بهشـتی در فضــای کعبه پیچید تا کـه میـــلاد ســعید مـرتضی فخــر بشــر شــد

مـژده میـــلاد مـولا، می‌کنــــد از غم رهـــــــایم زین بشارت کام امت، مملو از شهد و شکر شـد

✦✦✦

← شعر ولادت حضرت علی (ع) →

ای تو کعبه را نگین، یا امیر المومنین ای تو خلقت را پدر، وی خلایق را امین

کن نظر ز روی لطف، به تمام پدران روز سیزده رجب، ای امیر مومنان

شعر در وصف حضرت علی

من کی ام باب المرادم من کیم فتح المبینم

من کی ام کهف امانم من کی ام حصن حصینم

من کی ام شیرین کلامم من کی ام شور آفرینم

من کی ام مهر سپهرم  من کی ام ماه زمینم

من علی عالی اعلا  امیرالمؤمنینم

من کی ام دریای جودم  من کی ام پیر و جودم

من کی ام جان رکوعم من کی ام روح سجودم

من کی ام سر قیامم من کی ام رمز قعودم

من کیم ایمان و دینم  من کیم غیب و شهودم

من کی ام آغاز و پایان  من کی ام یار و معینم

من علی عالی اعلا امیرالمؤمنینم

متن شعر علی علی مولا

حق گفته که در روز محشر راضی میشه با رضای حیدر

با حرف خدا حرف تمومه آتیش به محبت حرومه تا یار منه غصه کدومه

علی علی مولا علی مولا علی مولا

مرغ دل من باز جوونه در لحظه پرواز میخونه

عشق پیمبر مدد حیدر فاتح خیبر مدد حیدر  ساقی کوثر مدد حیدر فاتح قلب من تویی مولا

حال همه عاشقات خرابه چشم دلبراز جام شرابه

ابروی خم یار کمونه جام آخرش جام جنونه  مست تولات منم

علی علی مولا علی مولا علی مولا

✦✦✦

← شعر ولادت حضرت علی (ع) →

دار و ندار دل من ولای حیدره زندگیم، نذر فاتح خیبره

ذکر تپش تپشِ قلب شیدا، یا علی ورد نفس نفسِ سینه ما، یا علی

ولایت تو آبرومونه، زیارت تو آرزومونه یا علی یا علی، علی علی مولا علی یاعلی، یاعلی، علی علی یا علی

کهکشونا همه غبار راه مرتضاست آسمون، خاک پای امام ماست

هستی ما و یه تبسم تو، یا علی مستی ما و یه نم از خم تو، یا علی

کار و بار دلم رو به راهه همیشه سر خوشه یه نگاهه

عشق دلم حرم باصفای حیدره آبروم، مدح ساقی کوثره

این دل و یک جا به تو سپردم، یا علی این طرف و اون طرف نبردم، یا علی

به اسم پاک تو قسم آقا به غیر تو دل نمی دم آقا

یا علی یا علی، علی علی مولا علی یاعلی، یاعلی، علی علی یا علی

سرود یا علی علی علی ای امام و ای ولی

در مسیر روشنی آفتاب اولی

مهربانتر از نسیم یار یاس و یا کریم

دست مهربان تو آشنای هر یتیم

ای امام خوب ما ای گل محمدی

در زمین و آسمان جانشین احمدی

بر لبان ما همه عطر خوب نام توست

راه ما در این جهان روشن از کلام توست

شاعر: محمد عزیزی

متن شعر فقط حیدر امیر المومنین است

پیمبر خاتم و حیدر نگین است علی  استاد  جبریل  امین   است

ندای   آسمان‌ها و  زمین   است فقط حیدر امیر المومنین است

الا ای دشمنان ما حق مداریم همه تسلیم حکم کردگاریم

امیر المومنین را دوست داریم به حق مرتضی ما شک نداریم

سخن یک جمله باشد آن هم این است: فقط حیدر امیر المومنین است

وصی  بر  حق   طاهاست   حیدر امام  و   همسر   زهراست  حیدر

به  قرآن   مبین    معناست   حیدر یگانه    دلبر    دل‌هاست     حیدر

پیام   اولین  و  آخرین  است: فقط حیدر امیر المومنین است

علی سر رشته دار عالمین است به ختم المرسلین نور دو عین است

امیر  مغربین  و  مشرقین  است جهان محتاج فرزندش حسین است

حسین بن علی فریادش این است: فقط حیدر امیر المومنین است

کسانی که حقیقت را ندیدند به روی خون حق خنجر کشیدند

جهنم را به جان خود خریدند زمانی که حسین را سر بریدند

تا ابد ذکرم همین است: فقط حیدر امیر المومنین است

جماعت قبله ام روی اباالفضل دل من عاشق کوی اباالفضل

مسیر قلب من سوی اباالفضل نوشته روی بازوی اباالفضل

علی ذکر گل ام البنین است: فقط حیدر امیر المومنین است

دلم از روز اول مست مهدی است تمام هستی ام در دست مهدی است

خود مولا علی پابست مهدی است وتیغ ذو الفقارش دست مهدی است

شعار حضرت مهدی چنین است: فقط حیدر امیر المومنین است

مولودی ولادت حضرت علی (ع)

با هلهله رقصید زمین عشق محک خورد آغوش خدا باز شد کعبه ترک خورد

این نه نیست ترک این دهن حیرت کعبه است لبخند که نه قهقه صورت کعبه است

بر داشت ترک کعبه و پر شد ز تقرب این قصه جز این بود اگر داشت تعجب

جبریل زلیخا شد و این آمدنش را حق دارد اگر پاره کند پیراهنش را

علی علی علی علی علی علی

این طفل اولی العظم که سر چشمه دنیاست نوح است و خلیلی است که موسی و مسیحاست

آری جبروت است که افتاده به زانو راه دگری نیست به جز سجده بر او

علی علی علی علی علی علی

یا بار دگر قفل بزن این دهنم را یا گوش کن این نعره یا هو زدنم را

آماده کن ای معرکه جولان خطر را او آمد است و باده بکش تیغ دو سر را

علی علی علی علی علی

سر مست رجز خوانی او عالم بالاست عالم متحیر شده این مرد معماست

علی علی علی علی علی

✦✦✦

← شعر ولادت حضرت علی (ع) →

جشن میلادِ شمس ولایت شد شادی اهل ولایت بی نهایت شد

ساقی کوثر مولا علی حیدر ای به عالَم تاج سر مولا علی حیدر

چشم عالم شد محو تماشایش خانه کعبه مُزیّن بر قدمهایش

عشق ناب او طعم عسل دارد فاطمه بنت ِ اسد گل در بغل دارد

ماهِ روی او شد قبله مقصود کعبه تا روز ابد نازد بر این مولود

ای همه جانها بادا به قربانش آیه های مؤمنون گلواژه جانش

شکر للّه که بر او گرفتاریم ما تمسّک بر ولای مرتضی داریم

زندگی ما شد فانی عشقِت آرزو داریم شویم قربانی عشقِت

شعر درباره ولادت امام علی و روز پدر