یاران همه رفتند حاج قاسم


یاران همه رفتند حاج قاسم

یاران همه رفتند، افسوس که جا مانده منم /
حسرتا این گل خارا، همه جا رانده منم


یاران همه رفتند حاج قاسم